Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

Beküldve -
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? (Máté ev. 16,26) Lekció: 1 Móz. 19,12-29 Isten Igéjével is sokszor úgy van az ember, mint egy-egy ismerős emberrel: gyakran látjuk egymást- régóta ismerjük egymást. Ha azonban egy komoly, mély beszélgetést kezdhetek vele, akkor kezdem őt igazán megismerni, és akkor elcsodálkozom, hogy mennyi, eddig ismeretlen gazdagság és mélység van ebben az emberben. - Azt hiszem, mindnyájunk előtt ismerős ez az Ige. Éreztük-e valaha, hogy milyen hallatlanul nagy dologról van itt szó? - csak egyetlen lélek, csak az enyém, csak a tied. - egy porcelán dísztárgy megsérül, alig látható módon megreped, amiért azonban még továbbra is ott maradhat a szobában, hogy díszítse azt.- Jézus szeretett paradoxonokban beszélni: ...könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak a mennyek országába bejutni; vagy például még a hajunk szálai is meg vannak számlálva a fejün
Beküldve -
"Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár: Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy állhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz." (Jel.2, 1- 5) Efézusban felolvasták előttük ezt a nagy jelentőségű levelet.Azt érezzük, hogy ez a levél mintha nekünk szólna. Tele van aktualitással, ami számunkra is érvényes. Így hadd mondjam most tehát: Reménység Ház-i gyülekezet! Levél érkezett a ti számotokra. Maga Jézus küldi ezt a levelet. - íme így hangzik
Beküldve -
"Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyíltan állunk Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami csak látszat, és nem azzal, ami a szívben van. Ha ugyanis révületbe estünk, Istenért történt, ha pedig józanok vagyunk, értetek van. Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt." (2Kor 5, 11-15) Bibliaolvasás: Jer 31, 31-34Hitünk ösztönzőiPrófétai ima:Életünknek kezdetet adó, gondviselő Atyánk, mindenható Istenünk! Milyen jó az, hogy hajlékodba összegyűlhetünk. Milyen jó az, hogy folyamatosan bátorítasz. Az élet élhető, és Te erőt adsz az életünk megéléséhez. Köszönjük biztat
Beküldve -
"Hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, a hitetlenek előtt pereskedni, és nem a szentek előtt? Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? És ha ti a világ felett ítélkeztek, arra talán méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek?Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban!Megszégyenítésül mondom nektek! Ennyire nincs közöttetek egyetlen bölcs sem, aki igazságot tudna tenni testvérei között? Sőt testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt?!Egyáltalán már az is nagy kudarc, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt?Sőt ti okoztok sérelmet és kárt, mégpedig testvéreknek!" (1 Kor.6.1-8) Elszenvedni a sérelmet..... Lemondani arról, hogy nekem van igazam. - ahol az a legfontosabb, hogy én mit érzek, nekem mi fontos? A lemondás, sérelem elhordozás megy a leg
Beküldve -
"Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek, hozzátok szóló vagy tőletek kapott ajánlólevelekre?A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember.Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira." (2Kor.3.1-3) Lekció: Ez 36.16-36 - támadások, kritikák, hamis apostolok megjelenése - megpróbálják a korintusiak előtt lejáratni. Ehhez használták fel - már az ókorban is széles körben elterjedt - ajánlólevelek bemutatásának gyakorlatát. Úgy látszik, a pecsétes papírok nemcsak a mai bürokratikus világban örvendenek nagy népszerűségnek...- az ő ajánlólevele nem más, mint maga a korintusi gyülekezet. -Krisztus maga hitelesítette az ő apostoli szolgálatát.Mai igénk azt a kérdést állítja elénk, hogy bennünket vajon ki ajánl? Mi alapján méretünk meg? Kinek a "levele" vagyunk? K
"De ha keresni fogod ott az Urat, a te Istenedet, megtalálod, ha teljes szívedből és teljes lelkedből kutatsz majd utána."                   (5Mózes 4:29) Lekció: Máté 9: 20-22 A Pünkösd utáni első vasárnap a Szentháromság vasárnapja. Alkalom ez arra, hogy ilyenkor visszapillantson az ember az elmúlt keresztyén ünnepekre és mintegy egységbe foglalja az Atya szeretetét jelentő karácsonyt, a Fiú megváltó munkáját jelentő nagypénteket, húsvétot és a Szentlélek kiáradására emlékeztető pünkösd nagy isteni ajándékait. Mert így jelentette ki magát a nagy keresztyén ünnepekben Isten, mint Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten. Bizonyára sokatok lelkében is felvetődött már: Miért Szentháromság Isten és miért nem szent Végtelenség?Vagy: nem tudom, szerepel-e ilyen megfogalmazásban a Bibliában?Vagy: hogyan lehet hármas az a végtelen Isten, Akiben együtt van minden. Nemcsak a ha
"...a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által." (Róma 5,5) A mai nemzedéknek nincsenek már illúziói. Egy olyan korban, amelyben minden agy és erő a tömegpusztítás fejlesztésére van beállítva, nehéz dolog optimizmussal tekinteni a jövő felé. A ma élő emberiség egyik jellemző tulajdonsága nem a reménytelenség, hanem a remény nélküliség. Nincs reménysége, nem vár semmi jót. Talán nem pesszimista éppen, csak egyszerűen nem néz tovább, mint amilyen széles a televíziós képernyője.Az az egyik legdöntőbb kérdés a hívők számára, hogy: igazi-e, hiteles-e a mi keresztyén életünk? Mert az emberek nagyon hamar megérzik, hogy mi az ami igazi, de azt is, hogy mi a megjátszott vagy színlelt. Vajon, ha most feltennénk magunkban a kérdést, hogy a gyülekezet tagjaként őszinte-e, hiteles-e az életem, akkor milyen válaszokat kapnánk? Egyedül csak a Jézus akarata szerint vagy sokszor önmagunk elgondolása szerint cselekszünk?Ha a világ
Beküldve -
"Közben kérték őt a tanítványai: Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik: Nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok egymást kérdezgették: Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap, és jön az aratás? Íme, mondom nektek: emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be." (János ev.4,32-38)   A lélek erőforrásaBibliaolvasás: Mt 4,1-4Alapige: Jn 4, 31-38 Prófétai ima:Életünknek kezdetet adó, gondviselő Istenünk! Köszönjük, hogy emlékeztetsz rá, hogy van valaki, aki ölében ho
b2ap3_thumbnail_IMG_5727.JPG
"Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!"(1Kor 16:13) Konfirmáltak: Bács Anita, Cristescu Helga-Lea, Dénes Bernáth-Edvin, Gogoncea Róbert, Keresztes-Végh Andrea, Timár Szabolcs.
„Erre Ők elmentek , lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt.” Máté 27, 66 A virágvasárnapi és húsvéti igehirdetéseim:    
Beküldve -
"Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat.Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg;Hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván." (Máté ev. 6,16-18) Benedek Csongor gyak.lelkipásztor
Beküldve -
"Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért." (János 15,12-13)     Lekció: 1 János 5, 1-11Így szól egy régi latin közmondás: Si vis pacem, para bellum. Azaz: „Ha békét akarsz, készülj a háborúra.”És úgy tűnik, hogy a világ az utóbbi években és hónapokban egyre inkább akarja a békét. Folyik a fegyverkezés – persze nem azért, mert a békére készülnek, hanem azért, mert ez nagyon jó üzlet.A Parlamentekben is ez az egyik legfontosabb kérdés: küldjön-e fegyveres csapatokat hazánk az Iszlám Állam területeivel határos világba? Úgy is meg lehet közelíteni a kérdést, hogy a 21. szd-ban a legüldözöttebb kisebbség a világon a keresztyénség. Az Iszlám Állam terroristái a keresztyéneket tekintik legfőbb ellenségeiknek, mint akik megtestesítik a nyugati kultúrát. Leegyszerűsítve a kérdést: úgy tűnik, hogy ezek a terroristák minden európait keresztyénnek néznek
Beküldve -
" Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni." (ApCsel 20,35) Lekció: V. Mózes 15, 1-11Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”Az évek során sokszor ért bennünket, egyházat az a vád, hogy mennyire anyagiasak vagyunk.- mártir egyház - majd diadalmas egyház - majd uralkodó egyház - majd üldözött egyház - majd szolgáló egyházA Szentírásban egészen más mércét állít elénk Isten, és mi ezt az egyedül helyes isteni mércét hirdetjük az embereknek. És nemcsak szánkkal hirdetjük, hanem tetteinkkel is megmutatjuk. Erről az isteni mércéről szeretnék bizonyságot tenni.Az igeszakasz immár harmadjára említi az elengedés vagy nyugalom esztendejét. Isten most is, ahogy nagyon sokszor példát ad népének arra, hogyan kellene az embernek cs
Beküldve -
"Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül." (Zsidók 4,16-18)   Istentiszteletünkön és az úrvacsora vételekor megpróbáltuk lerombolni a Krisztus Urunktól elválasztó bűn"falat".
Beküldve -
"És imádkozása közben az ő orczájának ábrázata elváltozék, és az ő ruhája fehér és fénylő lőn. És ímé két férfiú beszél vala ő vele, kik valának Mózes és Illés; Kik dicsőségben megjelenvén, beszélik vala az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni." (Lukács 9, 29-31) Bibliaolvasás: Lk 9, 23-27Nemsokára megkezdődik a Böjtfőt követő Húsvétig tartó böjti időszak. Kiváló alkalom lehet az idei időszak is arra, hogy lélekben felkészítsd magad Jézus Krisztus követésére. Van valaki, akit követni lehet, aki mutatja az utat Isten országa felé, aki ott helyt készít elő számunkra is. Halottuk a bibliaolvasáskor, hogy miképpen is kell követni Jézust, aki feltámadt a halottak közül három nappal halála után, amiről a húsvéti evangélium tanúskodik. Tagadja meg az ember magát, vegye fel a keresztjét és így követheti a mesterét, Jézus Krisztust. Jézust csak elszántsággal lehet követni. Jézus Krisztus tanítványaként életünket neki kell, odaszenteljük. Önzés, és csak a saját érdekeink kergetése
Beküldve -
„törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság.” (Ézs 5,1-7) Lekció: Jn 15,1-8 Sokunkkal fordult már elő életünk során, hogy egy emberrel kellett egy nem túl kellemes hírt közölnünk. Esetleg olyan témában, amiről tudtuk, hogy ha minden köntörfalazás nélkül belekezdünk, akkor az illető szó nélkül és azonnal kifordul az ajtón, anélkül, hogy meghallgatná mondandónkat. Ilyenkor, ha megpróbáljuk frontálisan közölni az üzenetet, az információt, nagyobb valószínűséggel vallunk kudarcot, mint aratunk sikert. Például kamasz gyerekeknél a szülők tapasztalhatták, hogy a gyerekek agya kicsit úgy működik, mint egy tűzfallal ellátott számítógépes rendszer. Vannak bizonyos témák, kulcsszavak, amelyeknél a gyerek agyában a rendszer lezár, és nem lehet semmiféle információt átjuttatni a tűzfalon, akkor se, ha az az ő érdekét szolgálná. Ilyenkor a szülőnek, hacsak nem akarja feladni reményvesztetten a próbálkozást, akkor „meg kell hekkelnie a rendszert”. Olyan c
Beküldve -
"Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám." (Mt 8, 5-13) Bibliaolvasás: Zsid 11, 1-3. Mi is volna a lényeg? Miért is érzed úgy, hogy templomba kell, gyere? Imára miért kulcsolod a kezedet? Várod feszülten, hogy valami történjen veled, ami változást, megújulást, szabadulást okoz. Mi volna az, ami arra ösztönöz, hogy keresd Istennel a kapcsolatot? Az ösztönöző hatás, ami erre rávisz az nem más, mint a hit. Leírhatatlan egy dolog a hit, általánosan nem is lehet beszélni róla. Személyes dolog. Mindenki maga kell, keresse a hithez jutás lehetőségeit. Hit élményt mindenki csak személyesen tud átélni. Egy példát azonban felmutat az elhangzott ige is. Igen is van hit az emberben, és pont egy olyan valaki tesz vallomást a hitéről, akin még az Úr Jézus Krisztus is elcsodálkozott. Figyeljük meg jobban ki is tesz vallomást a hitéről az evangéliumból elhangzott történetet hallva.Egy katonatiszt szólította meg Jézust. Római légiós,
Beküldve -
"Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében." (Jn 20,30-31) Lekció: 90.Zsoltár A Bibliáról és az evangéliumokról az évszázadok során és ma is sokszor sokféleképpen nyilatkoznak az emberek - gyönyörű irodalmi alkotás. - iskolás diákok az ókori Kelet országai: Izrael népének történetét a Biblia alapján tanulják. Ábrahámról, Dávid és Salamon királysága, stb.Mások "kritikája": nagyon pontatlan, hogy igazából legendagyűjtemény, kultúrtörténeti érdekesség.Nekünk a Könyv szent könyv, okkal íratott, és a célja folyamatos és minden nemzedék számára kész elhozni a bizonyságtételt Isten szeretetéről - az örök életnek a forrása.- Cinizmus: ugyan már, kit érdekel az örök élet? Én megfordítom a kérdést, hogy kit nem érdekel? Ha nem érdekelne minket az, hogy az életünk meddig tart, akkor nem küszködnénk annyit, hogy fejlesszü
Beküldve -
"De most az én életem legyen drága előtted!" (2 Királyok 1,14b) Lekció: 1 János 1 Az evangélium: győzelmi hír, örömüzenet, jó hír, örömhír. - Isten egyszerű megmentési terve az emberiség számára- az útra viszont nekünk kell rálépni. Szabad akaratunk van, Isten nem kényszerít senkit sem, hogy elfogadja Jézus Krisztust, mint személyes Megváltóját. Szabadon elhatározhatjuk a sorsunkat, így a döntés és a felelősség, - hogy hol is töltjük az örök életet, teljes mértékben a miénk!A keresztyénségnek talán leggyakrabban használt kifejezése az evangélium, aminek hirdetését a hit képviselői a legfőbb földi küldetésüknek tartják. Az evangélium az egyike azon kevés közös dolognak, amelyben tökéletes és teljes az egyetértés a megszámlálhatatlan felekezet között. Vagy mégsem egészen így van? Ha ugyanis rákérdezünk, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a különböző keresztyén felekezetek még csak abban sem egyeznek meg igazán, hogy mi is maga az evangélium. Mi tehát az evangélium? Talán az a népszerű tan
Beküldve -
Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? (Máté ev. 5, 44-46a) Jézus tanításai meredekek, de bátorítanak!Bibliaolvasás: Róm 8, 1-11.Prófétai ima:Gondviselő jó Atyák, felséges Istenünk! Hála telt szívvel mondunk köszönetet neked, mert tudhatjuk, soha nem vagyunk magunkra hagyva. Te alkalomról alkalomra összegyűjtesz minket ebbe a hajlékba és más helyekre is. Köszönjük, hogy nem hagysz minket lelki táplálék nélkül. Köszönjük, hogy erőt adsz alkalomról alkalomra azért, hogy az élet küzdőterén helyt állhassunk. Közöld ma is velünk életet erősítő igédet. Segítsd igéd hirdetőjét, hogy hűen tudja közvetít

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Gyülekezet +40-268-421-244
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Bántalmazott Nők +40-744-368-196
Apáczai Csere János +40-740-420-638