Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

Beküldve -
„Te ismersz engem, Uram! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem." (Jeremiás 12,3) Lekció: 1 Korinthus 1, 1-9„Fidelis Deus per quem vocati estis in societatem Filii eius Iesu Christi Domini nostri" (1Cor 1,9) latin fordítása a Bibliának: Jézus Társasága. A magyar fordítás nem tartalmazza ezt az áthallást, és a görög eredeti sem. "Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre".Ábrahámnak tett ígérete, kitart az ígéret földje felé oly bukdácsolva haladó nép mellett.Nem tudjuk ilyen konkrét tapasztalatokhoz kötni azt, hogy Isten hűséges - rezignáltan bólintanak rá: „biztos igaz, csak hát..." Nem fordulhat-e elő bárkivel, hogy egy rosszul sikerült vizsga után, valamilyen szenvedély hatalmába kerülve, mások gyengeségét megtapasztalva, kilátástalan anyagi helyzetben vagy családi feszültségek között őrlődve Isten hűsége távoli, elvont kijelentésnek tűnik? Isten hűséges lenne?! Nem olyan biztatásnak tűnik ez, amibe szorult helyzetünkben bele
"Ezt amint látta Jézus, hogy ott fekszik... monda néki: Akarsz-é meggyógyulni?Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem,..... hogy bevigyen engem a tóba;.....Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj! És azonnal meggyógyula az ember..." (János ev.5, 1-9) Lekció : Zsolt. 42 Az igevers azzal kezdődik, hogy ünnepük volt a zsidóknak. Több feltételezés van, hogy melyik ünnep is lehetett, lehet, hogy az aratás ünnepe, vagy a páska ünnep. Ilyenkor népvándorlás volt a főváros felé. A városban éppen a Juh-kapunál adták-vették az áldozati állatokat. A templomban a papok áldozati szertartásokat mutattak be. A nép nagy tömegekben tolongott az ünneplő hely felé. Csak a felcsendülő ének nyomta el olykor-olykor a zűrzavar lármáját. Így ismétlődött ez meg évenként nyolc napon át.De nevezhetnénk Jézus kórházi látogatása ünnepének is. Jézus ünnepének. Jézus más zarándokokkal együtt felmegy Jeruzsálembe, nem együtt mozog a többiekkel, valami olyat tesz, amire nem számítanánk, az ün
Beküldve -
„Ne zajongjatok, mert a lelke benne van." (ApCsel 20,10b) Lekció: 1 Kor. 2, 1-16 Egy keresztyén összejövetelre hívták meg Pált, hogy számoljon be a misszió munkájáról, és magyarázza az Igét.Pál az Isten Szavát tolmácsolja: a prédikációt. "Preadicatio verbi Dei est verbum Dei". Magyarul: Isten Igéjének hirdetése Isten Igéje. - az igehirdetés nem emberi beszéd, hanem komolyan veendő isteni üzenet. Nem azért, aki a lelkész, vagy prédikátor, nem azért, amilyen diplomája van, nem azért, amit mond, hanem azért, mert az Isten maga szól rajta keresztül.Isten sokféle más módot is találhatott volna arra, hogy eljuttassa az üzenetét az emberekhez. Óriásplakátot, tévéreklámot és hasonlókat. Ő mégis azt választotta, hogy leíratott sok mindent egyes emberekkel, majd rávett másokat, hogy ezeket a leírt dolgokat megmagyarázzák. A mai napig ez a leghatékonyabb módszer arra, hogy azt továbbadjuk, ami ránk bízatott. Miért? Mert ez a hiteles, és mert amit mi hirdetünk, az nem avul el, nem cserélik le he
Beküldve -
„Legyetek hát éberek! Nem tudjátok ugyanis, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, lehet, hogy éjfélkor vagy kakasszóra vagy reggel. Ne találjon alva, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Legyetek éberek!” (Mk. 13:35-37) Minél jobban figyeli meg az ember az életet, sokszor annál furcsábbnak tűnik. Egy Föld nevezetű bolygón élünk, ami kering egy nála sokkal nagyobb égitest körül, ami méghozzá állandóan ég és persze 72 km/órás sebességgel halad. Mindez egy kisebb méretű galaxisban történik, a végtelenül nagy világegyetemben. Ahogy tovább gondolkodik és szemlélődik az ember, egyre furcsábbnak és érdekesebbnek tűnik ez az egész – élet. Ha őszinte akarok lenni, számomra az egyik legcsodálatosabb probléma ez: ki vagyok én? Miért vagyok itt? Hogyan lehetséges, hogy élhetek? Jung, a nagy pszichológus is megállapította, hogy az emberiség legmélyén rejlő kérdések ezek. Mit értesz az alatt, és mit érzel, amikor azt mondod: én. Önmagam. Mit gondolsz, ki vagy
„Én vagyok az életnek kenyere." (János ev. 6,48) Lekció: Márk ev 6, 35-44 Újzsenge – újkenyér. Ünnep és kenyér: a hétköznapok egymásutánjában megállni, együtt lenni, együtt örvendezni a Teremtővel, egymással, a világgal. Örvendezni egymásnak, és együtt az Istennek, és az Ő ajándékainak. 1./ A kenyér jelenti az életet, az isteni gondviselést, a munkát, a verítéket, az imádságot, az ígéretet és az áldást. E kettő együtt nem kevesebbet, mint az élet ünnepét jelenti.A kenyérkérdés életkérdés, mely örökké foglalkoztatja az embert. Ma is, még akkor is, ha ma azt pénzkérdésnek hívjuk. Fontos a kenyérkérdés, hiszen a legtöbb esetben több kellene belőle, mint amennyi van. Még akkor is, ha talán több is van, mint amennyi elég lenne. Fontos a kenyérkérdés, hiszen a magyar embert a történelem megtanította arra, hogy milyen a kenyér hiánya, s talán ezért is ragaszkodunk túlzóan is a kenyérhez – apáink, amikor aratás után megálltak a csűr mellett, nem azt mondták, hogy itt a búza, vagy a kenyér,
Beküldve -
Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja." (Máté ev. 6, 32) Lekció: 2 Mózes 16, 13-19Skandináv középkori történet: "... egy nagyon vallásos nemes ember – aki kevés emberrel tartotta a kapcsolatot, mert azt kutatta: mi lesz a halál után. Kabalisztikus számok, misztikus körök, ősrégi fóliánskötetek segítségét kérte. Majd, mint mindenki a Nagy Ítélő elé került, aki ezt mondta neki: -Te barátom, egy életen át csak azzal törődtél, hogy mi lesz az élet után, és így jóformán mindent elmulasztottál, ami életedben rád bízatott. Ezért az lesz a büntetésed, hogy háttal az örökkévalóságnak és az üdvösségnek: egyre csak visszafelé kell nézned, egyre csak azt kell szemlélned, mit mulasztottál el életedben népeddel, hazáddal, családoddal, gyermekeiddel szemben..."Egyre inkább úgy élünk, mintha az egyetlen életcélunk az lenne, hogy mindent elvégezzünk a listánkon. Korán kelünk, későn fekszünk, kitérünk a szórakozás el
Beküldve -
"És monda Isten Mózesnek: VAGYOK AKI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok.És ismét monda Isten Mózesnek: Így szólj az Izráel fiaihoz: Az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mind örökké ..." ( 2 Mózes 3, 14-15)
Beküldve -
„Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr.Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz,Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá...Ímé szegeletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses; és aki hisz abban, meg nem szégyenül..." ( 1 Péter 1,3-5) Lekció: II. Mózes 3, 1-12 Mit gondolsz, mi a te értéked? Nem a vagyonban kifejezhető értékről beszélek, hanem önmagad értékéről. Sosem szabad az értéktárgyaidat összekeverni az értékeddel mint ember. Lehetsz gazdag, lehetsz szegény, de ennek semmi köze nincs a személyes értékességedhez. Értékmeghatározó: valaminek az értékét az mutatja meg, mennyit hajlandó valaki kifizetni érte. Istenhez tartozol, és Jézus az életével fizetett érted! A kereszt bizonyítja az értékességedet.Péter apostol egy építkezés párhuzamát használja, hogy megmutassa, mennyit érünk. Isten építi ezt az épületet, ami az egyházat, Isten családját jelképezi, és te egy vagy ezek közül az építők
Textus: I. Sámuel 1: 1-20 Minden reggel hálát adok Istennek azért, hogy ilyen gyönyörű városban lakhatunk, mint Brassó, amikor kitekintünk az ablakon szép hegyeket láthatunk. A lakásom egy családi házzal szemben fekszik, belelátok e gyönyörű ház kertjébe és akarva- akaratlanul látom az itt lakó családnak az életét, csendes együttlétüket, de viszont azt is, amint vitatkoznak egymással. Isten a Szetíráson keresztül ma kinyít egy ablakot, hogy rálássunk egy bibliai család életére. Elkánának két felesége van Anna és Peninna. Abban az időben az volt a szokás, hogy egy férjnek több felesége is lehetett. De azzal, hogy Isten a házasságban elrendeli az egynejűséget, nem korlátozni akarja az emberek akaratát, hanem megóvni mindattól a viszálytól, ami Elkána családjában uralkodott. A többnejűség, a poligámia csak nehézségeket szül. Eklána istenfélő, Anna a szeretett felesége is istenfélő. Ez is Istentől adott rend, hogy hívő ember hívő emberrel házasodjon. Hívő és hitetlen is élhet együtt, mehe
Beküldve -
„Mert Istennek valamennyi igérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk." (2Kor 1:20) Lekció: Bírák 6. fejezet Sokszor hallgatom barátaim, ismerőseim panaszát, hogy csalódtak valakiben. Ki a szüleiben, mert azok is csak emberek, ki a párjában, mert az még mindig nem teszi meg a nagy lépést, és térdel le egy gyűrűvel a kezében, ki pedig barátjában, aki csak magával van elfoglalva.Shakespeare azt mondta, hogy az elvárás a fájdalom gyökere.Előre eldöntjük gondolatban, hogy az a másik ember milyen legyen. Milyennek akarjuk mi őt. Nagyon sokszor ezért nem vagyunk racionálisak, nem látjuk világosan a másikat.Akarjuk, hogy barátunk, akiért mindig mindent megtettünk, ugyanúgy viszonyuljon hozzánk, ahogyan mi hozzá. Akarjuk, hogy szüleink ne hibázzanak, mert ők a példaképeink, akarjuk, hogy mindig mi legyünk a legfontosabbak nekik.Vannak emberek, akik hatalmasnak tűnnek, majd senkivé lesznek.Ha valaki azt mondja, mindennél jobban szeret, akkor, gondoljuk
Beküldve -
„Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve: Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét." (Ézsaiás 57:15) Lekció: Róma 10, 2,8-17 Nelson Mandela majd 30 évig raboskodott egy Fokváros melletti börtönszigeten. A Springboks, a csak fehérekből álló Dél-Afrikai rugby csapat a gyűlölt rendszer jelképe volt, így a politikai foglyok – köztük Mandela is – mindig ellenük szurkoltak, csak hogy bosszantsák rabtartóikat.1994-ben, az ország elnökének választotta a volt foglyot, aki – mint Dél-Afrika első embere – változtatott korábbi álláspontján - magához hívta az akkor igen gyenge lábakon álló Springboks csapatkapitányát, és kifejtette, hogy ő nekik drukkol a közelgő világbajnokságon. Mandela nem csak a játékot látta, az ő szemében a Spingboks támogatása az országban élő fehérek és feketék megbékélését jelképezte. Nem azért került hatalomra, hogy bosszút álljon, hanem
Beküldve -
„Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van..."„... a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök..." (Róma 1,8 és 16,19) Lekció: Mt 21, 28-31a Pál apostol örömmel dicséri meg a gyülekezetet és nem udvariasságból. Pál dicsérete őszinte, és megvan az a fizikai távolság, ami szükséges ahhoz, hogy reálisan lássa a gyülekezet életét.Minden embernek híre van. A keresztyén élet nem magánügy. A kérdés hadd hangozzon ma így hozzánk: milyen híre van a mi hitünknek most, ezekben a napokban? Mit beszélnek rólunk azok, akik ismernek bennünket? Mit tudnak a mi hitünkről?Pál levele egy kis csoportnak szól, akik az oroszlán barlangjában élnek - egy olyan városban, ahol jó dolgukban a rómaiak már azt sem tudják, mit csináljanak: cirkuszok, vadállatok, lakomák, ünnepségek Azt tanítják, hogy nekik mindent szabad. Olvassuk újra el a Quo Vadis c. könyvet. Nincs erkölcs, nincs törvény, nincs szabály, a
Beküldve -
„Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek..."(1Péter. 4, 8) Lekció: Máté ev. 7, 1-20 - „maradj talpon!" játék: igen nehéz néhány másodperc alatt a helyes megoldást kitalálni - aki nem tudja, az nemcsak kiesik a játékból, hanem le is esik és eltűnik a süllyesztőben, az alatt megnyílik a föld. Senki nem tudja, hogy pontosan hova esik a játékos. Nincs második esély, ha valaki hibázik, eltűnik. - aki középen áll, annak valamivel több esélye van. Hiszen kétszer, esetleg háromszor is passzolhat. Ő választja ki minden körben az ellenfelét, de végül is neki is csak 20 másodperce van arra, hogy jól válaszoljon, és ha nem sikerül, akkor ő is eltűnik a süllyesztőben.Tulajdonképpen hasonlóan működik az élet is: egyik forduló után jön a másik forduló, és mi mindnyájan azért küzdünk, hogy talpon maradjunk, hogy ne essünk le és ne tűnjünk el a süllyesztőben. Az iskola – a munkahely – a család – az egyház – a társadalom az a hely, ahol felkészítenek minket vagy felkészülhetünk
JÁNOS 1: 24-51FÜLÖP ÉS NÁTÁNÁELA Szentírás azon részét nevezzük evangéliumoknak amelyek leírják Jézus életét, munkásságát. A görög euangelion azt jelenti örömhír. Ezen részek híradást adnak nekünk az örömhírröl, hogy a megígért Megváltó eljött. A Máté, Márk, Lukács evangéliumát szinoptikusnal szoktuk nevezni, a szünopszisz azt jelenti, hogy egybehangzó. Egybehangzó azért, mert szinte ugyanolyan sorrendben, ugyanazon történetekkel mondják el Urunk földi útját, halálát, feltámadását. Mind a négy evangéliumnak van egy ősi szimbóluma, jele. Máténak mintegy ember arcféle, talán azért mert a legegyszerübb, a legemberibb az evangéliuma. Márké az oroszlán. Úgy mutatja be Jézust,mint a Messiást, Júda oroszlánját. Lukácsé a bika. Ez volt annak a kornak az áldozati állata. Úgy mutatja be Jézust, mint aki az emberiségért áldozta magát. Jánosé a sas, az egyetlen állat ami pislogás nélkül a napba tud tekinteni. János bele néz Isten ragyogásába, titkaiba. Az ő evangéliuma visz minket legmélyebben Ist
"...mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja."(1 Kor. 12, 11) Lekció: 1 Kor 12,12-27 Nem vagyunk egyformák – szoktuk mondani, amikor különbözőségeinket kell elfogadnunk, és ez a mondás különösen is érvényes Krisztus gyülekezetére, az egyházra.Nem vagyunk egyformák, mondja Pál apostol a korintusi gyülekezetnek, és ezt a test képét használva támasztja alá. Mert az egyház nem más, mint Krisztus teste. Mindenki, aki Krisztushoz tartozik az ő testének tagja.Van azonban Pál apostol hasonlatának egy másik üzenete is. Ez pedig az, hogy senki sem mondhatja, nem tarthatja magát többnek a másik keresztény testvérénél. Hiszen az egyház, a Krisztus teste nem egy párt, nem egy élettelen, mesterségesen létre hívott szervezet, hanem egy élő egység. Úgy szoktuk röviden mondani, hogy nem organizáció, hanem organizmus. Az organizmus pedig csak akkor működik, ha abban minden egyes kis rész a helyén van és betölti funkcióját.A legkisebb sejt is bonyolult, ö
„Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja... A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen." (Jn 14, 23-28) Lekció: Apostolok Cselekedetei 2, 1-41Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, volt egyszer egy szegény ember, volt egyszer egy kacsalábon forgó kastély. Így kezdődnek a mesék. Volt egyszer Jeruzsálemben egy ház, ahol öszegyűltek Jézus tanítványai, és egyszer csak hangos zúgás támadt az égből, és az apostolok fejére tüzes lángok szálltak, és ők elkezdtek nyelveken szólni. Így szól a pünkösdi történet, és sok ember számára ez is egy mesének számít. Miért is ne lenne mese, hiszen mindaz, ami a pünkösdi történetben szerepel, számunkra nem val
Beküldve -
És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott nékem a testembe, a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam.Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ez tőlem;És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.( 2Korinthus 12, 7-9) Lekció: Jn 8, 1- 11A tegnapi sokalom alkalmával egy érdekes beszélgetésre lettem figyelmes. Épp a hátam mögötti asztalnál arra panaszkodott egy fiatal nő, hogy nem talál munkát. Elmesélése alapján kiderült, hogy pár éve egy súlyos balesete volt, amiből szerencsésen végre felépült, és képes lenne dolgozni. Azonban még vannak a balesetnek utóhatásai, hiszen nem bírja az utazást hosszú távon, és két megállónként le kell szállnia. Továbbá, migrénes fejfájásai is vannak olykor, ami akadályozná őt a munkában. Mivel ezek egyre ritkábbak így reménykedik, valahol
Beküldve -
Mikor pedig az Isten emberéhez jutott a hegyre, átölelte az ő lábait;És monda az: Vajjon én kértem-é fiat az én uramtól? Nemde nem mondám-é néked: Ne csalj meg engemet?És bement Elizeus a házba, és ímé a gyermek ott feküdt halva az ő ágyán. És bement, .....és könyörgött az Úrnak.Akkor a gyermek prüsszente vagy hétszer, és felnyitá szemeit a gyermek. Ő pedig szólítá Géházit, és monda: Hívd ide a Súnemitát...És mikor oda ment, monda: Vedd a te fiadat.Ki mikor bement, lábához esék, és leborula a földre, és az ő fiát fogván, kiméne. (2 Kir. 4, 27 – 37) Lekció:János 16, 21-33Ezen a vasárnapon egy bibliai édesanya arcképét szeretném felmutatni, akitől sokat tanulhatunk. Nemcsak azok, akik közöttünk édesanyák, hanem kivétel nélkül mindnyájan.Előtte azonban röviden hadd mutassak rá arra, hogy az anyaság megítélése az ellenkezőjére torzult a mi korunkban ahhoz képest, amit arról Isten az Ő igéjében kijelentett. Isten azt mondta: szaporodjatok és sokasodjatok. Azt mondta: a gyermek ajándék, jut
Beküldve -
"Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Kettősnek hívtak, nem vala ő velök, amikor eljött vala Jézus.Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. Ő pedig monda nékik: Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem.És nyolc nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ő velök. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek!Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem látnak és hisznek". (János ev. 20, 24-29)   Lekció :Mt.18,11-14 Tamás a racionális, a szkeptikus. Egy barátunk is lehetne. Mondjuk egy újságíró. Szokták is mondani: egy forrás nem forrás: azaz, amí
" És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét.... " (Lukács ev. 24,3)"És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben: És ...mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott...És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak.... és ímé előttetek megy Galileába.Mikor peddig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe jöve ő velök Jézus... ." (Máté 28, 5-7) Lekció: Máté ev. 28, 1 - 7 Feszültséggel teli várakozás jellemzi ezt a napot. Félelem, bánat és bizonytalanság lett úrrá a szíveken. Ez a szombat felejthetetlen maradt mindenki számára; nem tudták elfelejteni sem a szomorkodó tanítványok, sem a papok, főemberek és írástudók. A templom udvara hívőkkel telt meg. A főpap, aki a Golgotán is jelen volt, pompás és díszes papi öltözékébe, a többi pappal együtt végezte szent hívatását. Azonban istentiszteleten addig még sohasem vettek részt ilyen ellentétes érzelmekkel.Az elrendelt

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Gyülekezet +40-268-421-244
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638