Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

„Az Úrban való öröm erőt ad nektek." (Neh 8,10)   Tegnap, november elsején elhunyt szeretteinkre emlékeztünk, ma pedig a gyülekezet búcsúzkodó alkalomra gyűlt össze a templomban, hiszen ez az utolsó szolgálatom Reménység Házi beosztott lelkipásztorként. Mind olyan események ezek, amelyek nem adnak okot nekünk az örvendezésre, az örömre. Isten Lelke azonban mégis arra indított, hogy a mai napon búcsúzóul mindezek ellenére az ÖRÖMről beszéljek nektek.Isten az öröm Istene! Figyeljük meg, hogy az üdvtörténet fontos eseményeinél mindig jelen van az öröm.A teremtésnél: Isten alapvetően szeretetre és örömre teremtette az embert. A férfi mellé nőt teremtett. Jézus születésekor örömet hirdetnek az angyalok. Jézus feltámadásának örömében. Amikor megtér valaki, a mennyben is öröm van. Isten külön alkalmakat rendelt el arra, hogy az embernek ideje legyen az örömre. Ezek az alkalmak az ünnepek. Még akkor is, ha az ünnepnek nem az örvendezés az alapvető célja, a vége örömteli. Mert az öröm ok
Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységök.Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak.Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.(1Thessz 4,13-18) - a reformáció kezdetét ünnepeljük - az utolsó napok, nemcsak a református, hanem minden keresztyén embernek szívét meghatja. Kimegyünk a temetőkbe, szeretteink sírját letisztogatjuk, koszorúkat viszünk azokra, gye
Beküldve -
És mondának az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket! (Lukács 17,5)
Beküldve -
Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.(2 Timoteus 1,7) Bibliaolvasás: Zsolt 23, Zsolt 27.A nyáron a tengeren voltunk, s meglepődtem, hogy Eszter a nagyobbik lányunk valósággal félt a tenger vizétől. Igaz, hogy akkor először látott olyan nagy mennyiségű vizet, de félt.. Csak úgy, mert bemenni, ha én megfogtam a kezét. Feltettem magamnak a kérdést, hogy de vajon miért fél? Biztos azért, mert most látta először a tenger vizét, a nagy hullámokat, és hát mert még gyerek. Aztán tovább gondoltam a félelem kérdését és arra a következtetésre jutottam, hogy valljuk be őszintén, a félelem nemcsak a gyermekekre vonatkozik. Mert bizony tudunk félni mi felnőttek is! Félünk a sötétségtől, félünk a villámlástól, félünk a másik embertől, félünk a betegségektől, félünk az öregedéstől, félünk a haláltól.- A félelmeink elkísérnek bennünket a bölcsőtől a koporsóig és nagyon széles skálán nyilatkoznak meg. Fél a hitetlen, Isten nélküli ember, de fél a hí
Beküldve -
Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek.Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. (1Kor. 9, 24-25) Ifjúsági istentisztelet. Igét hirdetett Kovács Szabolcs II. éves teológus Szolgáltak: Csengi, Ambus Mózes és Nagy Erika  
Beküldve -
Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt.Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. (Róma 12, 16-21)                                                                Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. (Máté ev. 5,9) Boldog békességszerzők! Bibliaolvasás: Mt 5,21-26.A napokban hallottam egy szigetről, ahol az átlagos életkornál 10 évvel tovább élnek az embere
Beküldve -
Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.(Ésaiás 42,3) Lekció: Lukács ev. 18. 9-14 Árvizek dúlnak az országban, a világban. Eric Fromm: „A történelemben először függ az emberiség fizikai túlélése az egyén gyökeres, lelki megváltozásától." Milyen furcsa felismerés. Évezredek óta ezt tanítja a Szentírás. - Ha nem változik meg az ember, az egyén gyökeresen, ha nem fordul oda az Istenhez, akkor semmi remény nincs arra, hogy a közösség, a társadalom, a nemzetek másképpen tudjanak élni.Sors vagy gondviselés? – sorsát senki nem kerülheti el – vajon így van. – a kegyetlen sors-igazsággal szemben tehetetlenek vagyunk ?! Mindennek van kezdete és vége: az emeber elkészít magának egy szerszámot, egy eszközt – ezzel előbbre vigye a dolgát, - majd elromlik, hasznavetetlen lesz – eldobja.A múlt század végén az emberi gondolatok, szándékok erősen bíztak az ember erejében, és a természetet leigázó képességében. Keleten és nyugaton egyaránt győzöt
"... mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,..." (Máté 6,11) Igét hirdetett: Nemes Emil Az úrvacorai ágendát Kristály László teológus vezette.
Beküldve -
Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.Boldogok, akik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. (Máté 5, 3-5)   A prédikáció textusa: 1 Mózes 4, 19 – 24. Lámekh pedig vett magának két feleséget: az egyiknek neve Háda, a másiknak neve Cilla.És szűlé Háda Jábált. Ez volt atyjok a sátorban-lakóknak, és a barompásztoroknak.Az ő atyjafiának pedig Jubál vala neve: ez volt atyja minden lantosnak és síposnak.Cilla pedig szűlé Tubálkaint, mindenféle réz- és vasszerszámok kovácsolóját: és Tubálkain hugát, Nahamát.Akkor monda Lámekh az ő feleségeinek: Oh Háda és Cilla, hallgassatok szómra, Lámekh feleségei, halljátok beszédem: embert öltem, mert megsebzett; ifjat öltem, mert megütött.Ha hétszeres a bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekhért. Igét hirdetett Szilágyi Róbert V. éves teológus hallgató
Beküldve -
„Mit csinálsz itt Illés? Ő pedig monda: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregek Istenéért; mert elhagyták a te szövetségedet az Izráel fiai... És monda: Jőjj ki és állj meg ezen a hegyen, az Úr előtt. És ímé ott az Úr volt elmenendő... de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszék... és ímé szózat lőn ő hozzá, amely ezt mondá: Mit csinálsz itt Illés?" (1Kir.19, 9-13) Lekció. Mt. 12: 10-21Elég nagy a csönd, hogy halljad?Hadd meséljek el egy történetet. Egyszer egy édesapa költözködés közben elvesztette az óráját. Minden reggel azzal kezdte, hogy kereste, kereste, kereste, mert azt az órát ő is az apukájától kapta, sőt egészen a nagypapájától származott, és természetesen szeretette volna aztán továbbadni egyszer ő is a saját fiának. Már teljesen kétségbeesett, szinte már le is mondott az óráról, amikor a kisfia megkérte, hogy hadd kereshesse meg ő az órát. Az volt a kérése, hogy ezt éjjel tehesse meg. Aztán reggel lett nagy meglepetés, mert az óra megke
Beküldve -
,,Áldalak téged Atyám, menny és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek.... „tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat találtok lelketeknek." (Mt 11,25,29b) Lekció: 1Jn 4,7-16- Báró Eötvös Loránd, Dohnányi Ernő zongoraművész, Bourvil, Lermontov született vagy meghalt. 19 éve ezen a napon tört ki és ért véget a hatperces háború Izrael és Peru között.Izráel – Gáza, Magyar vizlabdázók sikerei, hungris-bugris: Ambrus Attila cikke vagy Nagy Edith táborriportja.- Ez a dicsőítő ima az Egyház védőbeszéde azokkal szemben, akik kudarcnak tartották Jézus működését és életét. 1./ Isten a „semminnek látszókat" választotta ki, hogy megalázza a gőgösöket.- Általa van biztos útunk az Atyához. Az Atya Jézusra bízta, hogy akkor fedje fel Isten országának titkait, amikor ő akarja, és annak, akiknek ő akarja. Jézus és az Atya között tökéletes egyetértés lakik. Az egyszerű halászok elfogadták Őt, ezzel szemben a nagyok
Beküldve -
"Én ültettem, Apollos öntözött, de Isten adta a növekedést." (1.Kor.3,6) Táborban voltunk, csodálatos volt. Márk Gyula négyfalusi tiszteletes hírdette az Igét a Reménység Házában.
Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára; mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából és nagyobb szakadás lesz. (Mt 9,16) Lekció: Ko13,5-17 Jézus nem a régi életünket megfoltozni jött, hanem egészen újat kínál. Egyálta¬lán az, amit Ő hozott, nevezzük most így: a keresztyénség, nem folt¬nak való.A kép ez: ha egy viseltes, szakadt ruhára új posztóból varr¬nak foltot, azzal csak addig nincs baj, amíg meg nem ázik. Mihelyt az első alkalommal nedves lesz a folt, összehúzódik, körben kisza¬kítja a ruhát, amit megfoltoztunk vele - nem oldotta meg a bajt, sőt még nagyobb bajt csinált.Azt mondja Jézus ezzel - különösen, ha a megelőző verseket is figyelembe vesszük -, hogy az ő tanításaival nem lehet meg¬foltozni a korabeli, és semmilyen korbeli emberi tanítást, teológiát sem, mert egészen mások az Ő gondolatai. Foltozással, toldozással semmit nem lehet megoldani, mert arra csak rámegy a régi életünk is, és nem nyer¬jük el az újat.- háromféleképpen lehet őhozzá viszonyulni:Va
Beküldve -
„Vigyázzatok a ti lelketekre és ne hordjatok terhet..." (Jeremiás 17,21a) Lekció: ApCsel 2, 42-47 Egy nap a megnyugvás csendje – a Teremtővel való közösségben lelki erőt meríteni.Jeremiás kora: nem dolgoztak „csak éppen" a megtermelt javakat akarták szombatnapon a piacon értékesíteni. – a maguk szükségletei vagy luxuxigényei után szaladgálnak.Isten maga akarta, hogy ne legyen az embernek minden nap egyforma. Hat nap maradjon a munkára, de a hetedik legyen az Istené. Amikor a szent írók leírták a világ teremtését, hat napba sűrítették. Nem azért, mintha Isten ennyi idő alatt teremtette volna ezt a hatalmas univerzumot, hanem azért, mert ezzel akarták jelezni az isteni akaratot: hat nap az emberé, a munkáé. De a hetedik nap egyedül az Istené, amit maga is megszentelt és azt kívánja tőlünk, hogy ezen a napon elsősorban csak vele törődjünk! Érdekes, hogy csak mi, magyarok neveztük el e napot elég ferdén vasárnapnak – vásárnapnak. Hiszen megtérésünk után nem volt minden helységben templo
Beküldve -
"A szeretet hosszútűrő..." (1Kor. 13,4a) Lekció: Máté 18, 23-35, Textus: 1Kor. 13,4a Sorba állunk a pénztárnál ... idegesen toporpgsz – nem győződ kivárni sorodat. Ugyanez – orvosnál, forgalmi jelzőtáblánál, Ugyanez: valaki valmit megigért és nem tartja be.Pilinszky: az életünk a szakadatlan türelem iskolája. – türelmetlen ember számára a várakozás kín.- a várakozás a szó jelentéséből fakadóan is fájdalmas – a héber nyelvben a „tü¬relemmel várni" (Zsolt 37:7, az új King James fordítás alapján) =„nagy fájdalmat átélni.... „szomorúnak lenni". A türelmet megtanulni nem könnyű; időnként éppen ez a veleje mindannak, amit a próba jelentése magában foglal.Boldog megtapasztalása lehet ez mindazoknak, akik tudnak türelemmel várni.Korunk embere elfelejtett várni, életét az „add meg, Uram, de most mindjárt" gondolata szövi át. Mindent azonnal akarunk, az érzéseket is, mint amilyen a bizalom és a szeretet. Óriási dolog, ha valaki ebben a rohanó, felpörgetett ritmusú világban tud türelemmel várni
b2ap3_thumbnail_2-buc-Img_0219.jpg
Comșa Károly és Ilona "Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az." Lukács 16,10 Szeretet és hűség: ezek nagy és szent szavak. Éppen ezért idővel kiürülhetnek. Ami újra és újra feltöltheti az energiaforrást, hogy nem vártátok el a másiktól, hogy tökéletes legyen, hanem elfogadtátok a másik gyengeségeit is, sőt mi több, a magatokét is. Türelem és megbocsátás: Meg kell bocsátanunk a másiknak, meg kell bocsátanunk magunknak is. Nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer. Sohasem a külsö körülményektöl függ a boldogság. Legmélyebb öröm abban volt/van, hogy közösen hálát adtunk az ÚRnak, házasságért, gyermekekért, és minden áldásért, amelyet az Örökkévaló kezéböl kapunk. A boldogság pedig a szív legmélyéröl tör fel, aminek a gyökere a Krisztus szeretete. Mi volt a titka annak, hogy ötven esztendőn át ilyen békés, boldog házasságban éltek? Mire a férfi így válaszolt: Egyszerű! Ötven évvel ezelőtt megállapodtunk abban, hogy minden kis dologban, ami előadód
Mága Zoltán Brassóban a Reménység Házában
Lekció: ApCsel 2, 1 - 21 Textus: „A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk." (Róma 5,5)Szép emlékeim között őrzöm a braziliai egyházak világtanácsának nagygyűlésén való résvételemet.Egyik alkalommal egy kiránduló helyre vittek el, ahol a közeli vendéglőben egy asztalhoz ültünk 5-ön le. A kárpátaljai püspök, a felvidéki püspök-helyettes, az amerikai magyar püspök, aki segédlelkészét is hozta magával. Annyi beszélnivalónk volt, hogy észre sem vettük: záróra lett. A pincérek türelmesen vártak. Sőt, asztalunkhoz jött a tulajdonos és megkérdezte, hogy melyik országból vagyunk, mert a nyelvünkre sehogy sem tud ráismerni, pedig ő már megfordult néhány országban és beszél is több nyelven. Elmondtuk sorban. Lajos bátyám Ukrajnából érkezett, László Szlovákiából, Attila, bár ő Ohio-ban él Debecenben született, a fiatal lelkész Zentáról, az akkori Jugoszláviából származott, jómagam pedig Romániából érkeztem. Az
Hanem ha valaki az Istent szereti, ismeri azt az Isten. (1Kor. 8,3) Lekció: Márk 12:35-44 és János 6.15-17 Ismered Petőfit? Persze, olvastam pár verset tőle. Suliban is tanultunk róla.Még talán érettségi tétel is volt. Igen, igen, de ismered-e őt?Mit is jelent az, hogy valakit ismerni? Ismerem-e a szomszéd nénit, aki néha rám mosolyog az utcán vagy a tanáromat, akivel csak az órákon találkozok? Látásból igen.Egy szerelmesnek nem elég, ha csak látásból ismeri választottját. A mély megismerésre törekszik, arra, hogy egykor egy lehessen vele.Isten már ismer téged, tudja mikor ülsz vagy állsz, látja gondolataidat, még ki sem mondod a szót és Ő már tud mindent (Zsolt.139), mégis szomjazik utánad, arra, hogy te is megismerd őt.Éreztél már így? A szerelmes ifjú, aki még mielőtt megmerné szólítani a lányt megfigyeli minden mozzanatát, mikor merre jár, mi nevetteti meg...Megpróbál újból és újból olyan helyen feltűnni, ahol leányzó megfordul, bízva abban, hogy na majd most adódik az az alkalom
"... ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban." (I. Korinthus 15: 54-58)  Az Ezeregyéjszaka meséi című ismert mesegyűjtemény úgy keletkezett, hogy amikor a kalifa halálra ítélte a mesemondót, ő azt kérte, hogy csak akkor hajtsák végre az ítéletet, ha meséjét befejezte. Meg is engedték neki, s ő minden éjszaka új mese írásába kezdett, hogy a halált elkerülje. Az örök ember nagyon hasonló a meseíróhoz. Hiszen a halála rideg tényével szembenézni nem mervén, újabb és újabb meséket talál ki, még a halálról is, hogy ezze

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Gyülekezet +40-268-421-244
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638