Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

Beküldve -
"Én ültettem, Apollos öntözött, de Isten adta a növekedést." (1.Kor.3,6) Táborban voltunk, csodálatos volt. Márk Gyula négyfalusi tiszteletes hírdette az Igét a Reménység Házában.
Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára; mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából és nagyobb szakadás lesz. (Mt 9,16) Lekció: Ko13,5-17 Jézus nem a régi életünket megfoltozni jött, hanem egészen újat kínál. Egyálta¬lán az, amit Ő hozott, nevezzük most így: a keresztyénség, nem folt¬nak való.A kép ez: ha egy viseltes, szakadt ruhára új posztóból varr¬nak foltot, azzal csak addig nincs baj, amíg meg nem ázik. Mihelyt az első alkalommal nedves lesz a folt, összehúzódik, körben kisza¬kítja a ruhát, amit megfoltoztunk vele - nem oldotta meg a bajt, sőt még nagyobb bajt csinált.Azt mondja Jézus ezzel - különösen, ha a megelőző verseket is figyelembe vesszük -, hogy az ő tanításaival nem lehet meg¬foltozni a korabeli, és semmilyen korbeli emberi tanítást, teológiát sem, mert egészen mások az Ő gondolatai. Foltozással, toldozással semmit nem lehet megoldani, mert arra csak rámegy a régi életünk is, és nem nyer¬jük el az újat.- háromféleképpen lehet őhozzá viszonyulni:Va
Beküldve -
„Vigyázzatok a ti lelketekre és ne hordjatok terhet..." (Jeremiás 17,21a) Lekció: ApCsel 2, 42-47 Egy nap a megnyugvás csendje – a Teremtővel való közösségben lelki erőt meríteni.Jeremiás kora: nem dolgoztak „csak éppen" a megtermelt javakat akarták szombatnapon a piacon értékesíteni. – a maguk szükségletei vagy luxuxigényei után szaladgálnak.Isten maga akarta, hogy ne legyen az embernek minden nap egyforma. Hat nap maradjon a munkára, de a hetedik legyen az Istené. Amikor a szent írók leírták a világ teremtését, hat napba sűrítették. Nem azért, mintha Isten ennyi idő alatt teremtette volna ezt a hatalmas univerzumot, hanem azért, mert ezzel akarták jelezni az isteni akaratot: hat nap az emberé, a munkáé. De a hetedik nap egyedül az Istené, amit maga is megszentelt és azt kívánja tőlünk, hogy ezen a napon elsősorban csak vele törődjünk! Érdekes, hogy csak mi, magyarok neveztük el e napot elég ferdén vasárnapnak – vásárnapnak. Hiszen megtérésünk után nem volt minden helységben templo
Beküldve -
"A szeretet hosszútűrő..." (1Kor. 13,4a) Lekció: Máté 18, 23-35, Textus: 1Kor. 13,4a Sorba állunk a pénztárnál ... idegesen toporpgsz – nem győződ kivárni sorodat. Ugyanez – orvosnál, forgalmi jelzőtáblánál, Ugyanez: valaki valmit megigért és nem tartja be.Pilinszky: az életünk a szakadatlan türelem iskolája. – türelmetlen ember számára a várakozás kín.- a várakozás a szó jelentéséből fakadóan is fájdalmas – a héber nyelvben a „tü¬relemmel várni" (Zsolt 37:7, az új King James fordítás alapján) =„nagy fájdalmat átélni.... „szomorúnak lenni". A türelmet megtanulni nem könnyű; időnként éppen ez a veleje mindannak, amit a próba jelentése magában foglal.Boldog megtapasztalása lehet ez mindazoknak, akik tudnak türelemmel várni.Korunk embere elfelejtett várni, életét az „add meg, Uram, de most mindjárt" gondolata szövi át. Mindent azonnal akarunk, az érzéseket is, mint amilyen a bizalom és a szeretet. Óriási dolog, ha valaki ebben a rohanó, felpörgetett ritmusú világban tud türelemmel várni
b2ap3_thumbnail_2-buc-Img_0219.jpg
Comșa Károly és Ilona "Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az." Lukács 16,10 Szeretet és hűség: ezek nagy és szent szavak. Éppen ezért idővel kiürülhetnek. Ami újra és újra feltöltheti az energiaforrást, hogy nem vártátok el a másiktól, hogy tökéletes legyen, hanem elfogadtátok a másik gyengeségeit is, sőt mi több, a magatokét is. Türelem és megbocsátás: Meg kell bocsátanunk a másiknak, meg kell bocsátanunk magunknak is. Nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer. Sohasem a külsö körülményektöl függ a boldogság. Legmélyebb öröm abban volt/van, hogy közösen hálát adtunk az ÚRnak, házasságért, gyermekekért, és minden áldásért, amelyet az Örökkévaló kezéböl kapunk. A boldogság pedig a szív legmélyéröl tör fel, aminek a gyökere a Krisztus szeretete. Mi volt a titka annak, hogy ötven esztendőn át ilyen békés, boldog házasságban éltek? Mire a férfi így válaszolt: Egyszerű! Ötven évvel ezelőtt megállapodtunk abban, hogy minden kis dologban, ami előadód
Mága Zoltán Brassóban a Reménység Házában
Lekció: ApCsel 2, 1 - 21 Textus: „A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk." (Róma 5,5)Szép emlékeim között őrzöm a braziliai egyházak világtanácsának nagygyűlésén való résvételemet.Egyik alkalommal egy kiránduló helyre vittek el, ahol a közeli vendéglőben egy asztalhoz ültünk 5-ön le. A kárpátaljai püspök, a felvidéki püspök-helyettes, az amerikai magyar püspök, aki segédlelkészét is hozta magával. Annyi beszélnivalónk volt, hogy észre sem vettük: záróra lett. A pincérek türelmesen vártak. Sőt, asztalunkhoz jött a tulajdonos és megkérdezte, hogy melyik országból vagyunk, mert a nyelvünkre sehogy sem tud ráismerni, pedig ő már megfordult néhány országban és beszél is több nyelven. Elmondtuk sorban. Lajos bátyám Ukrajnából érkezett, László Szlovákiából, Attila, bár ő Ohio-ban él Debecenben született, a fiatal lelkész Zentáról, az akkori Jugoszláviából származott, jómagam pedig Romániából érkeztem. Az
Hanem ha valaki az Istent szereti, ismeri azt az Isten. (1Kor. 8,3) Lekció: Márk 12:35-44 és János 6.15-17 Ismered Petőfit? Persze, olvastam pár verset tőle. Suliban is tanultunk róla.Még talán érettségi tétel is volt. Igen, igen, de ismered-e őt?Mit is jelent az, hogy valakit ismerni? Ismerem-e a szomszéd nénit, aki néha rám mosolyog az utcán vagy a tanáromat, akivel csak az órákon találkozok? Látásból igen.Egy szerelmesnek nem elég, ha csak látásból ismeri választottját. A mély megismerésre törekszik, arra, hogy egykor egy lehessen vele.Isten már ismer téged, tudja mikor ülsz vagy állsz, látja gondolataidat, még ki sem mondod a szót és Ő már tud mindent (Zsolt.139), mégis szomjazik utánad, arra, hogy te is megismerd őt.Éreztél már így? A szerelmes ifjú, aki még mielőtt megmerné szólítani a lányt megfigyeli minden mozzanatát, mikor merre jár, mi nevetteti meg...Megpróbál újból és újból olyan helyen feltűnni, ahol leányzó megfordul, bízva abban, hogy na majd most adódik az az alkalom
"... ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban." (I. Korinthus 15: 54-58)  Az Ezeregyéjszaka meséi című ismert mesegyűjtemény úgy keletkezett, hogy amikor a kalifa halálra ítélte a mesemondót, ő azt kérte, hogy csak akkor hajtsák végre az ítéletet, ha meséjét befejezte. Meg is engedték neki, s ő minden éjszaka új mese írásába kezdett, hogy a halált elkerülje. Az örök ember nagyon hasonló a meseíróhoz. Hiszen a halála rideg tényével szembenézni nem mervén, újabb és újabb meséket talál ki, még a halálról is, hogy ezze
Lekció: Mk. 2,14-15, Lk. 13, 23-30. Textus: Lk. 13, 23 Vajon ott lesz-e végül mindenki Jézus asztalánál?Valaki azt mondta nem régen: nem tudja elképzelni, hogy a végén Jézus nem engedne mindenkit magához. Valaki épp az ellenkezőjét fogalmazta meg: Jézus asztalánál csak a kisebbség kap majd helyet. Akik igazán hisznek. Pld. legalább úgy, ahogy ő.Jogos, hát a kérdés: „kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? „Kevesen"...Nem furcsa ez a szerkezet? Miért így teszi fel a kérdést? „Kevesen?" Persze meg is fordíthatnánk. Ennek ellentéttje a „sokan". Aki így kérdez, „kevesen", azt az is érdekli, hogy mi lesz a sokakkal.A „a kisebbség"azok, akik IGAZNAK tartják magukat. Például Lévi is, az Alfeus fia a választott nép tagja, de nem tartozott az ezen „kevesek" közé. Ez biztos. Inkábba sokak közé, a BŰNÖSÖK közé. Két asztalközösségről olvastunk: Lévi háza és másik egy eszkatológikus idejű . mindkettő Jézus asztalközössége. - mindkét asztalnál népes tábor veszi körbe Jézust. Sokan vannak ott Jézussal.-
Lekció: Mt. 13, 24-33, Textus: Jn. 8, 32 - mi köze van keresztyén hitünknek magyarságunkhoz? - meghatározó, egzisztenciális. Isten engem emberi és nemzeti „állapotomban" szólít meg, kötelez el.Ehhez a néphez tartozni - a történelem Urától kapott küldetés. Az volt 1848-ban, és az ma is.„És megismeritek az igazságot", tanítja Jézus az ő követőinek. Nekünk is innen kell kiindulnunk. Bizonytalan alapokon állva nem építhetünk biztos jövőt. Hamis elveket, tanokat, eszméket követve nem találhatjuk meg a megmaradás, a felemelkedés útját.Milyen igazságot kell nekünk megismernünk?1) mindannyian Isten teremtményei, sőt gyermekei vagyunk, az Ő ránk sugárzó stigmáját hordozzuk magunkon. Tőle kapott méltóságunkat senki kétségbe nem vonhatja, el nem vitathatja tőlünk. Mindannyian egyedi módon, kivételesen értékesek, drágák vagyunk a mennyei Atya szemében, senki nem törhet életünkre, jogainkra anélkül, hogy ne az Örökkévaló szívén ejtene sérelmet. Senki és semmiféle hatalom nem kényszeríthet arra, ho
Lekció: Jn 9:1 -38, Textus: 1Tim2:1-6 Egy vak koldus csodás gyógyulása. - többen akik tágra nyílt fülek helyett most összeráncolt szemöldökkel azt mondják magukban: "Mesebeszéd. Hogy megnyíljon egy vak szeme? Hogy el lehet hagyni a koldusbotot? Hogy valóban meggyógyulhat a lélek?" - nemcsak a vak koldus, hanem még mi is meggyógyulhatunk!"Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában - valamit megérzett - és hitt a szónak. S mert bízott Jézusban, és elindult szavára - hát része lett a csodában!1./ János ev. egyértelművé teszi: itt bizony csoda történt! És nyomatékosan aláhúzza, hogy félre ne értse senki: Nem magától gyógyult meg a vak. Mert magától sosem gyógyult volna meg. Nem is a véletlen folytán gyógyult meg, nem is a csillagok segítettek neki, hanem Jézus gyógyította meg. Csodáról beszélek. Látóvá lett egy vak, egy gyógyíthatatlan beteg. Csoda történt. Azaz olyan örömteli változás, amely minden emberi tudást és reménységet felülmúl.- Tudom, mit beszélek. Megváltó Urunk nemcsak engem segí
Textus: Jn 4, 1-42 - A víz az élet alapfeltétele. A víz mindenütt jelen van, életszükséglet, azonban nehezen ragadható meg.- Jézus életét végig kíséri a víz: a Jordánban való megkeresztelkedés, a kánai menyegző, a szamariai asszonnyal való beszélgetés, a keresztségről szóló beszélgetés Nikodémussal, gyógyítás a Bethesda fürdőnél, lábmosás az utolsó vacsorán, a keresztre feszített testéből fakadó víz, a tópart, ahol Jézus feltámadása után megjelenik és reggelivel várja az apostolokat.- Jézus soha nem mondta: én vagyok a víz. Azt mondta, ő a kenyér, a világ világossága, a pásztor, a szőlőtő ... de nem víz.- Az Ószövetségben találkozunk azzal, hogy a víz Isten és a bölcsesség jelképe: „Mert kétszeres gonoszságot követett el népem: elhagytak, engem, az élő vizek forrását, azért, hogy ciszternákat ássanak maguknak..."(Jer 2,13).- ami elakadt, újból megindul. A „Szikar" helységnév jelentése: elakadt. - Jákób kútjánál Jézus beszélgetést folytatott egy helybeli asszonnyal. Semmilyen külső lá
Lekció: 1 Kor. 13, 1-13, Textus: Jel. 2,10"Veled vagyok egész" – Házasság hete. - A házasság nem egy talált üzlet, nem egy talált szövetségi szerződés, hanem Isten ajándéka. Aki keres, azt megtalálják - a házasság teremtettség mivoltánál fogva szent - minden ember alapvető szükséglete, hogy legyen valaki, aki feltétel nélkül elfogadja és örök hűséggel szereti. – Az ember szeretettermészete csak közösségben élhető meg, nem adható magunknak, csak egymásnak.1./ A házasság - hűségesek egymáshoz jóban-rosszban. Csábíthat a jó is, a bőség hűtlenségre, és csábíthatnak a nehézségek is arra - jóban-rosszban hűségesek egymáshoz, és nem méricskélnek, hogy milyen áldozatot kíván tőlük ez a hűség, mert nagyon jól tudják, hogy ez - ha néha veszteségekkel jár is - teljesebb, igazabb életnek a forrása. Hűségesek egymáshoz akkor is, hogyha messze szakítja őket egymástól az élet, háború, börtön, sok minden egyéb - vagy hogyha nagyon megváltoznak azok az életkörülmények, amelyek között valaha egymáséi le
Textus: Jób 42:12-15 - ez a három lány minden más lánynál az egész tartományban szebb volt. Miért kell ezt nekünk tudni? Jó, szépek voltak. Na és? A Bibliában azt olvassuk, hogy "A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre." (2 Tim 3:16)- Jémima az első leány neve - több jelentése is van - magyarul talán azt mondanánk, hogy úgy igazán meleg szívű, szeretetteljes, szívélyes. És végeredményben egy dologra utal ez a név, mégpedig a galambra. ::::: megdicsőülés - ez a fajta galamb csak ritkán van megnevezve még a Bibliában is, tehát nem mindennapi. Ez az a fajta galamb, melyről azt olvassuk, hogy a Szent Lélek leszállt az Úr Jézusra galamb formájában. Ez a galamb a Szent Lélek képe az egész Szentírásban. És ennek háttere van: Jób szenvedéseinek van egy olyan része, amit mi magányosságnak nevezünk. Jób teljesen magára marad, és ennek a magára maradásnak, ennek az egyedüllétnek van egy óriási munkája az életünkben. - Ker
Textus: Lk 17,11-19,28. - utazásra vonatkozó megjegyzés, - tárgya mind elhelyezése: Krisztus eljövetele és az Ő uralkodása.előtérbe kerültek az Isten országa eljövetelének feltehető idejével kapcsolatos kérdések. Némelyek úgy képzelték, hogy azonnal megjelenik (Lk 19,11) és rendkívül izgalmas volt a számukra azt gondolni, hogy ők Dávid Fiának kísérői trónra lépése és egyetemes uralma felé vezető utolsó néhány lépésnél jelen vannak.- az esemény Szamária és Galilea között történt, A galileaiak zsidók voltak, de a szamaritánusok nem, ők idegeneknek számítottak. - először céloz a történet az elkülönülésre, távolságra, elidegenedésre. - a tíz leprás férfi törvény ugyanis nem engedte meg, hogy leprások közel menjenek az egészséges emberekhez - Betegségüket a zsidók bűnük következményének tekintették. Fallal körülvett városokban nem tartózkodhattak, de falvakba bemehettek, ha kellő távolságban maradtak az emberektől.- „Könyörülj rajtunk!" többször hangzik Jézus felé, és nem pusztán az emberi
Lekció: 2 Móz. 3, 11-18, Textus: János ev. 10,9 Sokszor állunk, vagy szorulunk be időzített forgó ajtókba vagy ütközzünk bele, mert nem nyílik az ki. A multkor ott álltam egy ilyen forgóajtóban, mégha csak egy pár másodpercre is. Beszorultam. Tehetetlen voltam. Kizártak vagy be?Sokszor úgy gondolunk az ajtóra, mint egy tárt szezám kapura, ami bejuthatunk valahova. De ugyanazzal a mozgással az ajtó ki is zár minket.Két világ, két döntés, két lehetőség közötti határ. vajon hányszor gondolkodtunk egy - egy ajtó előtt állva vajon nyitva van, vagy zárva?Belépjünk-e rajta vagy maradjunk itt.Menjek vagy maradjak?Szóljak vagy hallgassak?Megvenni vagy nem?Vele vagy nélküle?Megpályázzam vagy sem?Felvételizzek-e vagy sem?Néha csak állunk úgy érezzük vesztegelve egy döntéshelyzetben, hogy nem tudjuk merre is lépjünk. És közben csak nő a feszültség bennünk, egyre erőtlenebbek vagyunk és egyre jobban összekavarodunk. Érezzük a nyomást, hogy végre dönteni kellene merre, hogyan tovább.Az ördög ekkor
Rendkívüli ifjúsági istentiszteletnek adott otthont február 5-én, vasárnap 12 órakor a brassói Reménység Házi gyülekezet. Mintegy 45 fiatal vett részt a gyülekezet tagjaival ezen az alkalmon.Az ifjúsági istentisztelet ötlete a brassói református ifi által szervezett decemberi ifjúsági találkozón született meg, melynek záróakkordja a Belvárosi Református Templomban egy hasonló jellegű együttlét volt. Február első Úrnapján nem csak az ifisek, hanem az Áprily Lajos Főgimnázium diákjai is szép számban jelen voltak. Más vasárnapokkal ellentétben, most istentisztelet előtt nem az előző napi buli eseményeit vitattuk meg, hanem énekszóval hangolódtunk az igehirdetésre. Elcsendesedett szívvel énekeltük, hogy "Jézus, neved oly csodálatos, Jézus, nékem oly kivánatos...", amikor a lelkészek beléptek a templom ajtaján. Hogy mitől volt ifjúsági ez az istentisztelet? Attól, hogy mi fiatalok, aktív résztvevői voltunk a liturgia lebonyolításának. Volt, aki a Bibliából olvasott fel, és volt, aki imádság

  2014 január 12Lekció: Mt. 10, 1-16, Textus: Mt.1, 1-17 József Attila: Eszmélet Az meglett ember, akinekszívében nincs se anyja, apja,ki tudja, hogy az életethalálra ráadásul kapjas mint talált tárgyat visszaadjabármikor - ezért õrzi meg,ki nem istene és nem papjase magának, sem senkinek.

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Gyülekezet +40-268-421-244
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Bántalmazott Nők +40-744-368-196
Apáczai Csere János +40-740-420-638