Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

„akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van" (Mk. 4:25)   Az adventi időszak végéhez közeledünk, meggyújtottuk a negyedik gyertyát. Advent, megérkezést, eljövetelt jelent. Bibliai jelképet használva: a fény eljövetelét a sötétségben. Ugye ez fizikailag is igaz. Nem tudjuk mikor született pontosan Jézus, a kutatások különböző időpontokat próbálnak meghatározni, de nem is ez a lényeg. A lényeg, hogy eljött hozzánk Valaki, akinek életének csupán három éves történései a világtörténelemben, 2000 éves visszhangot eredményezett. A karácsonyt nem tudjuk hogy ünnepelték-e az őskeresztyén gyülekezetek, az első feljegyzés a 300-as évekből származik, és ekkor már december 25-e volt a kiválasztott dátum. Ami érdekes, hogy később ez volt az egyetlen ünnep, amit szabad volt naplemente után és napfelkelte előtt is végezni, tehát éjszaka. A másik figyelemre méltó észrevétel pedig, hogy a Krisztus előtti – mondjam azt pogány – időkben, ez a dátum szintén ünnepnapn
"Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled; a miket pedig készítettél, kiéi lesznek?Így van dolga annak, a ki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag." (Lukács 12, 20-21)     Lekció: János 1:1-14 Pár évvel ezelőtt egy ismerős lelkipásztort kérdezett meg egy fiatal lány: Megismerkedtem egy fiúval és nem tudom eldönteni, hogy igazán szeret-e engem, honnan tudom én ezt meg? A lelkipásztor nagyon bölcsen válaszolt. Hagyjál időt az egészre és figyelj meg három dolgot. Ha idejéből, pénzéből és szíve energiából áldoz rád, akkor érdemes folytatni a kapcsolatot, másképp ne erőltesd. Mennyire frappáns megfogalmazás, nem csupán szerelmi kapcsolatra, hanem minden ember- ember közötti kapcsolatra alkalmazható. Mert ha e háromból valamelyik hiányzik, akkor ott fellépnek az önzőség jelei, és a kapcsolat már nem működik. Családtagok, barátok nagyon hasznos pillanatokat eltölthetnénk együtt. Az időt, amit szeretteinkkel kellene töltenünk, meg szí
„Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az Isten és a Bárány trónusából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága közt van az élet fája... és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak." (Jelenések könyve 22,1) Lekció: Zsoltárok 130, 1-8 A Jelenések könyve tele van titokzatos képekkel, amiket meg kell érteni, de mivel ez nem egyszerű dolog, sokan le is teszik ezt a könyvet és nem olvassák tovább, meghagyják a világvége váró rajongóknak, értelmezzék ők. Pedig ez a könyv egy hatalmas vigasztaló irat, ami akkor született, amikor javában folyt már a keresztyén-üldözés, és emiatt az evangélium ügyéről rejtjelesen, szimbolikus képekkel kellett beszélni, másrészt pedig nagyon is szükség volt a vigasztalásra, hogy a hívők helyt tudjanak állni hitükben a veszélyek közepette. Aki keresi ebben a könyvben, az ma is megtalálja a vigasztalást, ahogyan kétezer éve is megtalálták benne a keresztyének, és sorra kinyílnak a képek, érthetővé válnak
„Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt." (1 Mózes 1,27a) Lekció: Mk. 13, 31-37 1./ Ez a Szentírás első kijelentése az emberről. Ez azt jelenti, hogy olyannak teremtett bennünket, hogy vágyakozzunk rá. Mi az Isten képmásai vagyunk és az élő képmás találkozni akar az eredetijével. És éppen ezért, mert Isten képmásai vagyunk Istentől kaptunk egy extra tulajdonságot. Ahogyan Isten végtelen, úgy mi is vágyainkban végtelenek vagyunk. Mindig a szebbre a jobbra, a boldogabbra vágyunk, sosincs megállás.Ez a vágy önmagában rendben volna, hiszen Isten adta nekünk. Az idők teljességében eljött Jézus Krisztus, az Isten Fia, akivel együtt lehet hordozni és kibírni ezt a végtelen utáni vágyat. Erre a Krisztusra várakozunk a mai vasárnappal elkezdődő adventi időben.Nem kell szégyenkeznünk, ha advent szokatlan érzéseket és reményeket kelt bennünk. Jelenünk sötét, nyomasztó, majdnem kilátástalan, de az advent jövőről beszél: a történelemnek még nincs vége, nem marad mi
Beküldve -
Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk.Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére.Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám.Mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.A békességes tűrésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint:Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. (Róma 15, 1-7) Lekció: Róma 1, 8-16 - egy lelki betegségről és abból való gyógyulásról szeretnék beszélni, amiben ma talán a legtöbb ember szenved a világon: a magányosság érzéséről - a magány a mai kornak titkos sebe, és nem beszélü
Beküldve -
"És bemenvén, monda nékik: Mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik.És nevetik vala őt. Ő pedig kiküldvén valamennyit, maga mellé vevé a gyermeknek atyját és anyját és a vele levőket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik vala.És megfogván a gyermeknek kezét, monda néki: Talitha, kúmi; ami megmagyarázva azt teszi: Leányka, néked mondom, kelj föl.És a leányka azonnal fölkele és jár vala." (Márk ev. 5,39-42) Lekció: Mk. 5, 21-38 Konfirmációra készülődő gyermekeket, ífjakat kérdem: mit jelent a halál. Mi is mindennap egy kicsit meghalunk. Mikor? –Mikor ábrándozunk, nem figyelünk oda, mikor alszunk.Bibliaolvasó emberek is panaszkodnak arról, hogy nem mindent értenek az elolvasott szakaszból. Soszor magát a szöveget sem értjük meg. És mivel nincs időnk a Szentírás olvasására, ezzel az érzéssel becsukják a Bibliát és mennek tovább. Nem jutnak el oda, hogy a szövegen keresztül egyszer csak megszólal az Ige, maga az élő Isten, akinek egészen személyes üzenete is van a s
Beküldve -
"És mindazokat a kútakat, melyeket az ő atyjának szolgái Ábrahámnak az ő atyjának idejében ástak vala, behányák a Filiszteusok, és betölték azokat földdel....És ismét megásá Izsák a kútakat, a melyeket ástak vala az ő atyjának Ábrahámnak idejében...Izsák szolgái pedig ásnak vala a völgyben, és élő víznek forrására akadának ott." (1 Mózes 26, 15-19)   Szövérfi Zoltán beosztott lelkész ez az Ige alapján hirdette az örönhírt.
Beküldve -
"Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam." (Zsoltárok 23:5) Lekció: 1 Péter 4. fejezet Milyen nehéz ez a pohár víz? - kérdezem- A tényleges súly nem lényeges, attól függ, milyen hosszan tartom a kezemben. Ha csak egy percig tartom, könnyű. Ha egy órán át tartom, megfájdul a karom. Ha egy napig tartom, a karom elzsibbad és megbénul. Egyik esetben sem változik a pohár víz súlya, de minél tovább tartom, annál nehezebb lesz.Az életben a stressz és az aggodalom olyan, mint ez a pohár víz. Gondolj rájuk egy kis ideig, és semmi sem történik. Gondolj rájuk egy kicsit hosszabban, és elkezdenek fájni, és ha egész nap rájuk gondolsz, megbénulsz, képtelen leszel bármit is csinálni. Nagyon fontos, hogy tudd elengedni a gondjaidat! Este minél előbb tedd le minden terhedet, ne cipeld őket tovább az éjszakába. Oktober Fest München: versenyre kel a világ "legerősebb" embere(i) és a litres sört felszolgáló kisasszonyok, ki tudja hosszabb idei
Beküldve -
Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. (Mt. 5: 48) Minden ember a boldogságra vágyik, és mégis olyan kevés ember van, akiről el lehetne mondani, hogy igazán boldog. Minden ember kivétel nélkül keresi a boldogságot, és mégis olyan kevesen vannak, akik azt valóban meg is találták. Minden házasság, szinte kivétel nélkül - ha igaz az a házasság - a boldogságnak az igényével indul el, és mégis manapság olyan kevés érkezik meg ebbe a kikötőbe.Nagyon ritka az igazán boldog ember a világon. Mi ugyanis általában úgy szoktuk elképzelni a boldogságot, hogy az olyan élet, amit nem zavar meg a szegénység, a nélkülözés, a szomorúság, a lemondás kényszere, más emberek rosszindulata, zaklatás, háborgatás, szenvedés, betegség, halál. Nos, hát ilyen életforma nincs. Egyszerűen azért nincs, mert ez a földi élet a maga természeténél fogva olyan, hogy vagy a nélkülözés, vagy valami szomorúság, vagy az emberi gonoszság, vagy betegség, vagy valami szenvedés, vagy a halál foly
Beküldve -
„Te ismersz engem, Uram! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem." (Jeremiás 12,3) Lekció: 1 Korinthus 1, 1-9„Fidelis Deus per quem vocati estis in societatem Filii eius Iesu Christi Domini nostri" (1Cor 1,9) latin fordítása a Bibliának: Jézus Társasága. A magyar fordítás nem tartalmazza ezt az áthallást, és a görög eredeti sem. "Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre".Ábrahámnak tett ígérete, kitart az ígéret földje felé oly bukdácsolva haladó nép mellett.Nem tudjuk ilyen konkrét tapasztalatokhoz kötni azt, hogy Isten hűséges - rezignáltan bólintanak rá: „biztos igaz, csak hát..." Nem fordulhat-e elő bárkivel, hogy egy rosszul sikerült vizsga után, valamilyen szenvedély hatalmába kerülve, mások gyengeségét megtapasztalva, kilátástalan anyagi helyzetben vagy családi feszültségek között őrlődve Isten hűsége távoli, elvont kijelentésnek tűnik? Isten hűséges lenne?! Nem olyan biztatásnak tűnik ez, amibe szorult helyzetünkben bele
"Ezt amint látta Jézus, hogy ott fekszik... monda néki: Akarsz-é meggyógyulni?Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem,..... hogy bevigyen engem a tóba;.....Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj! És azonnal meggyógyula az ember..." (János ev.5, 1-9) Lekció : Zsolt. 42 Az igevers azzal kezdődik, hogy ünnepük volt a zsidóknak. Több feltételezés van, hogy melyik ünnep is lehetett, lehet, hogy az aratás ünnepe, vagy a páska ünnep. Ilyenkor népvándorlás volt a főváros felé. A városban éppen a Juh-kapunál adták-vették az áldozati állatokat. A templomban a papok áldozati szertartásokat mutattak be. A nép nagy tömegekben tolongott az ünneplő hely felé. Csak a felcsendülő ének nyomta el olykor-olykor a zűrzavar lármáját. Így ismétlődött ez meg évenként nyolc napon át.De nevezhetnénk Jézus kórházi látogatása ünnepének is. Jézus ünnepének. Jézus más zarándokokkal együtt felmegy Jeruzsálembe, nem együtt mozog a többiekkel, valami olyat tesz, amire nem számítanánk, az ün
Beküldve -
„Ne zajongjatok, mert a lelke benne van." (ApCsel 20,10b) Lekció: 1 Kor. 2, 1-16 Egy keresztyén összejövetelre hívták meg Pált, hogy számoljon be a misszió munkájáról, és magyarázza az Igét.Pál az Isten Szavát tolmácsolja: a prédikációt. "Preadicatio verbi Dei est verbum Dei". Magyarul: Isten Igéjének hirdetése Isten Igéje. - az igehirdetés nem emberi beszéd, hanem komolyan veendő isteni üzenet. Nem azért, aki a lelkész, vagy prédikátor, nem azért, amilyen diplomája van, nem azért, amit mond, hanem azért, mert az Isten maga szól rajta keresztül.Isten sokféle más módot is találhatott volna arra, hogy eljuttassa az üzenetét az emberekhez. Óriásplakátot, tévéreklámot és hasonlókat. Ő mégis azt választotta, hogy leíratott sok mindent egyes emberekkel, majd rávett másokat, hogy ezeket a leírt dolgokat megmagyarázzák. A mai napig ez a leghatékonyabb módszer arra, hogy azt továbbadjuk, ami ránk bízatott. Miért? Mert ez a hiteles, és mert amit mi hirdetünk, az nem avul el, nem cserélik le he
Beküldve -
„Legyetek hát éberek! Nem tudjátok ugyanis, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, lehet, hogy éjfélkor vagy kakasszóra vagy reggel. Ne találjon alva, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Legyetek éberek!” (Mk. 13:35-37) Minél jobban figyeli meg az ember az életet, sokszor annál furcsábbnak tűnik. Egy Föld nevezetű bolygón élünk, ami kering egy nála sokkal nagyobb égitest körül, ami méghozzá állandóan ég és persze 72 km/órás sebességgel halad. Mindez egy kisebb méretű galaxisban történik, a végtelenül nagy világegyetemben. Ahogy tovább gondolkodik és szemlélődik az ember, egyre furcsábbnak és érdekesebbnek tűnik ez az egész – élet. Ha őszinte akarok lenni, számomra az egyik legcsodálatosabb probléma ez: ki vagyok én? Miért vagyok itt? Hogyan lehetséges, hogy élhetek? Jung, a nagy pszichológus is megállapította, hogy az emberiség legmélyén rejlő kérdések ezek. Mit értesz az alatt, és mit érzel, amikor azt mondod: én. Önmagam. Mit gondolsz, ki vagy
„Én vagyok az életnek kenyere." (János ev. 6,48) Lekció: Márk ev 6, 35-44 Újzsenge – újkenyér. Ünnep és kenyér: a hétköznapok egymásutánjában megállni, együtt lenni, együtt örvendezni a Teremtővel, egymással, a világgal. Örvendezni egymásnak, és együtt az Istennek, és az Ő ajándékainak. 1./ A kenyér jelenti az életet, az isteni gondviselést, a munkát, a verítéket, az imádságot, az ígéretet és az áldást. E kettő együtt nem kevesebbet, mint az élet ünnepét jelenti.A kenyérkérdés életkérdés, mely örökké foglalkoztatja az embert. Ma is, még akkor is, ha ma azt pénzkérdésnek hívjuk. Fontos a kenyérkérdés, hiszen a legtöbb esetben több kellene belőle, mint amennyi van. Még akkor is, ha talán több is van, mint amennyi elég lenne. Fontos a kenyérkérdés, hiszen a magyar embert a történelem megtanította arra, hogy milyen a kenyér hiánya, s talán ezért is ragaszkodunk túlzóan is a kenyérhez – apáink, amikor aratás után megálltak a csűr mellett, nem azt mondták, hogy itt a búza, vagy a kenyér,
Beküldve -
Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja." (Máté ev. 6, 32) Lekció: 2 Mózes 16, 13-19Skandináv középkori történet: "... egy nagyon vallásos nemes ember – aki kevés emberrel tartotta a kapcsolatot, mert azt kutatta: mi lesz a halál után. Kabalisztikus számok, misztikus körök, ősrégi fóliánskötetek segítségét kérte. Majd, mint mindenki a Nagy Ítélő elé került, aki ezt mondta neki: -Te barátom, egy életen át csak azzal törődtél, hogy mi lesz az élet után, és így jóformán mindent elmulasztottál, ami életedben rád bízatott. Ezért az lesz a büntetésed, hogy háttal az örökkévalóságnak és az üdvösségnek: egyre csak visszafelé kell nézned, egyre csak azt kell szemlélned, mit mulasztottál el életedben népeddel, hazáddal, családoddal, gyermekeiddel szemben..."Egyre inkább úgy élünk, mintha az egyetlen életcélunk az lenne, hogy mindent elvégezzünk a listánkon. Korán kelünk, későn fekszünk, kitérünk a szórakozás el
Beküldve -
"És monda Isten Mózesnek: VAGYOK AKI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok.És ismét monda Isten Mózesnek: Így szólj az Izráel fiaihoz: Az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mind örökké ..." ( 2 Mózes 3, 14-15)
Beküldve -
„Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr.Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz,Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá...Ímé szegeletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses; és aki hisz abban, meg nem szégyenül..." ( 1 Péter 1,3-5) Lekció: II. Mózes 3, 1-12 Mit gondolsz, mi a te értéked? Nem a vagyonban kifejezhető értékről beszélek, hanem önmagad értékéről. Sosem szabad az értéktárgyaidat összekeverni az értékeddel mint ember. Lehetsz gazdag, lehetsz szegény, de ennek semmi köze nincs a személyes értékességedhez. Értékmeghatározó: valaminek az értékét az mutatja meg, mennyit hajlandó valaki kifizetni érte. Istenhez tartozol, és Jézus az életével fizetett érted! A kereszt bizonyítja az értékességedet.Péter apostol egy építkezés párhuzamát használja, hogy megmutassa, mennyit érünk. Isten építi ezt az épületet, ami az egyházat, Isten családját jelképezi, és te egy vagy ezek közül az építők
Textus: I. Sámuel 1: 1-20 Minden reggel hálát adok Istennek azért, hogy ilyen gyönyörű városban lakhatunk, mint Brassó, amikor kitekintünk az ablakon szép hegyeket láthatunk. A lakásom egy családi házzal szemben fekszik, belelátok e gyönyörű ház kertjébe és akarva- akaratlanul látom az itt lakó családnak az életét, csendes együttlétüket, de viszont azt is, amint vitatkoznak egymással. Isten a Szetíráson keresztül ma kinyít egy ablakot, hogy rálássunk egy bibliai család életére. Elkánának két felesége van Anna és Peninna. Abban az időben az volt a szokás, hogy egy férjnek több felesége is lehetett. De azzal, hogy Isten a házasságban elrendeli az egynejűséget, nem korlátozni akarja az emberek akaratát, hanem megóvni mindattól a viszálytól, ami Elkána családjában uralkodott. A többnejűség, a poligámia csak nehézségeket szül. Eklána istenfélő, Anna a szeretett felesége is istenfélő. Ez is Istentől adott rend, hogy hívő ember hívő emberrel házasodjon. Hívő és hitetlen is élhet együtt, mehe
Beküldve -
„Mert Istennek valamennyi igérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk." (2Kor 1:20) Lekció: Bírák 6. fejezet Sokszor hallgatom barátaim, ismerőseim panaszát, hogy csalódtak valakiben. Ki a szüleiben, mert azok is csak emberek, ki a párjában, mert az még mindig nem teszi meg a nagy lépést, és térdel le egy gyűrűvel a kezében, ki pedig barátjában, aki csak magával van elfoglalva.Shakespeare azt mondta, hogy az elvárás a fájdalom gyökere.Előre eldöntjük gondolatban, hogy az a másik ember milyen legyen. Milyennek akarjuk mi őt. Nagyon sokszor ezért nem vagyunk racionálisak, nem látjuk világosan a másikat.Akarjuk, hogy barátunk, akiért mindig mindent megtettünk, ugyanúgy viszonyuljon hozzánk, ahogyan mi hozzá. Akarjuk, hogy szüleink ne hibázzanak, mert ők a példaképeink, akarjuk, hogy mindig mi legyünk a legfontosabbak nekik.Vannak emberek, akik hatalmasnak tűnnek, majd senkivé lesznek.Ha valaki azt mondja, mindennél jobban szeret, akkor, gondoljuk
Beküldve -
„Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve: Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét." (Ézsaiás 57:15) Lekció: Róma 10, 2,8-17 Nelson Mandela majd 30 évig raboskodott egy Fokváros melletti börtönszigeten. A Springboks, a csak fehérekből álló Dél-Afrikai rugby csapat a gyűlölt rendszer jelképe volt, így a politikai foglyok – köztük Mandela is – mindig ellenük szurkoltak, csak hogy bosszantsák rabtartóikat.1994-ben, az ország elnökének választotta a volt foglyot, aki – mint Dél-Afrika első embere – változtatott korábbi álláspontján - magához hívta az akkor igen gyenge lábakon álló Springboks csapatkapitányát, és kifejtette, hogy ő nekik drukkol a közelgő világbajnokságon. Mandela nem csak a játékot látta, az ő szemében a Spingboks támogatása az országban élő fehérek és feketék megbékélését jelképezte. Nem azért került hatalomra, hogy bosszút álljon, hanem

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Gyülekezet +40-268-421-244
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Bántalmazott Nők +40-744-368-196
Apáczai Csere János +40-740-420-638