Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. (2 Kor. 5,17) Lekció: Mt 2,1-12 Miért indulnak el a bölcsek? Miért hagyják ott országukat és miért veszik a fáradtságot, hogy elmenjenek Jézus lába elé?Az foglalkoztat, mi az-az ok, amiért az ember elindul Isten felé. Mi vagy ki mozgatja az embert abban a pillanatban, amikor aktívvá válik az Isten ügyével kapcsolatban. Az első az angyal és a csillag megjelenése és üzenete volt történetünkben. És valóban amikor az Istent keressük, amikor az Isten közelébe akarunk jutni, akkor mindig ő lép közel hozzánk és küldi el életünkbe segítő angyalát egy-egy kedves ember képében, aki elindít minket a betlehemi istálló felé, vagy vezérlő csillagát egy esemény egy életünket megfordító hír hallatán, ami aztán Jézus bölcsője felé indít minket.Az első lépést mindig Isten teszi. Isten kínálja fel az alkalmat, hogy keresztelőre hozd gyermekedet, Isten kínálja fel az alkalmat, hogy vasárnap el gyere templomba, Is
Textus: „De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! - így szól az ÚR. Ilyen szövetségem van nekem velük - mondja az ÚR: Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké - mondja az ÚR." (Ézsaiás 59,20-21)Kiről a próféták jósoltak régóta - énekeltük az igehirdetésre készülve, és most hallottuk Ézsaiás próféta szavát: Eljön Sionhoz a Megváltó. Mi ezen a Szentestén azt ünnepeljük, hogy Isten teljesítette ígéretét, és 2000 évvel ezelőtt Betlehemben megszületett a Megváltó, Jézus Krisztus. Sylvester János, az első magyar nyelvű bibliafordítónk időmértékes verselésben így írta meg karácsony titkát:„Próféták által szólt rígen néked az Isten, azkit igírt, ímé, vígre megadta fiát. Buzgó lílekvel szól most es néked ezáltal, Kit hagya hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess."Ezt az üzenetet már sokszor hallottuk, megszoktuk és talán meg is untuk már. Főleg azért, mert
Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit... (Jn. 8,47a) Lekció: 2Sám 12,1-7a.13 Dávid története – Nátán: - a királynak kellene most igazságot tenni. Dávid ítéletete a gonosz gazdag ember felett. Nátán felelete a királynak: „Te vagy az az ember!"1./ „Megszólítható vagy-e az Isten által?" Meg tud-e téged szólítani az Isten? El tudja neked mondani gondolatait? Tud-e neked tanácsot adni? És ha kell, akkor tud-e figyelmeztetni téged?"Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit..." - mit jelent az, amikor valaki meghallja Isten beszédét?:- olyan ez, mint amikor két csapat focizik vagy kosarazik egymással. A nézőtéren rengeteg ember van, mindenki hangosan kiabál és bíztatja a csapatát vagy a kedvenc játékosát. Egyszer csak az egyik csapat edzője kiált valamit, és a csapat tagjai meghallják, hogy mit mondott nekik az edző. - meghallják a saját edzőjük szavát - a játékosok az edzőhöz tartoznak, és ismerik a saját edzőjük hangját- vagy: nagy tömegben sétálnak gyermekek szüleitekkel, é
És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?!És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen! (Luk1, 28-33)   Lekció : Ézs. 6:1-7Az Ószövetségben már jóval Krisztus Urunk születése előtt megtaláljuk a Messiás eljövetelére vonatkozó próféciákat. A próféciák ötszáz évvel az Ő születése előtt kezdtek sűrűsödni, melyek arról tanúskodnak, hogy a Messiás hol fog megszületni, hogy fogják elárulni, mennyiért fogják elárulni. Isten szüntelen üzen. A most felolvasott Ige arról beszél, hogy miként érkezett meg Jézus. Minden érkezés
Beküldve -
És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot.Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. (Jelenések könyve 22, 12-17) Lekció, Mt.25:31-46 Egy nem keresztyén író arról számol be egyik munkájában, hogy a keresztyéneknek is van egy aranyborjújuk. Egy bálvány, akit az elő Isten helyett imádnak. Ez pedig a betlehemi kisded, a Jézuska – így
Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól:Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten ! (Máté 1, 22-23)Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? (Róma 8,31) Lekció: 46.Zsoltár) Feliratként látjuk: - házi ádás, szállóigévé lettek a ezeka mondatok.Bethlen Gábor – ha Isten velünk.... vagy Gustav Adolf svéd király: Immanuel: jelszóval indult a háboróba 300 éve. I. Világháború: porosz hadsereg katáinak ővcsattján: Gott mit uns. Velünk az Isten.Vajon velük volt? Vajon mindig ott van, ahol ezeket a szavakat a szánkra, szívünkre, homlokunkra, ővcsattunkra veszünk? Egyházkerületui közgyülés a székely Mikó Kollégium visszaállamosítása miatt. A püspök felajánlotta a lemondását, amit nem fogadtunk el.Nagy árat kell fizetni, aki igaz ügyért harcol! – A cél szentesíti az eszközt?! Örök kérdés!Csodálatos érzés: ezek az igék erővel és hittel töltenek be. Csodá
Beküldve -
„Lássátok milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk őt látni amint van. És akiben megvan ez a reménység őiránta az mind megtisztítja ömagát, amiképpen ő is tiszta." (1.János. 3:1-3) Lekció: 1 Péter. 1:3-13Furcsa érzés a régi fényképeinkre pillantani, igaz? Néha nem is kell, hogy tíz-húsz év múljon el ahhoz, hogy úgy érezzük: a régi fotóról egy régi énünk pillant vissza - sokszor három-négy esztendő is elegendő ahhoz, hogy azt mondjuk: "Uramisten, hogy voltam képes ezzel a hajjal, ebben a ruhában kilépni az utcára!?"Hasonló a helyzet a szerelmi kapcsolatokkal is: szent meggyőződéssel álltjuk, hogy a mostani társunk az "igazi", és mellette igazán "önmagunk" lehetünk. Ám miközben lefitymáljuk a korábbi életünket, és egekig magasztal
Beküldve -
Ti azért szeretteim előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek;Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. (2 Péter 3, 17-18) Bibliaovasás: Ef. 1, 16 – 23Parancsot kapja valaki Isten ismeretében mélyebbre jutni – hogyan, tesszük fel a kérdést.A megismerés szeretet nélkül nem létezik. A szeretet pedig egy bizonyos fokon megismerés.Krisztus megismeretette Isten beszédét velünk.Jézus mondja az Atyának: én megjelentettem a te igédet, a te beszédedet nekik, ők elhitték és megismerték –Tőled jöttem, elmondtam nekik, hogy nem e világból vagyok, elhitték és megismerték, elmondtam, hogy ők sem e világból valók, elhitték és megismerték és úgy döntöttem, hogy ők élhetnek bennem és énpedig élni kívánok ő bennük. Vegyük a szerelem példáját: megismerem – ránézek – és kedves lesz a szívemnek. De az, hogy látom még nem megismerés. Ha többször látom, ha minden kedves – még n
Ne félj te, oh én szolgám Jákób, azt mondja az Úr, mert én veled vagyok, mert véget vetek minden nemzetnek, a kik közé kivetettelek téged, néked pedig nem vetek véget, hanem megverlek téged ítélettel, mert nem hagyhatlak teljesen büntetés nélkül. (Jeremiás 46,28)   Kegyes Megváltónk, Urunk Jézusunk: Te mondottad: "Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért!" Akikért most imádkozunk, azok nem kímélték önmagukat, sőt életüket áldozták azért a földért, amelyet a Gondviselés jelölt ki számukra. Tekints reájuk kegyes szemmel isteni Üdvözítőnk, és hősi halottainkat és meghurcoltjainkat részesítsd drága kereszthalálod érdemeiben.Minket pedig segíts kegyelmeddel, hogy ezt a földet, melyet nekünk jelöltél ki, odaadóan és önfeláldozóan szeressük, és érte dolgozni meg ne szűnjünk. Add, hogy a hősök áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozatosság, az istenfélelem és emberszeretet szelleme áradjon reánk. Add Urunk, hogy ezek a mártírok
„Az Úrban való öröm erőt ad nektek." (Neh 8,10)   Tegnap, november elsején elhunyt szeretteinkre emlékeztünk, ma pedig a gyülekezet búcsúzkodó alkalomra gyűlt össze a templomban, hiszen ez az utolsó szolgálatom Reménység Házi beosztott lelkipásztorként. Mind olyan események ezek, amelyek nem adnak okot nekünk az örvendezésre, az örömre. Isten Lelke azonban mégis arra indított, hogy a mai napon búcsúzóul mindezek ellenére az ÖRÖMről beszéljek nektek.Isten az öröm Istene! Figyeljük meg, hogy az üdvtörténet fontos eseményeinél mindig jelen van az öröm.A teremtésnél: Isten alapvetően szeretetre és örömre teremtette az embert. A férfi mellé nőt teremtett. Jézus születésekor örömet hirdetnek az angyalok. Jézus feltámadásának örömében. Amikor megtér valaki, a mennyben is öröm van. Isten külön alkalmakat rendelt el arra, hogy az embernek ideje legyen az örömre. Ezek az alkalmak az ünnepek. Még akkor is, ha az ünnepnek nem az örvendezés az alapvető célja, a vége örömteli. Mert az öröm ok
Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységök.Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak.Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.(1Thessz 4,13-18) - a reformáció kezdetét ünnepeljük - az utolsó napok, nemcsak a református, hanem minden keresztyén embernek szívét meghatja. Kimegyünk a temetőkbe, szeretteink sírját letisztogatjuk, koszorúkat viszünk azokra, gye
Beküldve -
És mondának az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket! (Lukács 17,5)
Beküldve -
Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.(2 Timoteus 1,7) Bibliaolvasás: Zsolt 23, Zsolt 27.A nyáron a tengeren voltunk, s meglepődtem, hogy Eszter a nagyobbik lányunk valósággal félt a tenger vizétől. Igaz, hogy akkor először látott olyan nagy mennyiségű vizet, de félt.. Csak úgy, mert bemenni, ha én megfogtam a kezét. Feltettem magamnak a kérdést, hogy de vajon miért fél? Biztos azért, mert most látta először a tenger vizét, a nagy hullámokat, és hát mert még gyerek. Aztán tovább gondoltam a félelem kérdését és arra a következtetésre jutottam, hogy valljuk be őszintén, a félelem nemcsak a gyermekekre vonatkozik. Mert bizony tudunk félni mi felnőttek is! Félünk a sötétségtől, félünk a villámlástól, félünk a másik embertől, félünk a betegségektől, félünk az öregedéstől, félünk a haláltól.- A félelmeink elkísérnek bennünket a bölcsőtől a koporsóig és nagyon széles skálán nyilatkoznak meg. Fél a hitetlen, Isten nélküli ember, de fél a hí
Beküldve -
Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek.Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. (1Kor. 9, 24-25) Ifjúsági istentisztelet. Igét hirdetett Kovács Szabolcs II. éves teológus Szolgáltak: Csengi, Ambus Mózes és Nagy Erika  
Beküldve -
Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt.Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. (Róma 12, 16-21)                                                                Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. (Máté ev. 5,9) Boldog békességszerzők! Bibliaolvasás: Mt 5,21-26.A napokban hallottam egy szigetről, ahol az átlagos életkornál 10 évvel tovább élnek az embere
Beküldve -
Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.(Ésaiás 42,3) Lekció: Lukács ev. 18. 9-14 Árvizek dúlnak az országban, a világban. Eric Fromm: „A történelemben először függ az emberiség fizikai túlélése az egyén gyökeres, lelki megváltozásától." Milyen furcsa felismerés. Évezredek óta ezt tanítja a Szentírás. - Ha nem változik meg az ember, az egyén gyökeresen, ha nem fordul oda az Istenhez, akkor semmi remény nincs arra, hogy a közösség, a társadalom, a nemzetek másképpen tudjanak élni.Sors vagy gondviselés? – sorsát senki nem kerülheti el – vajon így van. – a kegyetlen sors-igazsággal szemben tehetetlenek vagyunk ?! Mindennek van kezdete és vége: az emeber elkészít magának egy szerszámot, egy eszközt – ezzel előbbre vigye a dolgát, - majd elromlik, hasznavetetlen lesz – eldobja.A múlt század végén az emberi gondolatok, szándékok erősen bíztak az ember erejében, és a természetet leigázó képességében. Keleten és nyugaton egyaránt győzöt
"... mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,..." (Máté 6,11) Igét hirdetett: Nemes Emil Az úrvacorai ágendát Kristály László teológus vezette.
Beküldve -
Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.Boldogok, akik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. (Máté 5, 3-5)   A prédikáció textusa: 1 Mózes 4, 19 – 24. Lámekh pedig vett magának két feleséget: az egyiknek neve Háda, a másiknak neve Cilla.És szűlé Háda Jábált. Ez volt atyjok a sátorban-lakóknak, és a barompásztoroknak.Az ő atyjafiának pedig Jubál vala neve: ez volt atyja minden lantosnak és síposnak.Cilla pedig szűlé Tubálkaint, mindenféle réz- és vasszerszámok kovácsolóját: és Tubálkain hugát, Nahamát.Akkor monda Lámekh az ő feleségeinek: Oh Háda és Cilla, hallgassatok szómra, Lámekh feleségei, halljátok beszédem: embert öltem, mert megsebzett; ifjat öltem, mert megütött.Ha hétszeres a bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekhért. Igét hirdetett Szilágyi Róbert V. éves teológus hallgató
Beküldve -
„Mit csinálsz itt Illés? Ő pedig monda: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregek Istenéért; mert elhagyták a te szövetségedet az Izráel fiai... És monda: Jőjj ki és állj meg ezen a hegyen, az Úr előtt. És ímé ott az Úr volt elmenendő... de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszék... és ímé szózat lőn ő hozzá, amely ezt mondá: Mit csinálsz itt Illés?" (1Kir.19, 9-13) Lekció. Mt. 12: 10-21Elég nagy a csönd, hogy halljad?Hadd meséljek el egy történetet. Egyszer egy édesapa költözködés közben elvesztette az óráját. Minden reggel azzal kezdte, hogy kereste, kereste, kereste, mert azt az órát ő is az apukájától kapta, sőt egészen a nagypapájától származott, és természetesen szeretette volna aztán továbbadni egyszer ő is a saját fiának. Már teljesen kétségbeesett, szinte már le is mondott az óráról, amikor a kisfia megkérte, hogy hadd kereshesse meg ő az órát. Az volt a kérése, hogy ezt éjjel tehesse meg. Aztán reggel lett nagy meglepetés, mert az óra megke
Beküldve -
,,Áldalak téged Atyám, menny és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek.... „tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat találtok lelketeknek." (Mt 11,25,29b) Lekció: 1Jn 4,7-16- Báró Eötvös Loránd, Dohnányi Ernő zongoraművész, Bourvil, Lermontov született vagy meghalt. 19 éve ezen a napon tört ki és ért véget a hatperces háború Izrael és Peru között.Izráel – Gáza, Magyar vizlabdázók sikerei, hungris-bugris: Ambrus Attila cikke vagy Nagy Edith táborriportja.- Ez a dicsőítő ima az Egyház védőbeszéde azokkal szemben, akik kudarcnak tartották Jézus működését és életét. 1./ Isten a „semminnek látszókat" választotta ki, hogy megalázza a gőgösöket.- Általa van biztos útunk az Atyához. Az Atya Jézusra bízta, hogy akkor fedje fel Isten országának titkait, amikor ő akarja, és annak, akiknek ő akarja. Jézus és az Atya között tökéletes egyetértés lakik. Az egyszerű halászok elfogadták Őt, ezzel szemben a nagyok

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Gyülekezet +40-268-421-244
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Bántalmazott Nők +40-744-368-196
Apáczai Csere János +40-740-420-638