Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

"Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek." (János ev. 15, 12-14) Lekció: Luk.19, 28-38 A poros út hirtelen megtelik színes ruhadarabokkal. A pálmaágak teremtettségük és küldetésük legősibb célját töltik be: köszöntik a városba érkező Királyt. (gyermekek jönnek be a templomba virágokkal, kiáltva: hozsánna, hozsánna, - jön a Király, - aki jön az Úr nevében, stb.)Virágvasárnap hangulata igazi ünnepi, örvendező hangulat. Fényt, meleget, ünnepi szikrázást várunk ettől a naptól, mert úgy érezzük, hogy teljesedik be a nagy váradalom: Jézus királyként vonul be a városba. A virágvasárnapi történet rejtetten magában hordozza azt az érzést, hogy Jézus életének ez a csúcspontja; nagypénteket nagyon nehéz csúcspontnak érteni, sokkal inkább vereségnek és kudarcnak; húsvét feltámadásos üzenete pe
Beküldve -
„És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. .... És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne." (1János 2, 20 és 27 v.) Lekció: 2 Királyok 4, 1-7 Mi a kenet? – az utolsó tisztítás? – a Lélek átvétele? – Hivatal, tisztség betöltésének kenete? – kenetteljes: erős, tompa, reszketeg hang, unalmas fráter.Vannak, akik szerint a kenet egy rajtunk átáramló érzés, gerincbizsergető.Maga a kenet szó bedörzsölést, megkenést jelent. – a pásztor bedörzsöli olajjal a juhokat. A keleti pásztorok mindennap olívaolajat kennek a juhok szőrére – azért, hogy távol tartsa a bogarakat. A kenet távol tartja a rovarokat – vagyis távol tartja a démonokat.A kenet bedörzsölést, megkenést jelent. Amikor Isten kiárasztja ránk a kenetét, akkor az Ő természetét dörzsöli bele a miénkbe.- Valójában
Beküldve -
Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől. (2 Korinthus 3, 17-18) Lekció: Jn 15,12-17 Az emberiség egyik legkedvesebb szava a szabadság. Olyan tartalmat hordoz magában, amire minden ember vágyódik. Népünk elmúlt évezredes történelmében legtöbbször csupán hőn óhajtott vágy volt a szabadság. Kossuth Lajos így vallott: „... szabadság után sóvárgok, nem hatalom után... a szabadság embere vagyok. A szabadságé mindenütt és mindenben..."Legszebb szavaink közül is kiemelkedik a szabadság szó. Említésekor nem csak az értelmünk mozdul meg, a szívünkben is muzsikál valami: olyan jó dolog szabadságban élni.Nagyon fontos ez a mondat, hiszen így válik érthetővé, amit a keresztyének szolgálatáról szeretne Pál apostol továbbadni a korinthusi gyülekezetnek, ahol sokan sokféleképpen gondolkodtak a szolgálatról és a keresztyén életről
Beküldve -
Melyik könnyebb, azt mondani: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy azt mondani: Kelj fel és járj? (Lukács 5, 23) Lekció: Jóel 2, 1-18 Ijedten látjuk, hogy a körülöttünk lévő világ milyen iszonyatos változásban, rohanásban van. Felgyorsultak a hírközlési, gazdasági, termelési, pénzügyi folyamatok, amelyek ma szinte teljes mértékben áthatják az emberi életet. Az egyes korosztályok egymástól nagyon eltérő életformát élnek, sőt az egyes nemzedékeken belül is állandóan változó életformával találkozhatunk, a divatos magatartásformák változásai miatt - idegen manapság a böjt: már nem is igen tudjuk, mi szükségünk lenne rá. A legtöbb embernek a böjthöz a lemondás, nélkülözés, veszteség fogalma kapcsolódik. Közben sejtjük, sürget bennünket az érzés, hogy a feltámadásra, a Krisztussal való találkozásra készülve valamit tennünk kell, hogy el tudjuk viselni, sőt megtisztulva el tudjuk fogadni mindazt, ami bennünk és körülöttünk van. Valamit tenni szeretnénk a szentség, a tisztaság elérése ér
Beküldve -
Jézus pedig Szent Lélekkel telve, visszatére a Jordántól, és viteték a Lélektől a pusztába. Negyven napig, kísértetvén az ördög által. És nem evék semmit azokban a napokban; de mikor azok elmúltak, végre megéhezék. [...] És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozék tőle egy időre. Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken. És ő taníta azoknak zsinagógáiban, dicsőíttetvén mindenektől. (Lukács 4: 1, 2, 13-15) A mai pszichológia különböző kategóriákba sorolja az embert. Egyik ilyen megfigyelés megkülönböztet introvertált, vagyis befele tekintő és extrovertált, azaz kifelé figyelő emberi magatartást. Gyökössy Endre református lelkipásztor és pszichológus leírja, hogy egy alkalommal előadást tartott egy kisebb csoportnak, amit egy feladattal kezdett. A hallgatók elé rakott egy-egy papírt és ceruzát, majd megkérte őket, hogy tíz perc leforgása alatt írjanak le mindenféle utat, amit ismernek. Nagyon sok felé vitte az embereket a fantáziáju
Beküldve -
"Uram nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám" (Máté ev. 8,8) Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt, És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt. És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, a mikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet. (Mt. 8: 5-10) Ez a történet Kapernaumban játszódik le. Kapernaum Jézus városa volt. Egy ismerősöm, aki járt Kapernaumban, meglepődve állt meg a város bejárata el
Beküldve -
A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe." (Példabeszédek 15:15) Lekció: Róma 12. rész A mai társadalmat Y vagy instant generációként is emlegetik -mindent akarunk, rohanunk, mint az űzött vadak. Add Uram, de most rögtön!!!! Gondolkodj el:• Szükséged van az okostelefonod, laptopod fizikai közelségére? 1-2 nap már komoly elvonási tüneteket okoz• Fontos, hogy az élményeidet meg tudd osztani a Facebookon, Twitteren, Instagramon keresztül is?• Kedvenc kifejezéseid közé tartozik: a work-life balance, home-office, önmegvalósítás?• Egyszerre legalább 5 fül van megnyitva a böngésződben?• Dolgozol a gépeden, közben szól a zene és néha a telefonodra pillantasz?• Úgy is tudsz figyelni a környezetedre ha közben valami mást csinálsz, pl. gyorsan válaszolsz a Viberen a barátnődnek?- Isten menetrendjében minden életfázisnak pontos helye, ideje és oka van.- egyszer külföldön egy megbeszélésre voltam hivatalos, pontosan érkeztem (nem az akadémiai 15 perces késéssel), de
Beküldve -
"Mert az Isten, aki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett.Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való." (2 Kor. 4,6-7)"....bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra".(2 Tim.1, 12b) Lekció: I. Királyok 10: 1-10 Népmesék és kalandregények ősi témája a kincs, ami valahol rejtőzik, és a hős megpróbálja megtalálni. De a modern lélekgyógyászat és álomanalízis is arról tanúskodik, hogy az ember lelkében ott él ez a kép. Megjelenik álmainkban, mint az egyik leggyakoribb motívum, a kincs. És noha általában arany, ezüst, drágakő jelképezik, mégsem ez az igazi kincs. Ezek csak mutatnak valami még igazibb értékre. Mert az elveszett kincs, amit az ember próbál megtalálni, a léleknek állapota: életünk, emberségünk beérlelődése. Nem fizikai, anyagi gazdagság, azt sokan elér
Textus: „Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. [...] Mert mindenki a maga terhét hordozza." (Gal 6, 2 és 5) A felolvasott igeszakaszban két különös ige áll egymás mellett. Ha valaki nem jártas az Ige olvasásában, azt mondhatná, hogy a Biblia ellent mond önmagának. Hiszen az egyik sorban azt mondja Pál apostol, hogy „Egymás terhét hordozzátok", majd néhány sorral lejjebb, hogy „mindenki a maga terhét hordozza." Viszont megvizsgálván az eredeti görög szöveget, értelmet nyer ez a két mondat egymás mellett. Tudniillik, az első mondatban, „Egymás terhét hordozzátok" a görög barot szót használja. Ez annyit jelent, hogy kívülről rám rakott teher. Egymást terhének a hordozásában segítsetek egymásnak, ezt akarja mondani itt Pál, mint ahogy Cirénei Simon is segített Krisztusnak a kereszt hordozásában. Nekünk is akad néha olyan feladatunk, amikor egymás terhében kell segítenünk egymást. Amikor ilyen Cirénei Simonokká válunk, és oda állunk, embertársainkat segítjük
Beküldve -
Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (119 Zsoltár 105) Lekció: Lukács 12, 21-32 Kaptam egy képeslapot: nem rénszarvasosat, sem pezsgőüvegeset, sem hóemberest, hanem „útast" a következő szöveggel: Az év kapujához érve megszólítottam az ott álló embert: "Adj lámpást a kezembe, hogy biztonsággal indulhasak az ismeretlen felé".- mire így válaszolt: "indulj el a sötétben és kezed Isten kezébe helyezve nagyobb világosságban járhatsz és lépésed az ismert ösvénynél is biztosabb lesz."Nem tudjuk, mit tartogat a jövő, de tudjuk ki tartja a kezében. Mind az év kapujához érkeztünk: az első vasárnaphoz, az Úr napjához. Lehetőségünk van nemcsak az életmód változás fogadalmainkra, hanem az Istenhez való viszonyunk megbeszélésére.Annyira hajlamosak vagyunk beleesni abba a hibába, hogy ugyan figyelünk az Isten szavára és próbáljuk követni azt, de mivel emberek vagyunk, közel sem tökéletesek, sajnos néha a saját akaratunkat, dolgainkat, problémáinkat helyezzük a középpontba és ezek kör
Textus: Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. (Galata levél 4:4-7) Karácsonyt ünnepeltünk, a jól ismert szeretet ünnepét. A gyerekek ennek az ünnepnek a várakozásában gyakran teszik fel a kérdést, hogy mikor lesz már karácsony? Mikor jön már az angyal? És mi is magunkban mélyen feltesszük ugyan ezt a kérdést, és a várakozásunkban elkezdjük meggyújtani az adventi gyertyákat. Az ókori világ embere, a Krisztus előtti ember is fel tette magában ugyan ezt a kérdést, hogy mikor fog már végre megszabadulni a fájdalmaitól, a sok szenvedéstől, mikor lesz már béke ezen a világon. Ugyanis rengeteg prófécia szólt arról, hogy meg fog születni majd valaki, aki megoldja ezeket a problémákat. Az, akit így ismertek, hogy Messiás, Jó Pásztor, vagy akit majd úgy fognak hívni, hogy Immánuel, ami azt jelenti velünk az Isten. De soha nem találunk egy konkrét dátu
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. (2 Kor. 5,17) Lekció: Mt 2,1-12 Miért indulnak el a bölcsek? Miért hagyják ott országukat és miért veszik a fáradtságot, hogy elmenjenek Jézus lába elé?Az foglalkoztat, mi az-az ok, amiért az ember elindul Isten felé. Mi vagy ki mozgatja az embert abban a pillanatban, amikor aktívvá válik az Isten ügyével kapcsolatban. Az első az angyal és a csillag megjelenése és üzenete volt történetünkben. És valóban amikor az Istent keressük, amikor az Isten közelébe akarunk jutni, akkor mindig ő lép közel hozzánk és küldi el életünkbe segítő angyalát egy-egy kedves ember képében, aki elindít minket a betlehemi istálló felé, vagy vezérlő csillagát egy esemény egy életünket megfordító hír hallatán, ami aztán Jézus bölcsője felé indít minket.Az első lépést mindig Isten teszi. Isten kínálja fel az alkalmat, hogy keresztelőre hozd gyermekedet, Isten kínálja fel az alkalmat, hogy vasárnap el gyere templomba, Is
Textus: „De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! - így szól az ÚR. Ilyen szövetségem van nekem velük - mondja az ÚR: Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké - mondja az ÚR." (Ézsaiás 59,20-21)Kiről a próféták jósoltak régóta - énekeltük az igehirdetésre készülve, és most hallottuk Ézsaiás próféta szavát: Eljön Sionhoz a Megváltó. Mi ezen a Szentestén azt ünnepeljük, hogy Isten teljesítette ígéretét, és 2000 évvel ezelőtt Betlehemben megszületett a Megváltó, Jézus Krisztus. Sylvester János, az első magyar nyelvű bibliafordítónk időmértékes verselésben így írta meg karácsony titkát:„Próféták által szólt rígen néked az Isten, azkit igírt, ímé, vígre megadta fiát. Buzgó lílekvel szól most es néked ezáltal, Kit hagya hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess."Ezt az üzenetet már sokszor hallottuk, megszoktuk és talán meg is untuk már. Főleg azért, mert
Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit... (Jn. 8,47a) Lekció: 2Sám 12,1-7a.13 Dávid története – Nátán: - a királynak kellene most igazságot tenni. Dávid ítéletete a gonosz gazdag ember felett. Nátán felelete a királynak: „Te vagy az az ember!"1./ „Megszólítható vagy-e az Isten által?" Meg tud-e téged szólítani az Isten? El tudja neked mondani gondolatait? Tud-e neked tanácsot adni? És ha kell, akkor tud-e figyelmeztetni téged?"Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit..." - mit jelent az, amikor valaki meghallja Isten beszédét?:- olyan ez, mint amikor két csapat focizik vagy kosarazik egymással. A nézőtéren rengeteg ember van, mindenki hangosan kiabál és bíztatja a csapatát vagy a kedvenc játékosát. Egyszer csak az egyik csapat edzője kiált valamit, és a csapat tagjai meghallják, hogy mit mondott nekik az edző. - meghallják a saját edzőjük szavát - a játékosok az edzőhöz tartoznak, és ismerik a saját edzőjük hangját- vagy: nagy tömegben sétálnak gyermekek szüleitekkel, é
És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?!És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen! (Luk1, 28-33)   Lekció : Ézs. 6:1-7Az Ószövetségben már jóval Krisztus Urunk születése előtt megtaláljuk a Messiás eljövetelére vonatkozó próféciákat. A próféciák ötszáz évvel az Ő születése előtt kezdtek sűrűsödni, melyek arról tanúskodnak, hogy a Messiás hol fog megszületni, hogy fogják elárulni, mennyiért fogják elárulni. Isten szüntelen üzen. A most felolvasott Ige arról beszél, hogy miként érkezett meg Jézus. Minden érkezés
Beküldve -
És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot.Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. (Jelenések könyve 22, 12-17) Lekció, Mt.25:31-46 Egy nem keresztyén író arról számol be egyik munkájában, hogy a keresztyéneknek is van egy aranyborjújuk. Egy bálvány, akit az elő Isten helyett imádnak. Ez pedig a betlehemi kisded, a Jézuska – így
Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól:Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten ! (Máté 1, 22-23)Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? (Róma 8,31) Lekció: 46.Zsoltár) Feliratként látjuk: - házi ádás, szállóigévé lettek a ezeka mondatok.Bethlen Gábor – ha Isten velünk.... vagy Gustav Adolf svéd király: Immanuel: jelszóval indult a háboróba 300 éve. I. Világháború: porosz hadsereg katáinak ővcsattján: Gott mit uns. Velünk az Isten.Vajon velük volt? Vajon mindig ott van, ahol ezeket a szavakat a szánkra, szívünkre, homlokunkra, ővcsattunkra veszünk? Egyházkerületui közgyülés a székely Mikó Kollégium visszaállamosítása miatt. A püspök felajánlotta a lemondását, amit nem fogadtunk el.Nagy árat kell fizetni, aki igaz ügyért harcol! – A cél szentesíti az eszközt?! Örök kérdés!Csodálatos érzés: ezek az igék erővel és hittel töltenek be. Csodá
Beküldve -
„Lássátok milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk őt látni amint van. És akiben megvan ez a reménység őiránta az mind megtisztítja ömagát, amiképpen ő is tiszta." (1.János. 3:1-3) Lekció: 1 Péter. 1:3-13Furcsa érzés a régi fényképeinkre pillantani, igaz? Néha nem is kell, hogy tíz-húsz év múljon el ahhoz, hogy úgy érezzük: a régi fotóról egy régi énünk pillant vissza - sokszor három-négy esztendő is elegendő ahhoz, hogy azt mondjuk: "Uramisten, hogy voltam képes ezzel a hajjal, ebben a ruhában kilépni az utcára!?"Hasonló a helyzet a szerelmi kapcsolatokkal is: szent meggyőződéssel álltjuk, hogy a mostani társunk az "igazi", és mellette igazán "önmagunk" lehetünk. Ám miközben lefitymáljuk a korábbi életünket, és egekig magasztal
Beküldve -
Ti azért szeretteim előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek;Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. (2 Péter 3, 17-18) Bibliaovasás: Ef. 1, 16 – 23Parancsot kapja valaki Isten ismeretében mélyebbre jutni – hogyan, tesszük fel a kérdést.A megismerés szeretet nélkül nem létezik. A szeretet pedig egy bizonyos fokon megismerés.Krisztus megismeretette Isten beszédét velünk.Jézus mondja az Atyának: én megjelentettem a te igédet, a te beszédedet nekik, ők elhitték és megismerték –Tőled jöttem, elmondtam nekik, hogy nem e világból vagyok, elhitték és megismerték, elmondtam, hogy ők sem e világból valók, elhitték és megismerték és úgy döntöttem, hogy ők élhetnek bennem és énpedig élni kívánok ő bennük. Vegyük a szerelem példáját: megismerem – ránézek – és kedves lesz a szívemnek. De az, hogy látom még nem megismerés. Ha többször látom, ha minden kedves – még n
Ne félj te, oh én szolgám Jákób, azt mondja az Úr, mert én veled vagyok, mert véget vetek minden nemzetnek, a kik közé kivetettelek téged, néked pedig nem vetek véget, hanem megverlek téged ítélettel, mert nem hagyhatlak teljesen büntetés nélkül. (Jeremiás 46,28)   Kegyes Megváltónk, Urunk Jézusunk: Te mondottad: "Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért!" Akikért most imádkozunk, azok nem kímélték önmagukat, sőt életüket áldozták azért a földért, amelyet a Gondviselés jelölt ki számukra. Tekints reájuk kegyes szemmel isteni Üdvözítőnk, és hősi halottainkat és meghurcoltjainkat részesítsd drága kereszthalálod érdemeiben.Minket pedig segíts kegyelmeddel, hogy ezt a földet, melyet nekünk jelöltél ki, odaadóan és önfeláldozóan szeressük, és érte dolgozni meg ne szűnjünk. Add, hogy a hősök áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozatosság, az istenfélelem és emberszeretet szelleme áradjon reánk. Add Urunk, hogy ezek a mártírok

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Gyülekezet +40-268-421-244
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638