Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

Beküldve -
"Ő pedig tanítványaira nézett, és így szólt: Boldogok vagytok, ti..." (Lukács 6,20) Mindnyájan ismerjük valamelyest Jézusnak azokat a mondásait, tanításait, amelyeket röviden Hegyi beszédnek szoktunk nevezni.A Hegyi beszéddel kapcsolatban meglehetosen téves fogalmak élnek az emberek gondolatában.Két véglet között feszülnek ezek az elképzelések. Egyik véglet szerint a Hegyi beszéd egy kész szociális program, eszerint kell megjavítani az életet és reformálni az egész világot.Nem kisebb egyéniség, mint a nagy orosz író: Tolsztoj volt ennek a gondolatnak a nagy apostola, aki meg is próbálta a maga életét meg a környezetét a Hegyi beszéd mértéke szerint átformálni.A másik véglet szerint a Hegyi beszéd nem használható a mindennapi élet gyakorlatában, mert olyan magas erkölcsi ideált állít föl, amit ember elérni, betölteni úgy sem tud, de nem is érdemes, mert ilyen elvek szerint csak alulmaradni lehet a létért való kemény küzdelemben.A Hegyi beszédet akkor látjuk helyesen, ha elsősorba
"Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam: hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon az Írások szerint... (1 Korinthus 15, 1-4) Lekció János 20,1-10) Eszetekbe juttatom az evangéliumot - a Húsvét evangéliumát.- korán reggel az ember nem lát semmit - amikor elkezdett világosodni, először mindent úgy látunk, mint valami árnyjáték. - hányszor történik meg ez az életben. Mintha nem lenne tér, hanem fekete papírból lenne kivágva minden fa, és a házak kontúrja. Az ember általánosít, és egybemossa a dolgokat: „Ilyenek ezek a mai fiatalok!” vagy „Ilyen az egyház!” vagy „Ez van országban!” Azért teszünk bele mindent egy nagy masszába, mert még nem kelt fel a szívünkben a nap,
"Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és ezt kérdezgették: „Ki ez?” A sokaság ezt mondta: „Ez Jézus ...” ( Mt 21, 11) Lukács 19,29-44 A város lakói az utcára vonultak és mindenki Jézust éltette. - nagyszabású Jézus-felvonulás. - Ugye, ha ezt ma olvasnánk az újságban, a szívünk belepezsdülne és azt mondanánk, hogy „Ez igen!”, itt van az ébredés, milyen félremagyarázhatatlan, látványos bizonyság ez és mennyire csodálatos.Mindenki, aki ott volt a tömegben Jézust éltette, mindenki a „Nagy Királyról” beszél, „Dávid Fiáról”, hozsannát zeng, bizonyságát adja Isten iránti szeretetének, de a tömegben senki nem látja Jézust.A szamárháton ülő Jézus alig volt talán magasabb a gyalogos embernél. Igazából nem is látta talán őt a tömeg, csak a tantványai, akik közvetlen közelében voltak. Mindenki a hírre mozdult meg, hogy valami változás jön és mindenki azt ünnepelte, hogy változás lesz.De Isten „forgatókönyvében” másképpen szerepelt ez a nap és a következő egy hét... A Jézu
Beküldve -
"Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak." (Kolossé 3,12-15) A kölcsönös megbocsájtás szolgálata Minden feladat, amire megbízatást kapsz, igényli az előkészületet is. Minden elvégzendő munkát megelőz: A munkaeszközök beszerzése. A munkafolyamat eltervezése. A helyszín, a terep előkészítése.Az Istennek való szolgálat végzését is előkészület előzi meg. Lényeges, hogy tudd kit is szolgálhatsz. Fontos dolog arra is fényt deríteni miképpen végezheted ezt a szolgálatot. Ma pontosan erre kapunk ösztönzést. Ma arra figyelhetsz fel, hogy miképpen állhatsz be I
Beküldve -
'"Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!" ( Péld. 4,23)
"Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett hálóhoz is, amely mindenféle halat összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és nekiülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják." (Máté 13,47-48) Lekció: 28.Zsoltár Az egymásmellettiség jellemez bennünket.Az egyházban is mind együtt vagyunk: jók és gonoszok, tiszta szívűek és romlottak, mélyen hívők és kevésbé. Addig maradunk együtt, míg partra nem érünk. Konfirmációi órán: ki szeretne a mennyországba jutni? - mind/csak az egyik nem - kérdésemre: "ezekkel??" itt?? - soha! Repülőgépi történet: az undok fehér és a néger. A hálóban nemcsak te és én, a tieid és az enyéim, az "ezek" is ott vannak. -Kicsik-nagyok, ehetők - ehetetlenek, élvezhető - élvezhetetlen életek.Ma még együtt vagyunk, még nem érkeztünk meg a túlsó partra. Egyelőre a példázat szerint, a hangsúly az együttlétre figyelmeztet. A jókké és a rosszakké is. "Élünk, mint hal a vízben". Loyolai Ignác: Az ember arra van teremtve, hogy Istent, a mi U
Beküldve -
"Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: "Ne szegd meg esküdet, hanem teljesítsd az Úrnak, amit esküvel fogadtál!" Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: sem az égre, mert az Isten trónusa, sem a földre, mert az lábainak zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa; de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajszáladat sem teheted fehérré vagy feketévé. Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van." (Máté ev. 5, 33-37) Veszélyt hoz, és egyben nyugtalanságot okoz a jelenlegi helyzetállás, ami a világban előfordul. Válságos a helyzet. Egy teljes műveltségi réteg kudarca, és hanyatlása történik meg a szemünk előtt. Két malom között őrlődik ma a nyugati kultúra, gondolkodó embere: A teljes szólásszabadság ígérete lebeg előtte, hogy azt gondolhat és mondhat el, amit jónak lát. Ezzel ellentétben kiderül, hogy az ígéret csak hazugság, mert azt kell gondolni, és azt kell mondani m
Beküldve -
"Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben...” Mt. 6,9 Lekció: Máté 10,26-32 - a mai embernek szüksége van - időnként elcsendesedve befelé fordul önmagába.Olyan az ember - aki az élet sötét erdőjén át megy éjszaka, körülötte nyugtalanító jelenségek leselkednek, ismeretlen veszedelmek lappanganak. A mai ember azt "tudja, hogy ilyen valaki nincsen, tehát egyedül kell áthatolnia azon a sűrű, sötét erdőn, az életen. Ezért hangosan beszél önmagával, hogy a saját hangja megnyugtassa, mert fél egyedül.- érthetetlen tragédiák, megrendítően nehéz sorsok - váratlan szerencsétlenség, baleset, vihar sodor, szörnyű betegségek, fiatal életeket ragad ki a halál. Rosszindulat, bántás keserít néha egy-egy lelket, hogy az ember valóban ámulva kérdi: tényleg van egyáltalán Atyja ennek a világnak, vagy ki van szolgáltatva a vak sors szeszélyeinek?Goethe mondta hosszú élete alkonyán, hogy ha jól meggondolja, egész életében alig volt több, mint négy hétnyi idő, amit igazán boldognak
Beküldve -
“Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk” (1 János 5,4) Lekció: Kolossé 2  
Beküldve -
"Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: "Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá?" Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és őróla szólt. Jóllehet a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából; mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét." (János ev.12,37-43) - Jelek, csodák: ha valaki a tanúja, annak többé nem volt lehet kérdése. Mégis mégsem hitt benne mindenki, és aki hitt benne, az se mindig merte felvállalni. Mi volt, mi lehetett az oka ennek? És mi az oka ma annak, ha ma az ember felelet nélkül hagyja Isten hívását. - a hitetlenség
Beküldve -
" És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. ...Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára..." (Lukács ev. 2,25-31) A karácsonyi istentiszteletek után Jeruzsálembe zarándokolunk. Jézust, mint elsőszülött fiúgyermeket régi szokás szerint szülei a jeruzsálemi templomba viszik, hogy bemutassák az Úrnak.Olykor nálunk is megadatik, hogy két-három hetes kisbabát mutatunk be keresztelőkor, az Úrnak felemelve őt: "Az Úr ajándéka a gyermek..." - mennyivel több lenne, ha a sokak számára már idegenül hangzó egyházkelés régi szokását újra szorgalmaznánk, ami ráadásul a bibliai kor hagyomán
Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lukács ev. 2, 10-11) A karácsonyi angyali kórus szavaival köszöntelek: "Dicsősség a magasságos mennyekben az Istennek és a földön békesség és jó akarat az embereknek" - Hol szólt tegnap este csengő hang? Karácsonyhoz hozzátartozik a csengőhang. - csodát idéz - várjuk-vártuk a hangját - azt éreztük: oda kell menni -ott valami történik. Újra át akarom élni a Karácsony örömét, meglepetését. A karácsony kiváncsiságát. Az öröm izgalmát. Mi az öröm? Nehéz megfogalmazni. Amit örömnek szoktunk nevezni? Mivel lehet mérni? Sokat gondolkodtam rajta.Pénzben? - sokan próbálkoztak most karácsony táján hetekig vadásztak rá, hogy örömet szerezzenek valakinek/vaklakiknek. Aztán vagy sikerült vagy nem!Százalékban? - hogy bizonyos kémiai vegyület elér egy szintet a vérünkben, akkor van öröm, van mámor? Ez is egy
Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izráel, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. (130. Zsoltár 5-7) - Jel. 3, 14-20 Advent idejében ezzel a szóval találkozunk a templomban a legtöbbet, hogy „várni”. Idős éveinkben sem felejtjük el, mit is jelentett gyermekfejjel a karácsony előtti hetekben közeledni a varázslatos estéhez, amit a 20. század egy nagyszerű zeneműve „Megdicsőült éj”-nek nevez. (A. Schönberg) December hónap a várakozás ideje, közeledik a karácsony. De mindjárt eszünkbe juthat annak a gyermeknek története is, aki nem tudott várni a karácsonyig, titokban kutatott a szülei bőröndjei között, amíg rátalált a neki készített s elrejtett ajándékokra. Ezzel el is rontotta a maga örömét, mert nem tudott – várni.A “várni tudás” valóban olyasmi, amit érdemes tanulni. Magyar nyelvünk gazdag a szó változataiban – egy igekötő a szó elején, s már eg
"Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését." (Róma 8,18-19) Lekció: 2 Kor.4, 5-10 - merész adventi reménység.- ezzel a gondolattal vissza lehet élni, és vissza is élt nagyon sokszor a múltban a keresztyénség. - pesszimista életszemlélet, hogy az egész földi élet egy nagy siralom völgye, de majd kárpótol minket minden itteni szenvedésért a túlvilág dicsősége és öröme. - elég olcsó vigasztalás. - végső nagy adventi reménység beteljesülésének a bizonyosságában látja a földi életet. - aktivitásra biztató reménység.A világ sóvárogva vár? - kitartóan összpontosít egy célra. Mint egy szomjas szarvas, aki előre nyújtja fejét, szimatolja a levegőt, úgy várja a pillanatot, hogy mikor ihat a friss folyóvízből. Pattanásig feszül, az egész lénye egy célra figyel. Mikor érkezik el, amit kíván?Sóvárogva vár: „expectatio expectat”. Hihetetlenül erőteljes, már-má
Beküldve -
"Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." (1 Thess. 5,16-18) Lekció: 143. Zsoltár   Van valami, amit Ti tudtok rólam, és van valami, amit én tudok rólatok, és ez szorosan kapcsolódik mindahhoz, ami miatt általában aggódunk.Van valami, amit tudunk minden emberről, akivel valaha találkozunk ezen a Földön. És ez a dolog pedig nem más, mint hogy mindannyian boldogok akarunk lenni.A harvardi orvosi hírlevél szerint „a hála szorosan, szinte elválaszthatatlanul köthető ahhoz, hogy valaki boldogabbnak érezze magát. Segít, hogy még több jó érzés töltsön el minket, ezenkívül fokozza a jó élményeinket, és javítja az egészségünket. Ahhoz is hozzájárul, hogy könnyebben elviseljük a nehézségeket, és jobb kapcsolatba kerülhessünk másokkal”- miképpen kapcsolódik a boldogság és a hála egymáshoz? Sokan erre azt mondanák, hogy a válasz egyszerű: amikor boldog az ember, akkor hálás.Valóban a boldog ember
Beküldve -
„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk” (90.Zsoltár 12) - bank megkeres - nyereményjáték: minden reggel átutalnak 86400 lejt, amit a nap folyamán el kell költeni. A játéknak két szabálya van: 1./ amit napközben nem költöttél el, este visszaveszik tőled, csalni nem lehet. Amit nem költöttél el, visszaveszik. - másnap reggel új számla, rajta ismét az egy napra szóló 86400 lej. Minden reggel kapsz 86400 lejt, a számládat este lenullázzák. 2./ a bank minden előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor véget vethet ennek a játéknak, a számlát lezárják, és a játéknak nincs többé folytatása. - mire költenénk? hogyan gazdálkodnál?Ez a játék létezik az életedben is. Isten születésed pillanatában megnyitotta életed számláját, melyre, mint egy mennyei bankigazgató átutal neked naponként 86400 másodpercet, pillanatot: 24 órát. - eltékozolt pillanatokat nem viheted át a következő napra.Életünk minden pillanata ajándék. Az időnek értéke van. Sokkal nagyobb ajándék ez,
Beküldve -
Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra! Ő pedig ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. (Lukács 16, 29-31) Egy felmérés arról számolt be nemrég, hogy érett korunkig nagyon ritkán foglalkozunk a halállal. Legfeljebb akkor, ha valamelyik rokounk, vagy ismerősük közül elveszítünk valakit, vagy valamelyik ismerősünk közül valakit hasonló fenyeget. A 40-60 évesek közül azonban minden második megkérdezett foglalkozik néha a halál gondolatával. Hatvan éves kor felett már egyre többeket foglalkoztat saját halála.A 70 éves kor fellettiek közül pedig már szinte mindenkinek megfordul a fejében, hogy az élet véges.Néhány héttel ezelőtt egy hölgy tanácsot kért tőlem e-mailben. Egyik ismerősének meghalt az édesapja, és a gyászoló mindenképpen látni szeretné temetés előtt a holttestét. A rokonsá
"Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint meg van írva: "Az igaz ember pedig hitből fog élni." (Római levél 1,16-17) Lekció: 3 Mózes 19   Gondolom senkinek sem mondok újdonságot azzal, hogy a mérsékelt égöv alatt a fáknak ugyanakkora gyökerük van, mint lombja. És ez fordítva is igaz, akkora a lombja, mint a gyökere. Ez a két látszólag ugyanazt jelentő mondat valójában legalább annyira különbözik, mint amennyire ugyanannak tűnik. Ha az egyház, ha TE csak a lombjaidra figyelsz, arra, hogy minél inkább előremutatóan, korszerűen gondolkodj és cselekedj a szolgálatban és szem elől téveszted a gyökereidet, akkor az egész összeomlik. Ha viszont állandóan csak a gyökereidre figyelsz, akkor hiába a biztos alap a felépítmény igénytelensége miatt senkit nem fog érdekelni. Fontos mind a gyökérzet, mind a lomb. De most a gy
Beküldve -
"Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben." (Mikeás 6,6-8) Így lehet Istenhez fordulniBibliaolvasás: Jn 14, 1-7 Prófétai ima:Értelem, és bölcsesség kútfeje, Mindenható Istenünk! Milyen jó, hogy közösségünk van veled. Milyen jó, hogy e közösség jeleit és magunkhoz vehettük, hogy a kapcsolatunk így egyre szilárdulhasson. Ma is eléd járulunk. Ma is várjuk, hogy bölcsességet elragadjon, hogy terheinket lerakhassuk. Oldj fel, küldj el, és tölts el tűzzel, hogy az élet ne teher legyen hát, hanem ajándék, áldás és kiváltság. Légy jelen Lelked által. Szólj hozzánk. Tápláld a lelkünket ma is életet adó Ig
Beküldve -
"Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik." (Zsid. 11,6) Lekció: János 4, 45-54 Az ember hisz a csodákban. A Biblia a csodák és az isteni közbelépések, beavatkozások egész sorát jegyzi fel. Olyan esetekről tu¬dósít minket, amelyekben a természetfeletti betör a természetes világba.Ábrahámtól kezdve, az Ószövetség minden meghatározó szemé¬lyisége csodatévő volt, pontosabban szólva Isten csodákat vitt végbe rajtuk keresztül. Józsefet is egy csoda hozta ki a börtönből és tette Egyiptom fejedel¬mévé. A Vörös-tenge¬ren való átkelés és a pusztában töltött negyven év az egész emberi tör¬ténelem páratlan csodáinak sorozata volt.Amikor Jézus megkezdte nyilvános szolgálatát, az a csodák szolgálata volt.Amikor az egyház elkezdte szolgálatát, az a csodák szolgálata volt.Az egyházat sohasem a nagy filozófus tanítók mentették ki visszaeséseiből, hanem azok az alázatos laikusok, akik

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Gyülekezet +40-268-421-244
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Bántalmazott Nők +40-744-368-196
Apáczai Csere János +40-740-420-638