Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

Beküldve -
"Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való." (2 Kor.4,7) Textus: II. Korintus 4: 17-18. A prédikációm gerincét Veszelka Tamás gondolatai szolgáltatták: Több alkalommal hangzott már igehirdetés az imént felolvasott bibliai rész alapján, de most, nem sokkal halottak napja után újból elém kerültek Pál apostol szavai és újból megragadott mindaz, amiről bizonyságot tesz Isten vigasztaló igéje. Hiszen az elmúlt napokban bizonyára mindnyájan ha tehettük, ellátogattunk szeretteink sírjához, elvittük az emlékezés virágait, voltak, akik talán mécsest is gyújtottak s a rohanó hétköznapok világából pár percre kiszakadva emlékeztünk rájuk, kik már nem lehetnek közöttünk, de akikkel kapcsolatban most is azt éreztük, hogy mindig hozzánk tartoznak. Éreztük, hogy hiányuk után még ma is olyan űr van, ami mindig is űr marad, még ha a fájdalom enyhült is talán, még ha a könnyek azóta felszáradtak is. Voltak talán, akik az emlékezés csendj
Beküldve -
„Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.” (1Kor 9,24-27)   Ünnepelni és emlékezni sokféleképpen lehet. Lehet gyertyafénynél, imádkozva, lehet rivaldafényben, kiáltozva. Lehet templomban és lehet színpadon. Lehet színpadiasan és lehet egyszerűen.Gyönyörűen ír Márai Sándor:Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a ré
Beküldve -
"Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség,Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát..." (Róma 3, 22-25a) Lekció: 106.zsoltár   Egy egész történelem áll előttünk a 106. zsoltár soraiban. Izrael története, az egyiptomi időktől kezdve a pusztai vándorláson keresztül. Események, amelyek úgy épülnek egymásra, mint egy sinus-görbe, mint a hullámzó tenger: egyszer fent egyszer lent: Istennel, Isten ellen. Hullámzó történelem ez, az emberi és az isteni párbeszéde.Sokszor állítják párhuzamba az izraeliták történelmét a magyar történelemmel. A mi történelmünk is értelmezhető hasonlóképpen: az Isten áldásairól és az ember hűtlenségéről, felejtéséről beszél Himnuszunk is.Tovább menve, ha mi is készítenénk
Beküldve -
Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. (Róma 12:18) Lekció: Ef. 2, 11-17 Igazság, békesség – két pozitív fogalom, mégis emberi kapcsolatokban gyakran felmerül: kimondjam az igazamat vagy keressem a békességet? Melyik a fontosabb? Kell-e választani? Az igazság, - az, hogy kinek van igaza -, sokszor békétlenséget szül: Ha nekem igazam van, akkor neked nincs – ez konfliktushoz, sértődéshez, veszekedéshez vezet.Ez az Ige azt mondja, hogy nem lehet mindenkivel békességben élni. De attól még meg kell próbálni. Az egyik legfontosabb terület, ahol fejlődnünk kell Krisztussal járásunk közben az, hogy szeressük a problémás, a nehezebben elhordozható embereket is.Lehet-e , szabad-e békességben élni mindenkivel? Elméletben könnyű, de gyakorlatban... Nem lehet mindenkinek mindig igazat adni.Eszünkbe juthat a molnár, a fia meg a szamár meséje (akik ugye minden embernek meg akartak felelni, akivel csak találkoztak útjuk során); s önkéntelenül is feltolul
Beküldve -
"Ekkor így szólt Isten Nóéhoz: Jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt! Azután oltárt épített Nóé az ÚRnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égőáldozatokat mutatott be az oltáron. Amikor az ÚR megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az ÚR: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt.... Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka." (1Móz. 8,15-22) Lekció: 33. Zsoltár   Hálásak lehetünk Istennek nemzetünkért, hogy van nyelvünk és kultúránk, már több, mint ezer éve. És hálásak lehetünk azért is, mert nem csak helyünk van a világban, hanem az élet lehetősége is adott. Van kenyér, van víz, adottak az életkörülményeink és a lehetőségeink, hogy becsületes és példás életünk legyen.Sok készülődésről hallani a médiában: ünnepségek, megemlékezések, kitüntetések, az új kenyér, a virágkarnevál, az ország tortájának elkészítése (cukros és cukormentes
Beküldve -
"Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással." (1Ján.1:7a)) Lekció: 1 Mózes 4, 1-11 Bizony, őrizője vagy testvérednek! - Mélységesen mély bibliai igazság ez. Annak ellenére igaz ez az állítás, hogy mondatom így, ahogy kimomdtam, sehol sem található a Szentírásban - és amit üzen is, azt inkább riadtan, mint jó lelkiismerettel fogadjuk. Mert szívünk mélyén jól tudjuk: valóban őrizői vagyunk vagy kellene lennünk testvéreinknek.Mi a Biblia központi témája? A KÖZÖSSÉG.Miért? Az embert közösségi lénynek teremtette Isten, közösségbe vonta saját magával, és már az első embernek, Ádámnak hozzáillő segítőtársat adott, akivel olyan szoros közösségben élt, mintha egy test lett volna vele. Ezt a harmonikus közösséget megrontotta a bűn és végső soron pedig az ember Istent hibáztatta vétkéért.A Biblia megváltási terve arról szól, hogy ezt a vertikális és horizontális közösséget hogyan állítja ismét helyre Isten.Vajon mennyire vagyunk a helyreállítási
Beküldve -
"Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme! ... Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökkévaló az ő kegyelme! Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr. Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?" ( 118.Zsoltár 1-6) - "Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete" (136 Zsoltár 1) Lekció: Zsidó 10, 14-25 A Zsoltár megszólítja a gyülekezetet. - szívből tudjuk együtt mondani, hogy jó az Úr, örökké tart szeretete és kegyelme.Megnéztem a szótárban, mit jelent: „magasztalni”. Íme: Valaki érdemeit nagyon kiemelni, dicsérni, dicsőíteni. Ezt senki másra nem lehet alkalmazni, mint az Úrra. Miért? Mert Ő JÓ! És mert ÖRÖKKÉVALÓ AZ Ő KEGYELME! Furcsa dolog, hogy az ige olvasása, hallgatása közben mit érzünk egészen személyes, Istentől éppen nekünk szóló üzenetnek. Erre nem lehet szabályokat fölállítani, és azt is tudom, hogy nagyon sokszor megcsalnak az érzéseink, mert Isten ajkára adnánk a magunk kív
Beküldve -
Kérve kérünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az Ő országába és dicsőségébe hív titeket. (I.Thes.2:12) Lekció: Jn 15,1-11    Isten az Ő országába és dicsőségébe hív mindannyiunkat. Ahhoz, hogy oda eljussunk, nem földrajzi távolságokat kell legyőznünk, mert Isten országa és dicsősége valójában egy magasabb rendű létezést, létformát jelent. - nem mi vagyunk a fejlődés csúcspontja és el kéne komolyan gondolkodni azon, hogy mennyire tökéletlen, mennyire törékeny emberi mivoltunk, társadalmunk, civilizációnk. Életünk minden megvalósítása, sőt, maga az élet, egyik pillanatról a másikra megsemmisülhet, semmivé válhat.Kedves professzorom mondotta: "Ha nem lenne ember ezen a Földön, akkor az bizony valódi paradicsom lenne!" - s milyen igaza volt. Mégis gyakran hivatkozik a vallásos ember arra, hogy ez a világ "bűnös", jóllehet csak az embervilág az! Ne is próbáljuk takargatni a tényt: Az emberiség eddigi történelme tulajdonképpen a kívánás, az öldöklés, az irigy
Beküldve -
„Minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igaz életre való nevelésre, hogy Isten embere tökéletes és minden jócselekedetre kész legyen." 2Tim 3,16-17 Lekció: Jakab 2 A hőmérséklet 38 fok körül járt egy forró nyári estén - észrevettem a magányos futót - miért fut ilyenkor? - imponáló volt igyekezete, hogy edzésben tartsa magát. A szezonban tartott edzések természetesek, de a holtszezonban ritkák. Az állandó készenlét jellemzi az edzésben lévő atlétákat. Bármelyik pillanatban készen állnak megmérkőzni az ellenféllel. Ritkán éri őket meglepetés, mozgásuk sima, határozott. Önfegyelmük gyümölcse akkor érik majd be, amikor legnagyobb szükség lesz rá.Ugyanezt az elvet tapasztaltam olyanok életében, akik állhatatosan járnak Isten útján. Lelki edzésnek vetik alá magukat, tanulmányozzák az Igét, igyekeznek hitben élni. Minden körülmények között erősítik Krisztus iránti odaadásukat.Aztán, váratlanul, élesben kell küzdeniük. Többnyire nincs semmi elő
Beküldve -
Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni”. (Róma 1:16-17)   „Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki az evangéliumban, hitből hitbe.” Hitből hitbe. Feltűnt ez a szópáros és elgondolkodtatott: nagyon mély és sokrétű ez a hit „dolog”, hogy így önmagával is lehet ragozni szinte. Mi is ez a hit? Mit jelent és hogy van jelen az életemben ez a fajta tevékenység, többek közt, mint a nem feltétlenül Istenbe vetett elkötelezettség is. Egy csecsemő, amikor még anyja méhében van, egy teljes szimbiózisban él az anyukával. Tőle kapja a táplálékot, az anya hangját ismeri már születés ellőttől és biztonságban érzi magát az anyaméhben, persze feltéve, ha egy várt és szeretett kisbaba, mert ebben a meg nem született korban átérzi és már magába hordozza a szülőknek minden érzését. Ma
Beküldve -
"A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. (Lukács evangélima 6,45) Róma 10,1-5.9-10 - együtt mentünk autóval valahova. Az egyik társunké volt a kocsi, és ő vezetett. Az út során valahogy többször is meg kell állnunk, és amikor leállította a motort, akkor nem tudta elindítani. – ilyenkor kiszállt a kocsiból, felnyitotta a motorháztetőt, és egy kalapáccsal ütni kezdte az akkumulátor saruját - akkor a kocsi beindult, és ment a következő megállásig, ahol újból kattanás hallatszott, és ő újból püfölni kezdte az akkumulátort - ez a fajta kattanás azt jelenti, hogy az akkumulátor egyik saruja ki van lazulva. Egyszerű a javítás is: meg kell húzni a saru csavarját egy villáskulccsal. Sajnos azonban hiába mondtam neki, hogy meg tudom javítani az autót, ő egyszerűen nem engedett hozzányúlni, és szentül meg volt arról győződve, hogy az akkumulátor szétkalapálása a tökéletes javítási mód
Beküldve -
Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van. (Máté evangéliuma 13, 12) Textus : Máté 13:1-9 ; 19-23Lekció: Máté 28:16-20 Ha nevet kellene ennek a példázatnak adjak, akkor a szívek példázatának nevezném.Jézus a mi érdekünkben mond életfontosságú információkat. Az ige sorsáról ad tanítást. Sokféle fogantatásban részesülhet Isten beszéde attól függően lesz hasznos valakinek az életében. Az ókori földművelést állítja elénk Jézus, egy magvetőt, aki éppen vet. Akkor nem géppel vetettek, hanem a földműves marékkal szórta a magot a tavalyi tarlóra. Előbb kiszórta a magot aztán jött a kis faeke és legfeljebb húsz centi mélyen megforgatta a földet, így a mag a földbe került. De megeshetett, hogy az aratás óta sokan átgyalogoltak a vetéseken, rövidítve útjukat és így kis ösvényeket tapostak ki. Az ilyen letaposott ösvényre is hullhat ki mag, miközben szórja a földműves. A palesztinai föld nagyon köves. Sokszor úgy tűnik, hogy föld az, d
"Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát." (Lukács evangéliuma 2, 37-38) Az igehirdetések legtöbb esetben egy állítással kezdődnek. Isten valamit mond vagy Jézus egy példázatot mutat be. Nagyon ritkán hangzik el egy prédikációnak az elején egy kérdés. A mai Pünkösd egy kérdéssel kezdődik: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?" Én nagyon hálás vagyok, hogy ti most azt választottátok, hogy eljöttetek a templomba, és részt vesztek az istentiszteleten. A napokban úgy reklámozták Pünkösdöt, hogy ez egy újabb hosszúhétvége, ezért érdemes elmenni egy wellness szállodába menni.Egy interneten ilyeneket ajánlanak, hogy lesz : pünkösdi piknik, Pálinka Fesztivál, Bajuszfesztivál, egyszser sem olvastam - az egyházi honlapokon kívül, hogy isten
Beküldve -
"Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek." (1 Mózes 3,20) Igét hirdetett: Kovács Szabolcs teológus
„Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! Ó Uram, segíts most, ó Uram, adj jó előmenetelt! Áldott, aki az Úr nevében jön! Megáldunk titeket az Úr házából." (118.Zsoltár 24-26)
"Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem." (Jelenések könyve 3,20) Lekció: Máté 10, 5-15 Képzeljük ezt az Igét a maga fizikai valóságában: képzeljünk el egy ajtót, egy becsukott ajtót, amelyen belül ki tudja milyen titokzatos sors zárkózik el a külvilág elől. Képzeljük el, amint ott áll előtte Jézus, megkopogtatja, megzörgeti az ajtót, bebocsátást kér. És képzeljük el, hogy az az ajtó a te szívednek az ajtaja és hogy a mögött az ajtó mögött a te lelked, a te magánéleted van. És ezt a képet látva lelki szemeitek előtt, halljátok az Igét: "Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek!" Ki az, aki ott áll az ajtó előtt? Régi jó ismerős, sokat hallottunk már felőle. Ő róla szól az egész Biblia és minden igehirdetés: Jézus Krisztus! A láthatatlan Isten látható megszemélyesítője a földön. Akinek keze érintésére vakok, sánták gyógyultak meg. Akinek a szavára halottak támadtak fel. Akinek az intésér
Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt! (Lukács ev. 24, 5-6.) Lekció: Máté. 28Mit tesz Isten, hogy az övéin segítsen? Mit tesz Isten a bűn, a szenvedés, a halál ellen? Mit tesz Ő azért, hogy minket kiragadjon és megmentsen? Mit tesz Isten értem? Sokszor megfogalmazott és kimondott kérdések ezek. Kérdések, amelyek mindnyájunkban benne vannak.Ha egy kis gyermeknek azt mondom Húsvét, ő azt mondja: de jó, jönnek a sütemények, és kereshetem az elrejtett csoki tojásokat. Ha egy fiatal fiúnak említem meg ugyanezt az ünnepet, ő már azt mondja: szuper, végre pénz áll a házhoz, mehetek a rokonokhoz, esetleg osztálytársakhoz, és jól megszedhetem magam, vagy, ami ma talán egyre gyakoribb, végre kialudhatom magam, és ülhetek egész nap a gép előtt. Ha lányoknak említem a húsvétot, biztosan eszükbe jut az az illatfelhő, amely ilyenkor a legtöbb családban azért még csak-csak belepi a szebbik nem képviselőit.Ha fiatal pároknak, felnőtteknek említem a feltámadás ünnepét, ott
Jézussal a keresztúton - elmélkedéshelyeden ülve helyezd kényelembe magad, húnyd be a szemed vagy nézz magad elé – csendesedj el és Krisztusra gondolj. imádságban - gondolatban - én is láttam Jézust a keresztútján - keresztjével - vérző fejjel indult a szenvedések útján mennék segíteni, de lábam ólomnehéz könnyes fájdalom - felém nyújtjod kezed és rám nézel. Lehajtott fejjel állsz, csöndben állsz gyülőlőid előtt - látom arcodon a döbbenetet - mi mindenen mentél keresztül egy éjszaka alatt - tegnapi véres verejtékcseppjeid megmutatták félelmedet - emberségedben mindent összetörtek - mégis elfoadod vállalod értem sorsodat - senki sem szól védelmedben - én sem - pedig tudom ártatlan vagy. Elitélnek. És most nézz rám Uram: milyen hangos vagyok , amikor vád ér - mennyire igyekszem tisztára mosni magamat - milyen előszeretettel mondok itéletet az emberek felett - de mennyire nem tudom elviselni a rólam mondott kritikát - milyen gyakran gyáván hallgatok, amikor ki kell mondanom az igazsá
És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának néki: Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat!És ő felelvén, monda nékik: Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. (Lukács ev. 19, 39-40) Lekció: Mt 21, 1-11 A nagyböjti idő jeles vasárnapja a virágvasárnap. E kedves tavaszi ünnepet szívesen ünnepli a keresztyén hívő, még akkor is, ha nem kimondottan vallásos. Az ünnepet Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulásának emlékére ünnepeljük. A jeruzsálemi templomban akkor még mutattak be áldozatot; a híres, a világon egyedülálló templom még állott, és nap mint nap folyt a szertartás. Jézus bevonulását is tízezrek fogadták ujjongva. A bibliai történészek találtak olyan dokumentumot, amelyet a rómaiak készítettek, egy páskaünnep alkalmával, egy listát az áldozati bárányok számáról - a római adónyilvántartás híresen szigorú és pontos volt - és kétszázötvenezer állatot írtak össze. A mózesi törvények szerint egy bárányon tíz ember osztozhatott, ezek szerint a páskaünne
Beküldve -
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. (Jn 13:34,35) Vasárnap reggel egy zilált, gyanús kinézetű család ácsorgott a főutca egyik oldalán. Láthatóan nagy bajban voltak. Az asszony egy kibelezett kézitáskán ült, a haja kuszált, a ruhái gyűröttek, szemében rémület, a karjaiban egy sovány, síró csecsemő. Mellette egy férfi esőkabátban, borostás arcán lemondás, amint a két nagyobb gyereket próbálta kordában tartani. Mögöttük egy ócska autó állt, füstölgő motorral. Az utcán hirtelen végiggördült a főpap autója útban a templom felé. A családfő vadul integetni kezdett. De hát egy pap csak nem várathatja meg a híveit. Így hát úgy tett, mintha nem látta volna őket. Csakhamar jött egy másik autó, s a családfő megint vadul integetni kezdett. Az autóban az előkelő helyi klub elnöke ült, aki a klubelnökök országos találkozójára ment a szomszéd városba. Ő is úgy tett, mintha nem látta volna a családot, mereven bámulta az u

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Gyülekezet +40-268-421-244
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638