Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

Remenység Háza

Remenyseg has not set their biography yet

"Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha." (Jn6, 35-40)A hit táplálékaBibliaolvasás: Jn6, 28-34. Minden nap szükséged van táplálékra, és vízre. Ezek adnak életerőt. Enni kell. Inni szükséges. Semmihez se lenne erőd, ha nem vennél semmit se magadhoz. A tested akkor egészséges, ha megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz jut. Minden nap, amennyire szükséged van, annyit végy magadhoz. Élethez, italhoz pedig, akkor jutsz, ha megdolgozol érte. Semmi se terül készen elődbe. Semmi sincs ingyen ebben az életben. Mindenhez csak valaminek az ellenében lehet hozzáférni. Munkát végzel, hogy eledelhez juss, és eszel azért, hogy erőd legyen a munkához. Egyhangú lenne az élet, ha csupán ennyiből állna, és semmi egyéb lényeges tartalma nem volna.Minden munka véghezviteléhez terv kell. A terv pedig az embernek a fejében születik meg. Szellemi tevékenység is végbe megy addig, amíg a kéz, a láb, az akarat megmozdul. Szellemi erőfeszít
Örököstársa vagy Jézus KrisztusnakBibliaolvasás: Zsolt. 103, 8-18.Alapige: Róm 8, 14-17Nagy öröm tudni azt, hogy húsvét ünnepe Jézus Krisztus feltámadásáról szól. Isten végérvényesen megmentette ezt a világot. Megmentett téged is, aki itt vagy. Valóban megmentett? Személyesen neked szól ez az üzenet. Kaptál valamit Istenedtől. Felszabadít Ő téged, hogy örvendeni tudj ennek az életednek, ezt is Tőle kaptad. Mi az a valami, amit kaptál? Mi adhat okot az örömre? Megtudod, ha figyelsz.Életedben sok mindent átélsz. Kellemes pillanatokat. Öröm ér életed során többször. Családod van, ahol a szeretet, és megértés légköre uralkodik. Rengeteg dolgot tudsz megvalósítani. Jó döntéseket hozol. Tevékenységeid eredményt hoznak.Kellemetlenségeket is átélsz. Eltervezel valamit, és nem lesz sikeres. Csalódsz másokban, és csalódsz önmagadban. Becsapnak. Történik valami olyasmi, ami kiábrándít, kedvedet szegi. Érzed, mintha kifutott volna a talaj a lábad alól.Hullámhegyek, és hullámvölgyek között lavírozo
Beküldve -
"Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak." (Kolossé 3,12-15) A kölcsönös megbocsájtás szolgálata Minden feladat, amire megbízatást kapsz, igényli az előkészületet is. Minden elvégzendő munkát megelőz: A munkaeszközök beszerzése. A munkafolyamat eltervezése. A helyszín, a terep előkészítése.Az Istennek való szolgálat végzését is előkészület előzi meg. Lényeges, hogy tudd kit is szolgálhatsz. Fontos dolog arra is fényt deríteni miképpen végezheted ezt a szolgálatot. Ma pontosan erre kapunk ösztönzést. Ma arra figyelhetsz fel, hogy miképpen állhatsz be I
Beküldve -
"Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: "Ne szegd meg esküdet, hanem teljesítsd az Úrnak, amit esküvel fogadtál!" Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: sem az égre, mert az Isten trónusa, sem a földre, mert az lábainak zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa; de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajszáladat sem teheted fehérré vagy feketévé. Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van." (Máté ev. 5, 33-37) Veszélyt hoz, és egyben nyugtalanságot okoz a jelenlegi helyzetállás, ami a világban előfordul. Válságos a helyzet. Egy teljes műveltségi réteg kudarca, és hanyatlása történik meg a szemünk előtt. Két malom között őrlődik ma a nyugati kultúra, gondolkodó embere: A teljes szólásszabadság ígérete lebeg előtte, hogy azt gondolhat és mondhat el, amit jónak lát. Ezzel ellentétben kiderül, hogy az ígéret csak hazugság, mert azt kell gondolni, és azt kell mondani m
Beküldve -
"Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben." (Mikeás 6,6-8) Így lehet Istenhez fordulniBibliaolvasás: Jn 14, 1-7 Prófétai ima:Értelem, és bölcsesség kútfeje, Mindenható Istenünk! Milyen jó, hogy közösségünk van veled. Milyen jó, hogy e közösség jeleit és magunkhoz vehettük, hogy a kapcsolatunk így egyre szilárdulhasson. Ma is eléd járulunk. Ma is várjuk, hogy bölcsességet elragadjon, hogy terheinket lerakhassuk. Oldj fel, küldj el, és tölts el tűzzel, hogy az élet ne teher legyen hát, hanem ajándék, áldás és kiváltság. Légy jelen Lelked által. Szólj hozzánk. Tápláld a lelkünket ma is életet adó Ig
Beküldve -
"Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek; de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar." Prédikátor 4,9-12. Bibliaolvasás: 1Kor 12, 18-26 Több szem többet lát Prófétai ima:Életünknek kezdetet adó, gondviselő jó Atyánk! Köszönjük, hogy itt lehetünk ismét a Te hajlékodban. Köszönjük, hogy ma is lehetőségünk van arra, hogy találkozzunk Veled. Köszönjük, hogy ismét erőt gyűjthetünk ahhoz, hogy minél inkább a hit lehessen az, ami ösztönöz bennünket az élet megélésére.Kérünk, ma is jelenjél meg nyilván. Közöld velünk igéd mondanivalóját. Segíts abban, hogy világosan megérthessük üzenetedet. Szentlélek légy jelen. Világosítsd elménket, és segítsd Uram hírnöködet, hogy valóban Igédet tudja tolmácsolni felénk. Töl
Beküldve -
"Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyíltan állunk Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami csak látszat, és nem azzal, ami a szívben van. Ha ugyanis révületbe estünk, Istenért történt, ha pedig józanok vagyunk, értetek van. Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt." (2Kor 5, 11-15) Bibliaolvasás: Jer 31, 31-34Hitünk ösztönzőiPrófétai ima:Életünknek kezdetet adó, gondviselő Atyánk, mindenható Istenünk! Milyen jó az, hogy hajlékodba összegyűlhetünk. Milyen jó az, hogy folyamatosan bátorítasz. Az élet élhető, és Te erőt adsz az életünk megéléséhez. Köszönjük biztat
Beküldve -
"Közben kérték őt a tanítványai: Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik: Nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok egymást kérdezgették: Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap, és jön az aratás? Íme, mondom nektek: emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be." (János ev.4,32-38)   A lélek erőforrásaBibliaolvasás: Mt 4,1-4Alapige: Jn 4, 31-38 Prófétai ima:Életünknek kezdetet adó, gondviselő Istenünk! Köszönjük, hogy emlékeztetsz rá, hogy van valaki, aki ölében ho
Beküldve -
"És imádkozása közben az ő orczájának ábrázata elváltozék, és az ő ruhája fehér és fénylő lőn. És ímé két férfiú beszél vala ő vele, kik valának Mózes és Illés; Kik dicsőségben megjelenvén, beszélik vala az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni." (Lukács 9, 29-31) Bibliaolvasás: Lk 9, 23-27Nemsokára megkezdődik a Böjtfőt követő Húsvétig tartó böjti időszak. Kiváló alkalom lehet az idei időszak is arra, hogy lélekben felkészítsd magad Jézus Krisztus követésére. Van valaki, akit követni lehet, aki mutatja az utat Isten országa felé, aki ott helyt készít elő számunkra is. Halottuk a bibliaolvasáskor, hogy miképpen is kell követni Jézust, aki feltámadt a halottak közül három nappal halála után, amiről a húsvéti evangélium tanúskodik. Tagadja meg az ember magát, vegye fel a keresztjét és így követheti a mesterét, Jézus Krisztust. Jézust csak elszántsággal lehet követni. Jézus Krisztus tanítványaként életünket neki kell, odaszenteljük. Önzés, és csak a saját érdekeink kergetése
Beküldve -
"Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám." (Mt 8, 5-13) Bibliaolvasás: Zsid 11, 1-3. Mi is volna a lényeg? Miért is érzed úgy, hogy templomba kell, gyere? Imára miért kulcsolod a kezedet? Várod feszülten, hogy valami történjen veled, ami változást, megújulást, szabadulást okoz. Mi volna az, ami arra ösztönöz, hogy keresd Istennel a kapcsolatot? Az ösztönöző hatás, ami erre rávisz az nem más, mint a hit. Leírhatatlan egy dolog a hit, általánosan nem is lehet beszélni róla. Személyes dolog. Mindenki maga kell, keresse a hithez jutás lehetőségeit. Hit élményt mindenki csak személyesen tud átélni. Egy példát azonban felmutat az elhangzott ige is. Igen is van hit az emberben, és pont egy olyan valaki tesz vallomást a hitéről, akin még az Úr Jézus Krisztus is elcsodálkozott. Figyeljük meg jobban ki is tesz vallomást a hitéről az evangéliumból elhangzott történetet hallva.Egy katonatiszt szólította meg Jézust. Római légiós,
Beküldve -
Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? (Máté ev. 5, 44-46a) Jézus tanításai meredekek, de bátorítanak!Bibliaolvasás: Róm 8, 1-11.Prófétai ima:Gondviselő jó Atyák, felséges Istenünk! Hála telt szívvel mondunk köszönetet neked, mert tudhatjuk, soha nem vagyunk magunkra hagyva. Te alkalomról alkalomra összegyűjtesz minket ebbe a hajlékba és más helyekre is. Köszönjük, hogy nem hagysz minket lelki táplálék nélkül. Köszönjük, hogy erőt adsz alkalomról alkalomra azért, hogy az élet küzdőterén helyt állhassunk. Közöld ma is velünk életet erősítő igédet. Segítsd igéd hirdetőjét, hogy hűen tudja közvetít
Beküldve -
"Jertek, lássatok egy embert, aki megmonda nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ez-é a Krisztus? Kimenének azért a városból, és hozzá menének." (János ev. 4:3-30) Lekció : Jelenések könyve 22:1-7 A vízkereszt lezárja a karácsonyi ünnepkört. A keleti egyház Jézus megkeresztelését ünnepeli, a nyugati egyház pedig a napkeleti bölcsek megérkezését Betlehembe. A mai vasárnapot az epifánia vasárnapnak is nevezhetjük, Jézus megjelenése az emberek előtt. Amikor János megkereszteli Jézust, az Úr belép a Jordán vizébe, azt is mondhatnánk, hogy az emberiség bűn tengerébe, hogy megtisztítsa azt, a mi dolgunk csupán abban áll, hogy utána lépjünk a vízbe. A Szentírás sokszor használja a víz szimbólumot, mint a bűnök lemosásának és az új élet elkezdésének jelképét.Tudósok kimutatták azt, hogy a víz bizonyos rezgéseket észlel, és csodálatos dolgok történnek ennek nyomán. Egy Bach muzsika, vagy Mozart dallamaira más- más kristályszerkezetek alakulnak ki. Ha egy pohárra ráírja valaki azt, hogy Hitler,
"Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke. Az ÚR félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve...." (Ézsaiás 11, 1-5a)
Beküldve -
"Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek." (János ev. 15,12-14)
Beküldve -
Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni”. (Róma 1:16-17)   „Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki az evangéliumban, hitből hitbe.” Hitből hitbe. Feltűnt ez a szópáros és elgondolkodtatott: nagyon mély és sokrétű ez a hit „dolog”, hogy így önmagával is lehet ragozni szinte. Mi is ez a hit? Mit jelent és hogy van jelen az életemben ez a fajta tevékenység, többek közt, mint a nem feltétlenül Istenbe vetett elkötelezettség is. Egy csecsemő, amikor még anyja méhében van, egy teljes szimbiózisban él az anyukával. Tőle kapja a táplálékot, az anya hangját ismeri már születés ellőttől és biztonságban érzi magát az anyaméhben, persze feltéve, ha egy várt és szeretett kisbaba, mert ebben a meg nem született korban átérzi és már magába hordozza a szülőknek minden érzését. Ma
Beküldve -
Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van. (Máté evangéliuma 13, 12) Textus : Máté 13:1-9 ; 19-23Lekció: Máté 28:16-20 Ha nevet kellene ennek a példázatnak adjak, akkor a szívek példázatának nevezném.Jézus a mi érdekünkben mond életfontosságú információkat. Az ige sorsáról ad tanítást. Sokféle fogantatásban részesülhet Isten beszéde attól függően lesz hasznos valakinek az életében. Az ókori földművelést állítja elénk Jézus, egy magvetőt, aki éppen vet. Akkor nem géppel vetettek, hanem a földműves marékkal szórta a magot a tavalyi tarlóra. Előbb kiszórta a magot aztán jött a kis faeke és legfeljebb húsz centi mélyen megforgatta a földet, így a mag a földbe került. De megeshetett, hogy az aratás óta sokan átgyalogoltak a vetéseken, rövidítve útjukat és így kis ösvényeket tapostak ki. Az ilyen letaposott ösvényre is hullhat ki mag, miközben szórja a földműves. A palesztinai föld nagyon köves. Sokszor úgy tűnik, hogy föld az, d
Beküldve -
"Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek." (1 Mózes 3,20) Igét hirdetett: Kovács Szabolcs teológus
Beküldve -
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. (Jn 13:34,35) Vasárnap reggel egy zilált, gyanús kinézetű család ácsorgott a főutca egyik oldalán. Láthatóan nagy bajban voltak. Az asszony egy kibelezett kézitáskán ült, a haja kuszált, a ruhái gyűröttek, szemében rémület, a karjaiban egy sovány, síró csecsemő. Mellette egy férfi esőkabátban, borostás arcán lemondás, amint a két nagyobb gyereket próbálta kordában tartani. Mögöttük egy ócska autó állt, füstölgő motorral. Az utcán hirtelen végiggördült a főpap autója útban a templom felé. A családfő vadul integetni kezdett. De hát egy pap csak nem várathatja meg a híveit. Így hát úgy tett, mintha nem látta volna őket. Csakhamar jött egy másik autó, s a családfő megint vadul integetni kezdett. Az autóban az előkelő helyi klub elnöke ült, aki a klubelnökök országos találkozójára ment a szomszéd városba. Ő is úgy tett, mintha nem látta volna a családot, mereven bámulta az u
Beküldve -
"Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai." Róma 8,14 Jézus Jeruzsálembe megy, ahol egyik éjszaka felkeresi őt Nikodémusz, egy magas pozícióban levő zsidó elöljáró, a szanhedrin tagja. Ez azt jelentette, egy befolyásos ember volt a városban. A farizeusok egyike, tudós ember, a törvény betartója. A farizeusok nem nézték jó szemmel Jézus működését, mért ugye sokszor kritizálta őket is sokszor. De ez az ember, titkon csodálta Jézust és hát szeretett volna találkozni és beszélni vele, kettesben, négyszemközt. Ezért este, mikor már mindenki aludt, felkereste őt. Jézusnak pedig az első mondata hozzá, hogy bizony, bizony újjá kell születned. Nikodémusz pedig nem érti. Egy tanult ember volt, és visszakérdez: hogy ezt úgy érted, hogy vissza kell mennem anyám méhébe? Hát milyen butaság már ez? Ugyanis az elméje annyira materiális volt, annyira fizikális, hogy nem értette. És ez az ember tanított a Bibliából – Tórából akkoriban. Jézus válasza pedig, hogy nem úgy Nikodémusz, nem úgy
Beküldve -
De az ÚR Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. 3Látta az ura, hogy vele van az ÚR, és mindazt eredményessé teszi az ÚR, amihez hozzáfog.  (I. Móz.39:2-3) Lekció: I. Móz.37:1-11 Egy kedves gyülekezeti tag újév napján kezembe adott egy könyvecskét, Gyökössy Endre lelkipásztor Kézfogás a magasból sorozatából, aminek címe : Te mit Kérnél Jézustól? Hazaérve feltettem magamnak a kérdést, hogy mi az amit kérnék én Jézustól ebben az évben? Megfogalmazódott bennem sok minden, elmélkedésem után elolvastam a könyvecskét. A könyv a hibás imádság formáit taglalta, azt, hogy sokszor imádságaikban másokra ráolvassuk azt, amit a hétköznapokban nem merünk egymásnak elmondani, vagy esetleg csodaváró nemzettség vagyunk, akik azt szeretnénk, hogy Jézus csodái által mutassa meg hatalmát. Sok mindent kérünk, de vajon az jó számunkra? El kell fogadnunk az isteni tervet, hogy tudjuk azt a feladatot betölteni, amit Urunk szánt nekünk.A mai textus a József történ

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Gyülekezet +40-268-421-244
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638