Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

Remenység Háza

Remenyseg has not set their biography yet

"...a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által." (Róma 5,5) A mai nemzedéknek nincsenek már illúziói. Egy olyan korban, amelyben minden agy és erő a tömegpusztítás fejlesztésére van beállítva, nehéz dolog optimizmussal tekinteni a jövő felé. A ma élő emberiség egyik jellemző tulajdonsága nem a reménytelenség, hanem a remény nélküliség. Nincs reménysége, nem vár semmi jót. Talán nem pesszimista éppen, csak egyszerűen nem néz tovább, mint amilyen széles a televíziós képernyője.Az az egyik legdöntőbb kérdés a hívők számára, hogy: igazi-e, hiteles-e a mi keresztyén életünk? Mert az emberek nagyon hamar megérzik, hogy mi az ami igazi, de azt is, hogy mi a megjátszott vagy színlelt. Vajon, ha most feltennénk magunkban a kérdést, hogy a gyülekezet tagjaként őszinte-e, hiteles-e az életem, akkor milyen válaszokat kapnánk? Egyedül csak a Jézus akarata szerint vagy sokszor önmagunk elgondolása szerint cselekszünk?Ha a világ
Beküldve -
"Közben kérték őt a tanítványai: Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik: Nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok egymást kérdezgették: Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap, és jön az aratás? Íme, mondom nektek: emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be." (János ev.4,32-38)   A lélek erőforrásaBibliaolvasás: Mt 4,1-4Alapige: Jn 4, 31-38 Prófétai ima:Életünknek kezdetet adó, gondviselő Istenünk! Köszönjük, hogy emlékeztetsz rá, hogy van valaki, aki ölében ho
b2ap3_thumbnail_IMG_5727_20170501-143305_1.JPG
b2ap3_thumbnail_IMG_5727.JPG
"Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!"(1Kor 16:13) Konfirmáltak: Bács Anita, Cristescu Helga-Lea, Dénes Bernáth-Edvin, Gogoncea Róbert, Keresztes-Végh Andrea, Timár Szabolcs.
„Erre Ők elmentek , lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt.” Máté 27, 66 A virágvasárnapi és húsvéti igehirdetéseim:    
Beküldve -
"Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat.Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg;Hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván." (Máté ev. 6,16-18) Benedek Csongor gyak.lelkipásztor
Beküldve -
"Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért." (János 15,12-13)     Lekció: 1 János 5, 1-11Így szól egy régi latin közmondás: Si vis pacem, para bellum. Azaz: „Ha békét akarsz, készülj a háborúra.”És úgy tűnik, hogy a világ az utóbbi években és hónapokban egyre inkább akarja a békét. Folyik a fegyverkezés – persze nem azért, mert a békére készülnek, hanem azért, mert ez nagyon jó üzlet.A Parlamentekben is ez az egyik legfontosabb kérdés: küldjön-e fegyveres csapatokat hazánk az Iszlám Állam területeivel határos világba? Úgy is meg lehet közelíteni a kérdést, hogy a 21. szd-ban a legüldözöttebb kisebbség a világon a keresztyénség. Az Iszlám Állam terroristái a keresztyéneket tekintik legfőbb ellenségeiknek, mint akik megtestesítik a nyugati kultúrát. Leegyszerűsítve a kérdést: úgy tűnik, hogy ezek a terroristák minden európait keresztyénnek néznek
Beküldve -
" Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni." (ApCsel 20,35) Lekció: V. Mózes 15, 1-11Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”Az évek során sokszor ért bennünket, egyházat az a vád, hogy mennyire anyagiasak vagyunk.- mártir egyház - majd diadalmas egyház - majd uralkodó egyház - majd üldözött egyház - majd szolgáló egyházA Szentírásban egészen más mércét állít elénk Isten, és mi ezt az egyedül helyes isteni mércét hirdetjük az embereknek. És nemcsak szánkkal hirdetjük, hanem tetteinkkel is megmutatjuk. Erről az isteni mércéről szeretnék bizonyságot tenni.Az igeszakasz immár harmadjára említi az elengedés vagy nyugalom esztendejét. Isten most is, ahogy nagyon sokszor példát ad népének arra, hogyan kellene az embernek cs
Beküldve -
"Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül." (Zsidók 4,16-18)   Istentiszteletünkön és az úrvacsora vételekor megpróbáltuk lerombolni a Krisztus Urunktól elválasztó bűn"falat".
Beküldve -
"És imádkozása közben az ő orczájának ábrázata elváltozék, és az ő ruhája fehér és fénylő lőn. És ímé két férfiú beszél vala ő vele, kik valának Mózes és Illés; Kik dicsőségben megjelenvén, beszélik vala az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni." (Lukács 9, 29-31) Bibliaolvasás: Lk 9, 23-27Nemsokára megkezdődik a Böjtfőt követő Húsvétig tartó böjti időszak. Kiváló alkalom lehet az idei időszak is arra, hogy lélekben felkészítsd magad Jézus Krisztus követésére. Van valaki, akit követni lehet, aki mutatja az utat Isten országa felé, aki ott helyt készít elő számunkra is. Halottuk a bibliaolvasáskor, hogy miképpen is kell követni Jézust, aki feltámadt a halottak közül három nappal halála után, amiről a húsvéti evangélium tanúskodik. Tagadja meg az ember magát, vegye fel a keresztjét és így követheti a mesterét, Jézus Krisztust. Jézust csak elszántsággal lehet követni. Jézus Krisztus tanítványaként életünket neki kell, odaszenteljük. Önzés, és csak a saját érdekeink kergetése
Beküldve -
„törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság.” (Ézs 5,1-7) Lekció: Jn 15,1-8 Sokunkkal fordult már elő életünk során, hogy egy emberrel kellett egy nem túl kellemes hírt közölnünk. Esetleg olyan témában, amiről tudtuk, hogy ha minden köntörfalazás nélkül belekezdünk, akkor az illető szó nélkül és azonnal kifordul az ajtón, anélkül, hogy meghallgatná mondandónkat. Ilyenkor, ha megpróbáljuk frontálisan közölni az üzenetet, az információt, nagyobb valószínűséggel vallunk kudarcot, mint aratunk sikert. Például kamasz gyerekeknél a szülők tapasztalhatták, hogy a gyerekek agya kicsit úgy működik, mint egy tűzfallal ellátott számítógépes rendszer. Vannak bizonyos témák, kulcsszavak, amelyeknél a gyerek agyában a rendszer lezár, és nem lehet semmiféle információt átjuttatni a tűzfalon, akkor se, ha az az ő érdekét szolgálná. Ilyenkor a szülőnek, hacsak nem akarja feladni reményvesztetten a próbálkozást, akkor „meg kell hekkelnie a rendszert”. Olyan c
Beküldve -
"Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám." (Mt 8, 5-13) Bibliaolvasás: Zsid 11, 1-3. Mi is volna a lényeg? Miért is érzed úgy, hogy templomba kell, gyere? Imára miért kulcsolod a kezedet? Várod feszülten, hogy valami történjen veled, ami változást, megújulást, szabadulást okoz. Mi volna az, ami arra ösztönöz, hogy keresd Istennel a kapcsolatot? Az ösztönöző hatás, ami erre rávisz az nem más, mint a hit. Leírhatatlan egy dolog a hit, általánosan nem is lehet beszélni róla. Személyes dolog. Mindenki maga kell, keresse a hithez jutás lehetőségeit. Hit élményt mindenki csak személyesen tud átélni. Egy példát azonban felmutat az elhangzott ige is. Igen is van hit az emberben, és pont egy olyan valaki tesz vallomást a hitéről, akin még az Úr Jézus Krisztus is elcsodálkozott. Figyeljük meg jobban ki is tesz vallomást a hitéről az evangéliumból elhangzott történetet hallva.Egy katonatiszt szólította meg Jézust. Római légiós,
Beküldve -
"Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében." (Jn 20,30-31) Lekció: 90.Zsoltár A Bibliáról és az evangéliumokról az évszázadok során és ma is sokszor sokféleképpen nyilatkoznak az emberek - gyönyörű irodalmi alkotás. - iskolás diákok az ókori Kelet országai: Izrael népének történetét a Biblia alapján tanulják. Ábrahámról, Dávid és Salamon királysága, stb.Mások "kritikája": nagyon pontatlan, hogy igazából legendagyűjtemény, kultúrtörténeti érdekesség.Nekünk a Könyv szent könyv, okkal íratott, és a célja folyamatos és minden nemzedék számára kész elhozni a bizonyságtételt Isten szeretetéről - az örök életnek a forrása.- Cinizmus: ugyan már, kit érdekel az örök élet? Én megfordítom a kérdést, hogy kit nem érdekel? Ha nem érdekelne minket az, hogy az életünk meddig tart, akkor nem küszködnénk annyit, hogy fejlesszü
Beküldve -
"De most az én életem legyen drága előtted!" (2 Királyok 1,14b) Lekció: 1 János 1 Az evangélium: győzelmi hír, örömüzenet, jó hír, örömhír. - Isten egyszerű megmentési terve az emberiség számára- az útra viszont nekünk kell rálépni. Szabad akaratunk van, Isten nem kényszerít senkit sem, hogy elfogadja Jézus Krisztust, mint személyes Megváltóját. Szabadon elhatározhatjuk a sorsunkat, így a döntés és a felelősség, - hogy hol is töltjük az örök életet, teljes mértékben a miénk!A keresztyénségnek talán leggyakrabban használt kifejezése az evangélium, aminek hirdetését a hit képviselői a legfőbb földi küldetésüknek tartják. Az evangélium az egyike azon kevés közös dolognak, amelyben tökéletes és teljes az egyetértés a megszámlálhatatlan felekezet között. Vagy mégsem egészen így van? Ha ugyanis rákérdezünk, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a különböző keresztyén felekezetek még csak abban sem egyeznek meg igazán, hogy mi is maga az evangélium. Mi tehát az evangélium? Talán az a népszerű tan
b2ap3_thumbnail_t_IMG_5036.jpg
Január 24.-én 14 lelkész részvételével a megbékélést hirdettük több, mint 350 léleknek.
Beküldve -
Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? (Máté ev. 5, 44-46a) Jézus tanításai meredekek, de bátorítanak!Bibliaolvasás: Róm 8, 1-11.Prófétai ima:Gondviselő jó Atyák, felséges Istenünk! Hála telt szívvel mondunk köszönetet neked, mert tudhatjuk, soha nem vagyunk magunkra hagyva. Te alkalomról alkalomra összegyűjtesz minket ebbe a hajlékba és más helyekre is. Köszönjük, hogy nem hagysz minket lelki táplálék nélkül. Köszönjük, hogy erőt adsz alkalomról alkalomra azért, hogy az élet küzdőterén helyt állhassunk. Közöld ma is velünk életet erősítő igédet. Segítsd igéd hirdetőjét, hogy hűen tudja közvetít
Beküldve -
" És menének ama helyre, amelynek Gecsemáné a neve; és monda az ő tanítványainak: Üljetek le itt, amíg imádkozom... és kezde rettegni és gyötrődni; És monda nékik: Szomorú az én lelkem mind halálig; És egy kevéssé előre menvén, a földre esék, és imádkozék..." (Mk.14, 32-34)
Beküldve -
"Jertek, lássatok egy embert, aki megmonda nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ez-é a Krisztus? Kimenének azért a városból, és hozzá menének." (János ev. 4:3-30) Lekció : Jelenések könyve 22:1-7 A vízkereszt lezárja a karácsonyi ünnepkört. A keleti egyház Jézus megkeresztelését ünnepeli, a nyugati egyház pedig a napkeleti bölcsek megérkezését Betlehembe. A mai vasárnapot az epifánia vasárnapnak is nevezhetjük, Jézus megjelenése az emberek előtt. Amikor János megkereszteli Jézust, az Úr belép a Jordán vizébe, azt is mondhatnánk, hogy az emberiség bűn tengerébe, hogy megtisztítsa azt, a mi dolgunk csupán abban áll, hogy utána lépjünk a vízbe. A Szentírás sokszor használja a víz szimbólumot, mint a bűnök lemosásának és az új élet elkezdésének jelképét.Tudósok kimutatták azt, hogy a víz bizonyos rezgéseket észlel, és csodálatos dolgok történnek ennek nyomán. Egy Bach muzsika, vagy Mozart dallamaira más- más kristályszerkezetek alakulnak ki. Ha egy pohárra ráírja valaki azt, hogy Hitler,
“Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját! Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között!” (67. Zsoltár 2-3) Lekció: János 10, 11-18)-háromszoros áldás. - mi is együtt könyörgünk a zsoltárossal, ilyen “háromszoros” könyörgéssel, amikor ugyanazért három formában, három kifejezéssel imádkozhatunk. Először, hogy legyen kegyelmes, aztán hogy áldjon meg minket, és végül ragyogtassa ránk orcáját: Isten jelenlétéről, odafordulásáról van szó.Az első az áldás. Az, amit tapasztalunk, hogy Isten jelen van ajándékaiban. Jelen van a napfényben, a téli hidegben, ami megpróbálja és megerősíti az életet. Jelen van a születésben, és jelen van az elmúlásban. Jelen van a család örömében, a terített asztal áldásában, egyszóval ajándékaiban.Áldás az, ami nélkül a bőség fárasztó, üres és hiábavaló, a gazdagság értelmetlen és akár megcsömörléshez is vezet. Hány embert látunk, aki vagyont szerzett, gazdagságot, csak az elmúlt esztendőkben is, és ha me
"Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten." (Máté ev. 1, 23) Sokan azt kérdezik: felkészültél karácsonyra? Vannak, akik jobban készülnek – mint mások. Kelownán városban verseny van abból, hogy kinek a portája van a legszebben feldíszítve. Láttam a nyertes házat: több ezer égő, forgó kerekek, mozgó törpék... sorba kell állni, hogy oda lehessen férni. A decemberi villanyszámlájukat a város fizeti. Azért is volt feltűnő, mert a közvetlen mellette álló ház teljesen dísztelen volt. Ott nem készültek karácsonyra – illetve így nem. Hiszen valahogy mindenki készül: vásárlás, fa, sütés-főzés, meghívások, programok. Karácsony csodálatos, varázslatos része az évnek. „Immánuel, velünk az Isten” – hirdeti az angyal: ez a Születendő Messiás-király, Szabadító Jézus neve. Vannak, akik beleszületnek egy nagy névbe, mint például egy cár vagy egy király; mások a nagy nevet elért eredményeikkel szerzik maguknak, vagy adományozzák

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Lelkipásztor +40-745-011-632
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638