Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

Remenység Háza

Remenyseg has not set their biography yet

Beküldve -
Mikor pedig az Isten emberéhez jutott a hegyre, átölelte az ő lábait;És monda az: Vajjon én kértem-é fiat az én uramtól? Nemde nem mondám-é néked: Ne csalj meg engemet?És bement Elizeus a házba, és ímé a gyermek ott feküdt halva az ő ágyán. És bement, .....és könyörgött az Úrnak.Akkor a gyermek prüsszente vagy hétszer, és felnyitá szemeit a gyermek. Ő pedig szólítá Géházit, és monda: Hívd ide a Súnemitát...És mikor oda ment, monda: Vedd a te fiadat.Ki mikor bement, lábához esék, és leborula a földre, és az ő fiát fogván, kiméne. (2 Kir. 4, 27 – 37) Lekció:János 16, 21-33Ezen a vasárnapon egy bibliai édesanya arcképét szeretném felmutatni, akitől sokat tanulhatunk. Nemcsak azok, akik közöttünk édesanyák, hanem kivétel nélkül mindnyájan.Előtte azonban röviden hadd mutassak rá arra, hogy az anyaság megítélése az ellenkezőjére torzult a mi korunkban ahhoz képest, amit arról Isten az Ő igéjében kijelentett. Isten azt mondta: szaporodjatok és sokasodjatok. Azt mondta: a gyermek ajándék, jut
Beküldve -
"Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Kettősnek hívtak, nem vala ő velök, amikor eljött vala Jézus.Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. Ő pedig monda nékik: Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem.És nyolc nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ő velök. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek!Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem látnak és hisznek". (János ev. 20, 24-29)   Lekció :Mt.18,11-14 Tamás a racionális, a szkeptikus. Egy barátunk is lehetne. Mondjuk egy újságíró. Szokták is mondani: egy forrás nem forrás: azaz, amí
" És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét.... " (Lukács ev. 24,3)"És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben: És ...mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott...És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak.... és ímé előttetek megy Galileába.Mikor peddig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe jöve ő velök Jézus... ." (Máté 28, 5-7) Lekció: Máté ev. 28, 1 - 7 Feszültséggel teli várakozás jellemzi ezt a napot. Félelem, bánat és bizonytalanság lett úrrá a szíveken. Ez a szombat felejthetetlen maradt mindenki számára; nem tudták elfelejteni sem a szomorkodó tanítványok, sem a papok, főemberek és írástudók. A templom udvara hívőkkel telt meg. A főpap, aki a Golgotán is jelen volt, pompás és díszes papi öltözékébe, a többi pappal együtt végezte szent hívatását. Azonban istentiszteleten addig még sohasem vettek részt ilyen ellentétes érzelmekkel.Az elrendelt
Ma két új presbitert szenteltünk fel, fogadtunk be a gyülekezetünk vezetőségébe: Béla Emőkét és Czondi Zoltánt. Az áldás az 1 Kor. 12, 18-31 verseiből hangzott el: "És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit.....Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezenfelül még egy kiváltképpen való útat mutatok néktek." (1 Kor. 12, 28-31)Miután az esküt a Presbitérium közösségében letedték, Ambrus Attila főgondnok hivatalosan befogadta őket. Isten áldása kisérje szolgálatukat.
"Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek." (János ev. 15, 12-14) Lekció: Luk.19, 28-38 A poros út hirtelen megtelik színes ruhadarabokkal. A pálmaágak teremtettségük és küldetésük legősibb célját töltik be: köszöntik a városba érkező Királyt. (gyermekek jönnek be a templomba virágokkal, kiáltva: hozsánna, hozsánna, - jön a Király, - aki jön az Úr nevében, stb.)Virágvasárnap hangulata igazi ünnepi, örvendező hangulat. Fényt, meleget, ünnepi szikrázást várunk ettől a naptól, mert úgy érezzük, hogy teljesedik be a nagy váradalom: Jézus királyként vonul be a városba. A virágvasárnapi történet rejtetten magában hordozza azt az érzést, hogy Jézus életének ez a csúcspontja; nagypénteket nagyon nehéz csúcspontnak érteni, sokkal inkább vereségnek és kudarcnak; húsvét feltámadásos üzenete pe
Beküldve -
„És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. .... És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne." (1János 2, 20 és 27 v.) Lekció: 2 Királyok 4, 1-7 Mi a kenet? – az utolsó tisztítás? – a Lélek átvétele? – Hivatal, tisztség betöltésének kenete? – kenetteljes: erős, tompa, reszketeg hang, unalmas fráter.Vannak, akik szerint a kenet egy rajtunk átáramló érzés, gerincbizsergető.Maga a kenet szó bedörzsölést, megkenést jelent. – a pásztor bedörzsöli olajjal a juhokat. A keleti pásztorok mindennap olívaolajat kennek a juhok szőrére – azért, hogy távol tartsa a bogarakat. A kenet távol tartja a rovarokat – vagyis távol tartja a démonokat.A kenet bedörzsölést, megkenést jelent. Amikor Isten kiárasztja ránk a kenetét, akkor az Ő természetét dörzsöli bele a miénkbe.- Valójában
Beküldve -
Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől. (2 Korinthus 3, 17-18) Lekció: Jn 15,12-17 Az emberiség egyik legkedvesebb szava a szabadság. Olyan tartalmat hordoz magában, amire minden ember vágyódik. Népünk elmúlt évezredes történelmében legtöbbször csupán hőn óhajtott vágy volt a szabadság. Kossuth Lajos így vallott: „... szabadság után sóvárgok, nem hatalom után... a szabadság embere vagyok. A szabadságé mindenütt és mindenben..."Legszebb szavaink közül is kiemelkedik a szabadság szó. Említésekor nem csak az értelmünk mozdul meg, a szívünkben is muzsikál valami: olyan jó dolog szabadságban élni.Nagyon fontos ez a mondat, hiszen így válik érthetővé, amit a keresztyének szolgálatáról szeretne Pál apostol továbbadni a korinthusi gyülekezetnek, ahol sokan sokféleképpen gondolkodtak a szolgálatról és a keresztyén életről
Az első számítógépes kurzusunk első órája: a szigorú tanító "bácsi": Ménessy Magor és figyelmes diákjai. Kitartás, fog ez menni.
Beküldve -
Melyik könnyebb, azt mondani: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy azt mondani: Kelj fel és járj? (Lukács 5, 23) Lekció: Jóel 2, 1-18 Ijedten látjuk, hogy a körülöttünk lévő világ milyen iszonyatos változásban, rohanásban van. Felgyorsultak a hírközlési, gazdasági, termelési, pénzügyi folyamatok, amelyek ma szinte teljes mértékben áthatják az emberi életet. Az egyes korosztályok egymástól nagyon eltérő életformát élnek, sőt az egyes nemzedékeken belül is állandóan változó életformával találkozhatunk, a divatos magatartásformák változásai miatt - idegen manapság a böjt: már nem is igen tudjuk, mi szükségünk lenne rá. A legtöbb embernek a böjthöz a lemondás, nélkülözés, veszteség fogalma kapcsolódik. Közben sejtjük, sürget bennünket az érzés, hogy a feltámadásra, a Krisztussal való találkozásra készülve valamit tennünk kell, hogy el tudjuk viselni, sőt megtisztulva el tudjuk fogadni mindazt, ami bennünk és körülöttünk van. Valamit tenni szeretnénk a szentség, a tisztaság elérése ér
Beküldve -
Jézus pedig Szent Lélekkel telve, visszatére a Jordántól, és viteték a Lélektől a pusztába. Negyven napig, kísértetvén az ördög által. És nem evék semmit azokban a napokban; de mikor azok elmúltak, végre megéhezék. [...] És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozék tőle egy időre. Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken. És ő taníta azoknak zsinagógáiban, dicsőíttetvén mindenektől. (Lukács 4: 1, 2, 13-15) A mai pszichológia különböző kategóriákba sorolja az embert. Egyik ilyen megfigyelés megkülönböztet introvertált, vagyis befele tekintő és extrovertált, azaz kifelé figyelő emberi magatartást. Gyökössy Endre református lelkipásztor és pszichológus leírja, hogy egy alkalommal előadást tartott egy kisebb csoportnak, amit egy feladattal kezdett. A hallgatók elé rakott egy-egy papírt és ceruzát, majd megkérte őket, hogy tíz perc leforgása alatt írjanak le mindenféle utat, amit ismernek. Nagyon sok felé vitte az embereket a fantáziáju
b2ap3_thumbnail_10960241_338492173019675_3522731878366523301_o_20150220-220358_1.jpg
Mini imahetünk első napján: Bancea Gábor Sepsiszentgyörgy IV. Gyöngyvirág utcai református gyülekezet lelkésze szolgált, hitvestársával együtt. Csütörtöki igehirdetőnk Máté Vilmos a Szent kereszt templom r.katolikus plébánosa volt. Pénteken pedig Vinczi Botond aldobolyi református lelkipásztor. Köszönjük szolgálataikat, az asszony és férfi testvéreinknek pedig a finom tésztákat, italokat.  
b2ap3_thumbnail_IMG_8581.JPG
Imahét a Reménység Házában Február 17, kedd du. 4 óra: húshagyó kedd, bibliaóraFebruár 18, szerda du. 4 óra istentisztelet: vendégünk Bancea Gábor, Sepsiszentgyörgy- Gyöngyvirág ref.lelkipásztoraFebruár 19, csütörtök du. 4 óra istentisztelet: vendégünk Máté Vilmos Brassó Szent Kereszt r.Kat. PlébánosaFebruár 20, péntek du 4 óra istentisztelet: vendégünk Vinczi Botond, Aldoboly ref. LelkipásztoraFebruár 22, vasárnap de. 12 óra Bőjtfő istentisztelete és Úrvacsoraosztás Mindenkit szeretettel várunk !
Beküldve -
"Uram nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám" (Máté ev. 8,8) Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt, És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt. És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, a mikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet. (Mt. 8: 5-10) Ez a történet Kapernaumban játszódik le. Kapernaum Jézus városa volt. Egy ismerősöm, aki járt Kapernaumban, meglepődve állt meg a város bejárata el
Beküldve -
A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe." (Példabeszédek 15:15) Lekció: Róma 12. rész A mai társadalmat Y vagy instant generációként is emlegetik -mindent akarunk, rohanunk, mint az űzött vadak. Add Uram, de most rögtön!!!! Gondolkodj el:• Szükséged van az okostelefonod, laptopod fizikai közelségére? 1-2 nap már komoly elvonási tüneteket okoz• Fontos, hogy az élményeidet meg tudd osztani a Facebookon, Twitteren, Instagramon keresztül is?• Kedvenc kifejezéseid közé tartozik: a work-life balance, home-office, önmegvalósítás?• Egyszerre legalább 5 fül van megnyitva a böngésződben?• Dolgozol a gépeden, közben szól a zene és néha a telefonodra pillantasz?• Úgy is tudsz figyelni a környezetedre ha közben valami mást csinálsz, pl. gyorsan válaszolsz a Viberen a barátnődnek?- Isten menetrendjében minden életfázisnak pontos helye, ideje és oka van.- egyszer külföldön egy megbeszélésre voltam hivatalos, pontosan érkeztem (nem az akadémiai 15 perces késéssel), de
Beküldve -
"Mert az Isten, aki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett.Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való." (2 Kor. 4,6-7)"....bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra".(2 Tim.1, 12b) Lekció: I. Királyok 10: 1-10 Népmesék és kalandregények ősi témája a kincs, ami valahol rejtőzik, és a hős megpróbálja megtalálni. De a modern lélekgyógyászat és álomanalízis is arról tanúskodik, hogy az ember lelkében ott él ez a kép. Megjelenik álmainkban, mint az egyik leggyakoribb motívum, a kincs. És noha általában arany, ezüst, drágakő jelképezik, mégsem ez az igazi kincs. Ezek csak mutatnak valami még igazibb értékre. Mert az elveszett kincs, amit az ember próbál megtalálni, a léleknek állapota: életünk, emberségünk beérlelődése. Nem fizikai, anyagi gazdagság, azt sokan elér
Textus: „Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. [...] Mert mindenki a maga terhét hordozza." (Gal 6, 2 és 5) A felolvasott igeszakaszban két különös ige áll egymás mellett. Ha valaki nem jártas az Ige olvasásában, azt mondhatná, hogy a Biblia ellent mond önmagának. Hiszen az egyik sorban azt mondja Pál apostol, hogy „Egymás terhét hordozzátok", majd néhány sorral lejjebb, hogy „mindenki a maga terhét hordozza." Viszont megvizsgálván az eredeti görög szöveget, értelmet nyer ez a két mondat egymás mellett. Tudniillik, az első mondatban, „Egymás terhét hordozzátok" a görög barot szót használja. Ez annyit jelent, hogy kívülről rám rakott teher. Egymást terhének a hordozásában segítsetek egymásnak, ezt akarja mondani itt Pál, mint ahogy Cirénei Simon is segített Krisztusnak a kereszt hordozásában. Nekünk is akad néha olyan feladatunk, amikor egymás terhében kell segítenünk egymást. Amikor ilyen Cirénei Simonokká válunk, és oda állunk, embertársainkat segítjük
Beküldve -
Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (119 Zsoltár 105) Lekció: Lukács 12, 21-32 Kaptam egy képeslapot: nem rénszarvasosat, sem pezsgőüvegeset, sem hóemberest, hanem „útast" a következő szöveggel: Az év kapujához érve megszólítottam az ott álló embert: "Adj lámpást a kezembe, hogy biztonsággal indulhasak az ismeretlen felé".- mire így válaszolt: "indulj el a sötétben és kezed Isten kezébe helyezve nagyobb világosságban járhatsz és lépésed az ismert ösvénynél is biztosabb lesz."Nem tudjuk, mit tartogat a jövő, de tudjuk ki tartja a kezében. Mind az év kapujához érkeztünk: az első vasárnaphoz, az Úr napjához. Lehetőségünk van nemcsak az életmód változás fogadalmainkra, hanem az Istenhez való viszonyunk megbeszélésére.Annyira hajlamosak vagyunk beleesni abba a hibába, hogy ugyan figyelünk az Isten szavára és próbáljuk követni azt, de mivel emberek vagyunk, közel sem tökéletesek, sajnos néha a saját akaratunkat, dolgainkat, problémáinkat helyezzük a középpontba és ezek kör
Textus: Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. (Galata levél 4:4-7) Karácsonyt ünnepeltünk, a jól ismert szeretet ünnepét. A gyerekek ennek az ünnepnek a várakozásában gyakran teszik fel a kérdést, hogy mikor lesz már karácsony? Mikor jön már az angyal? És mi is magunkban mélyen feltesszük ugyan ezt a kérdést, és a várakozásunkban elkezdjük meggyújtani az adventi gyertyákat. Az ókori világ embere, a Krisztus előtti ember is fel tette magában ugyan ezt a kérdést, hogy mikor fog már végre megszabadulni a fájdalmaitól, a sok szenvedéstől, mikor lesz már béke ezen a világon. Ugyanis rengeteg prófécia szólt arról, hogy meg fog születni majd valaki, aki megoldja ezeket a problémákat. Az, akit így ismertek, hogy Messiás, Jó Pásztor, vagy akit majd úgy fognak hívni, hogy Immánuel, ami azt jelenti velünk az Isten. De soha nem találunk egy konkrét dátu

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Lelkipásztor +40-745-011-632
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638