Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

Remenység Háza

Remenyseg has not set their biography yet

„Aki az Úré, jöjjön hozzám.” (2 Mózes -Exodus 32,26) Lekció: 1 Korinthus 1, 1-9 Advent idején a Királyok dicsőséges Királya hívogat bennünket, hogy jöjjetek hozzám. Azért szólongat, hogy segítsen rajtunk.Hogy néz ki az egyház? Látszatra minden rendben. Felújított templomok tornyai nyúlnak az ég felé, mutatós nagy rendezvényekkel dicsekedünk, jól szervezett intézmények működnek és az internetes hálón még a világ végén lakó reformátusra is rátalálunk. Csinos, érdekes sajtó kiadványainkat lapozgatjuk. De a fény elvakít, a látszat csal. Mai lelkipásztorok igen elfoglaltak, fáradtak, néha tanácstalanok és mondanivalójuk alig. A látványos jócselekedetekről, önmutogatásról prédikálnak, mialatt a gyülekezetek létszáma fogy. A világ és az egyház válságba jutott.A válságba jutott ember valahol kiutat keresve menekülni próbál a szexbe vagy szeszbe, pusztítja felebarátját, elhagyja a szülőföldjét, vagy reménytelenül öngyilkos lesz.Hogy nézünk ki adventben? − Úgy, mint önmagukkal meghasonlo
"Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke. Az ÚR félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve...." (Ézsaiás 11, 1-5a)
"Az igazak várakozása örömre fordul..." (Példabeszédek 10,28a) Lekció: Máté 25, 1-13 - te mitől félsz? Minden: tv, rádió, újság mennyi mindentől kell félnünk. árvízek - járványok, éhhaláltól vagy elhízástól. Bevándorlóktól - vagy terroristáktól. Felesleges idegeskedéstől - steresszoroktól.Gazdasági-politikai elit: félelemben tartani a tömegeket.Ha pangás van jön a riogatás: globális felmelegedés - légszennyezettség, erózió, stb.„Félnek kockáztatni, félnek veszíteni, de félnek nyerni is, mert félnek az irigységtől, félnek szeretni, mert félnek az elutasítástól (...), hogy megöregszenek, hogy meghalnak, félnek, hogy csak a gyengeségeik miatt veszik észre őket, és nem figyelnek föl az értékeikre, vagy hogy egyáltalán nem veszi észre őket senki, sem a gyengeségeik, sem az értékük miatt. Félelem, félelem és félelem. Az élet a félelem birodalma.” /Paolo Coelho/ Van-e valami vagy valaki, aki megnyugtasson, bátorítson, megvidámítson és nem a depresszió, elszigetelés és az élettől, vil
"Ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket." (Zsidó levél 6,12) Lekció: Lk. 1: 13, 18-25 - ki ne szeretne angyal lenni? Az angyalok világa ugyanis nagyon érdekel mindenkit. Soha nem láttam még gyermeket érdektelenül csöndben maradni annak a kérdésnek a hallatán, hogy: Ki szeretne a saját szemével látni egy angyalt? S valljuk be, a mi szívünk is hevesebben verne, ha most azt mondanám, hogy a mai napon egy igazi angyal fog ellátogatni templomunkba.Felolvasott igénk tanúsága szerint Zakariás pap látott egy igazi angyalt, méghozzá Gábriel angyalt, aki egy óriási örömhírt hozott neki. Azt mondta: teljesül régi nagy vágya, gyermeke fog születni. Zakariás azonban nem tud hinni az ígéretnek, és így Gábriel kénytelen azt mondani neki, hogy amiért nem hitt, egészen addig meg fog némulni, amíg az ígéret be nem teljesedik. A büntetés pedig jogos, Isten gyermekének ugyanis tudnia kell az ígéretben bízni, vagyis a láthatók helyett a l
Beküldve -
"Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek." (János ev. 15,12-14)
Beküldve -
"Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való." (2 Kor.4,7) Textus: II. Korintus 4: 17-18. A prédikációm gerincét Veszelka Tamás gondolatai szolgáltatták: Több alkalommal hangzott már igehirdetés az imént felolvasott bibliai rész alapján, de most, nem sokkal halottak napja után újból elém kerültek Pál apostol szavai és újból megragadott mindaz, amiről bizonyságot tesz Isten vigasztaló igéje. Hiszen az elmúlt napokban bizonyára mindnyájan ha tehettük, ellátogattunk szeretteink sírjához, elvittük az emlékezés virágait, voltak, akik talán mécsest is gyújtottak s a rohanó hétköznapok világából pár percre kiszakadva emlékeztünk rájuk, kik már nem lehetnek közöttünk, de akikkel kapcsolatban most is azt éreztük, hogy mindig hozzánk tartoznak. Éreztük, hogy hiányuk után még ma is olyan űr van, ami mindig is űr marad, még ha a fájdalom enyhült is talán, még ha a könnyek azóta felszáradtak is. Voltak talán, akik az emlékezés csendj
Beküldve -
„Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.” (1Kor 9,24-27)   Ünnepelni és emlékezni sokféleképpen lehet. Lehet gyertyafénynél, imádkozva, lehet rivaldafényben, kiáltozva. Lehet templomban és lehet színpadon. Lehet színpadiasan és lehet egyszerűen.Gyönyörűen ír Márai Sándor:Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a ré
Beküldve -
"Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség,Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát..." (Róma 3, 22-25a) Lekció: 106.zsoltár   Egy egész történelem áll előttünk a 106. zsoltár soraiban. Izrael története, az egyiptomi időktől kezdve a pusztai vándorláson keresztül. Események, amelyek úgy épülnek egymásra, mint egy sinus-görbe, mint a hullámzó tenger: egyszer fent egyszer lent: Istennel, Isten ellen. Hullámzó történelem ez, az emberi és az isteni párbeszéde.Sokszor állítják párhuzamba az izraeliták történelmét a magyar történelemmel. A mi történelmünk is értelmezhető hasonlóképpen: az Isten áldásairól és az ember hűtlenségéről, felejtéséről beszél Himnuszunk is.Tovább menve, ha mi is készítenénk
Beküldve -
Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. (Róma 12:18) Lekció: Ef. 2, 11-17 Igazság, békesség – két pozitív fogalom, mégis emberi kapcsolatokban gyakran felmerül: kimondjam az igazamat vagy keressem a békességet? Melyik a fontosabb? Kell-e választani? Az igazság, - az, hogy kinek van igaza -, sokszor békétlenséget szül: Ha nekem igazam van, akkor neked nincs – ez konfliktushoz, sértődéshez, veszekedéshez vezet.Ez az Ige azt mondja, hogy nem lehet mindenkivel békességben élni. De attól még meg kell próbálni. Az egyik legfontosabb terület, ahol fejlődnünk kell Krisztussal járásunk közben az, hogy szeressük a problémás, a nehezebben elhordozható embereket is.Lehet-e , szabad-e békességben élni mindenkivel? Elméletben könnyű, de gyakorlatban... Nem lehet mindenkinek mindig igazat adni.Eszünkbe juthat a molnár, a fia meg a szamár meséje (akik ugye minden embernek meg akartak felelni, akivel csak találkoztak útjuk során); s önkéntelenül is feltolul
Beküldve -
"Ekkor így szólt Isten Nóéhoz: Jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt! Azután oltárt épített Nóé az ÚRnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égőáldozatokat mutatott be az oltáron. Amikor az ÚR megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az ÚR: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt.... Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka." (1Móz. 8,15-22) Lekció: 33. Zsoltár   Hálásak lehetünk Istennek nemzetünkért, hogy van nyelvünk és kultúránk, már több, mint ezer éve. És hálásak lehetünk azért is, mert nem csak helyünk van a világban, hanem az élet lehetősége is adott. Van kenyér, van víz, adottak az életkörülményeink és a lehetőségeink, hogy becsületes és példás életünk legyen.Sok készülődésről hallani a médiában: ünnepségek, megemlékezések, kitüntetések, az új kenyér, a virágkarnevál, az ország tortájának elkészítése (cukros és cukormentes
Beküldve -
"Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással." (1Ján.1:7a)) Lekció: 1 Mózes 4, 1-11 Bizony, őrizője vagy testvérednek! - Mélységesen mély bibliai igazság ez. Annak ellenére igaz ez az állítás, hogy mondatom így, ahogy kimomdtam, sehol sem található a Szentírásban - és amit üzen is, azt inkább riadtan, mint jó lelkiismerettel fogadjuk. Mert szívünk mélyén jól tudjuk: valóban őrizői vagyunk vagy kellene lennünk testvéreinknek.Mi a Biblia központi témája? A KÖZÖSSÉG.Miért? Az embert közösségi lénynek teremtette Isten, közösségbe vonta saját magával, és már az első embernek, Ádámnak hozzáillő segítőtársat adott, akivel olyan szoros közösségben élt, mintha egy test lett volna vele. Ezt a harmonikus közösséget megrontotta a bűn és végső soron pedig az ember Istent hibáztatta vétkéért.A Biblia megváltási terve arról szól, hogy ezt a vertikális és horizontális közösséget hogyan állítja ismét helyre Isten.Vajon mennyire vagyunk a helyreállítási
Beküldve -
"Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme! ... Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökkévaló az ő kegyelme! Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr. Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?" ( 118.Zsoltár 1-6) - "Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete" (136 Zsoltár 1) Lekció: Zsidó 10, 14-25 A Zsoltár megszólítja a gyülekezetet. - szívből tudjuk együtt mondani, hogy jó az Úr, örökké tart szeretete és kegyelme.Megnéztem a szótárban, mit jelent: „magasztalni”. Íme: Valaki érdemeit nagyon kiemelni, dicsérni, dicsőíteni. Ezt senki másra nem lehet alkalmazni, mint az Úrra. Miért? Mert Ő JÓ! És mert ÖRÖKKÉVALÓ AZ Ő KEGYELME! Furcsa dolog, hogy az ige olvasása, hallgatása közben mit érzünk egészen személyes, Istentől éppen nekünk szóló üzenetnek. Erre nem lehet szabályokat fölállítani, és azt is tudom, hogy nagyon sokszor megcsalnak az érzéseink, mert Isten ajkára adnánk a magunk kív
Beküldve -
Kérve kérünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az Ő országába és dicsőségébe hív titeket. (I.Thes.2:12) Lekció: Jn 15,1-11    Isten az Ő országába és dicsőségébe hív mindannyiunkat. Ahhoz, hogy oda eljussunk, nem földrajzi távolságokat kell legyőznünk, mert Isten országa és dicsősége valójában egy magasabb rendű létezést, létformát jelent. - nem mi vagyunk a fejlődés csúcspontja és el kéne komolyan gondolkodni azon, hogy mennyire tökéletlen, mennyire törékeny emberi mivoltunk, társadalmunk, civilizációnk. Életünk minden megvalósítása, sőt, maga az élet, egyik pillanatról a másikra megsemmisülhet, semmivé válhat.Kedves professzorom mondotta: "Ha nem lenne ember ezen a Földön, akkor az bizony valódi paradicsom lenne!" - s milyen igaza volt. Mégis gyakran hivatkozik a vallásos ember arra, hogy ez a világ "bűnös", jóllehet csak az embervilág az! Ne is próbáljuk takargatni a tényt: Az emberiség eddigi történelme tulajdonképpen a kívánás, az öldöklés, az irigy
Beküldve -
„Minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igaz életre való nevelésre, hogy Isten embere tökéletes és minden jócselekedetre kész legyen." 2Tim 3,16-17 Lekció: Jakab 2 A hőmérséklet 38 fok körül járt egy forró nyári estén - észrevettem a magányos futót - miért fut ilyenkor? - imponáló volt igyekezete, hogy edzésben tartsa magát. A szezonban tartott edzések természetesek, de a holtszezonban ritkák. Az állandó készenlét jellemzi az edzésben lévő atlétákat. Bármelyik pillanatban készen állnak megmérkőzni az ellenféllel. Ritkán éri őket meglepetés, mozgásuk sima, határozott. Önfegyelmük gyümölcse akkor érik majd be, amikor legnagyobb szükség lesz rá.Ugyanezt az elvet tapasztaltam olyanok életében, akik állhatatosan járnak Isten útján. Lelki edzésnek vetik alá magukat, tanulmányozzák az Igét, igyekeznek hitben élni. Minden körülmények között erősítik Krisztus iránti odaadásukat.Aztán, váratlanul, élesben kell küzdeniük. Többnyire nincs semmi elő
Beküldve -
Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni”. (Róma 1:16-17)   „Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki az evangéliumban, hitből hitbe.” Hitből hitbe. Feltűnt ez a szópáros és elgondolkodtatott: nagyon mély és sokrétű ez a hit „dolog”, hogy így önmagával is lehet ragozni szinte. Mi is ez a hit? Mit jelent és hogy van jelen az életemben ez a fajta tevékenység, többek közt, mint a nem feltétlenül Istenbe vetett elkötelezettség is. Egy csecsemő, amikor még anyja méhében van, egy teljes szimbiózisban él az anyukával. Tőle kapja a táplálékot, az anya hangját ismeri már születés ellőttől és biztonságban érzi magát az anyaméhben, persze feltéve, ha egy várt és szeretett kisbaba, mert ebben a meg nem született korban átérzi és már magába hordozza a szülőknek minden érzését. Ma
Beküldve -
"A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. (Lukács evangélima 6,45) Róma 10,1-5.9-10 - együtt mentünk autóval valahova. Az egyik társunké volt a kocsi, és ő vezetett. Az út során valahogy többször is meg kell állnunk, és amikor leállította a motort, akkor nem tudta elindítani. – ilyenkor kiszállt a kocsiból, felnyitotta a motorháztetőt, és egy kalapáccsal ütni kezdte az akkumulátor saruját - akkor a kocsi beindult, és ment a következő megállásig, ahol újból kattanás hallatszott, és ő újból püfölni kezdte az akkumulátort - ez a fajta kattanás azt jelenti, hogy az akkumulátor egyik saruja ki van lazulva. Egyszerű a javítás is: meg kell húzni a saru csavarját egy villáskulccsal. Sajnos azonban hiába mondtam neki, hogy meg tudom javítani az autót, ő egyszerűen nem engedett hozzányúlni, és szentül meg volt arról győződve, hogy az akkumulátor szétkalapálása a tökéletes javítási mód
Beküldve -
Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van. (Máté evangéliuma 13, 12) Textus : Máté 13:1-9 ; 19-23Lekció: Máté 28:16-20 Ha nevet kellene ennek a példázatnak adjak, akkor a szívek példázatának nevezném.Jézus a mi érdekünkben mond életfontosságú információkat. Az ige sorsáról ad tanítást. Sokféle fogantatásban részesülhet Isten beszéde attól függően lesz hasznos valakinek az életében. Az ókori földművelést állítja elénk Jézus, egy magvetőt, aki éppen vet. Akkor nem géppel vetettek, hanem a földműves marékkal szórta a magot a tavalyi tarlóra. Előbb kiszórta a magot aztán jött a kis faeke és legfeljebb húsz centi mélyen megforgatta a földet, így a mag a földbe került. De megeshetett, hogy az aratás óta sokan átgyalogoltak a vetéseken, rövidítve útjukat és így kis ösvényeket tapostak ki. Az ilyen letaposott ösvényre is hullhat ki mag, miközben szórja a földműves. A palesztinai föld nagyon köves. Sokszor úgy tűnik, hogy föld az, d
"Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát." (Lukács evangéliuma 2, 37-38) Az igehirdetések legtöbb esetben egy állítással kezdődnek. Isten valamit mond vagy Jézus egy példázatot mutat be. Nagyon ritkán hangzik el egy prédikációnak az elején egy kérdés. A mai Pünkösd egy kérdéssel kezdődik: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?" Én nagyon hálás vagyok, hogy ti most azt választottátok, hogy eljöttetek a templomba, és részt vesztek az istentiszteleten. A napokban úgy reklámozták Pünkösdöt, hogy ez egy újabb hosszúhétvége, ezért érdemes elmenni egy wellness szállodába menni.Egy interneten ilyeneket ajánlanak, hogy lesz : pünkösdi piknik, Pálinka Fesztivál, Bajuszfesztivál, egyszser sem olvastam - az egyházi honlapokon kívül, hogy isten
b2ap3_thumbnail_t_IMG_3991.jpg
Az Úr, mint mindig velünk volt. Kevés esővel. igaz nagyon hideg volt, de nagy sikerrel és több, mint 1000 résztvevővel sikerült ezt az alkalmat is megszerveznünk. Köszönet Házy Bakó Eszter kitünő szervezésének, a gyülekezetünk önkénteseinek és mindenkinek, aki a sikerhez hozzájárult. Nagyon sok képet feltettünk a facebook oldalunkra: https://www.facebook.com/remenyseghazabrasso/posts/474032702798954 https://www.facebook.com/remenyseghazabrasso/posts/474039576131600
Beküldve -
"Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek." (1 Mózes 3,20) Igét hirdetett: Kovács Szabolcs teológus

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Lelkipásztor +40-745-011-632
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638