Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

Remenység Háza

Remenyseg has not set their biography yet

BICIKLITÚRA A Reménység Háza ifjúsága három nap alatt közel 180 kilométert tekert a székelyföldi feredőkért. A Nemes Emil lelkipásztor által szervezett erdővidéki biciklitúra útvonala Brassó-Előpatak-Bölön-Barót-Kisbacon-Setétpatak-Málnásfürdő-Sepsiszentgyörgy-Brassó volt. A fiatalok a nemrég átadott termálközpontok mellett olyan egyházi, történelmi és irodalmi nevezetességeket tekintettek meg, mint a bölöni református és unitárius templom, illetve a Benedek Elek emlékház. A túra - amelyen Isten támogató jelenléte mindvégig érezhető volt-, testiekben és lelkiekben egyaránt erősítette a bringás csapatot .
"... mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,..." (Máté 6,11) Igét hirdetett: Nemes Emil Az úrvacorai ágendát Kristály László teológus vezette.
Adorján Márk és Milán keresztelője. Isten éltesse őket.
Ifi táborozás a Libán-tetőn Térerő nélkül is erő volt abban a térben, ahol idén augusztus 11-15 között a Reménység Háza ifjúsága táborozott. A Libán-tetői Szeretet és Békesség Hajlékában, amelyet a magyarországi Apostol Péter egykori erdélyi missziós presbiter saját kezűleg épített, a fiataloknak lehetőségük nyílt a bibliaórák mellett ismerkedni, barátkozni és szórakozni is. A táborban az előadók (Nemes Emil főszervező, Nagy Veress Hajnal nagymohai lelkipásztor és Rátoni Botond lelkipásztor a Szentírás mellett Rudyard Kipling A dzsungel könyve című műve alapján bírták gondolkodásra az ifjúságot. A tábor sikeréhez a közösségépítő játékok, a környéket feltérképezni segítő portyajáték és a tájékozódási verseny, illetve a Zetelaki-tónál való strandolás és kajakozás mellett nagyban hozzájárultak az éjszakába nyúló tábortüzes éneklések is. Utolsó előtti nap pedig egy jutalomkirándulásban is részesültek az ifjak: a békási szoroshoz és a gyilkos tóhoz látogattak el. A hangulatról beszéljenek a képek.
Beküldve -
Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.Boldogok, akik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. (Máté 5, 3-5)   A prédikáció textusa: 1 Mózes 4, 19 – 24. Lámekh pedig vett magának két feleséget: az egyiknek neve Háda, a másiknak neve Cilla.És szűlé Háda Jábált. Ez volt atyjok a sátorban-lakóknak, és a barompásztoroknak.Az ő atyjafiának pedig Jubál vala neve: ez volt atyja minden lantosnak és síposnak.Cilla pedig szűlé Tubálkaint, mindenféle réz- és vasszerszámok kovácsolóját: és Tubálkain hugát, Nahamát.Akkor monda Lámekh az ő feleségeinek: Oh Háda és Cilla, hallgassatok szómra, Lámekh feleségei, halljátok beszédem: embert öltem, mert megsebzett; ifjat öltem, mert megütött.Ha hétszeres a bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekhért. Igét hirdetett Szilágyi Róbert V. éves teológus hallgató
Keresztelő + setétpataki nemezelt faliszőnyeg Ma megkereszteltük Nemes Dorkát és Magdó Júliát. Isten éltesse őket, szüleikkel, családjukkal együtt. Rég nem volt gyülekezetünkben ilyen "gazdag" gyermek érkezés. A kijáratnál kitettük a setétpataki táborunkban nemezelt faliszőnyegünket. Gyertek el nézzétek meg milyen ügyesek voltak az asszonyaink, lányaink. A fényképeken Magdó Júlia keresztelője.  
Beküldve -
„Mit csinálsz itt Illés? Ő pedig monda: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregek Istenéért; mert elhagyták a te szövetségedet az Izráel fiai... És monda: Jőjj ki és állj meg ezen a hegyen, az Úr előtt. És ímé ott az Úr volt elmenendő... de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszék... és ímé szózat lőn ő hozzá, amely ezt mondá: Mit csinálsz itt Illés?" (1Kir.19, 9-13) Lekció. Mt. 12: 10-21Elég nagy a csönd, hogy halljad?Hadd meséljek el egy történetet. Egyszer egy édesapa költözködés közben elvesztette az óráját. Minden reggel azzal kezdte, hogy kereste, kereste, kereste, mert azt az órát ő is az apukájától kapta, sőt egészen a nagypapájától származott, és természetesen szeretette volna aztán továbbadni egyszer ő is a saját fiának. Már teljesen kétségbeesett, szinte már le is mondott az óráról, amikor a kisfia megkérte, hogy hadd kereshesse meg ő az órát. Az volt a kérése, hogy ezt éjjel tehesse meg. Aztán reggel lett nagy meglepetés, mert az óra megke

Beküldve -
megy
2014 augusztus 9,   40. éves házassági évforduló: Buna Pali és Ica „Az Úr Istennek nagy tetteivel járok; csak a te igazságodról emlékezem!Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem; és mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat.Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet." 71. zsoltár 16 -18 versei Hogyan értékelte a 71. zsoltár írója a vele történt dolgokat? És ti hogyan értékeltétek a veletek történt dolgokat?1. Isten – szikla – rubinkő.A baj idején, a veszedelem alkalmával az ember természetes reakciója a menekülés. De nem mindegy, hogy hova menekül az ember. Sokan sokszor csak azt látják lehetőségnek, hogy megpróbáljanak elmenekülni a nehézségek elől, de ez hiábavaló igyekezet. Az istenben bízó ember számára az a kiváltság, hogy odamenekülhet Istenhez, akinél segítséget, védelmet, vigasztalást talál, mint egy megközelíthetetlen, bevehetetlen sziklavárban.A kapcsolatok számos szakaszon mennek át, egy tartós kapcsolat vagy egy házasság a mai vilá
Beküldve -
,,Áldalak téged Atyám, menny és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek.... „tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat találtok lelketeknek." (Mt 11,25,29b) Lekció: 1Jn 4,7-16- Báró Eötvös Loránd, Dohnányi Ernő zongoraművész, Bourvil, Lermontov született vagy meghalt. 19 éve ezen a napon tört ki és ért véget a hatperces háború Izrael és Peru között.Izráel – Gáza, Magyar vizlabdázók sikerei, hungris-bugris: Ambrus Attila cikke vagy Nagy Edith táborriportja.- Ez a dicsőítő ima az Egyház védőbeszéde azokkal szemben, akik kudarcnak tartották Jézus működését és életét. 1./ Isten a „semminnek látszókat" választotta ki, hogy megalázza a gőgösöket.- Általa van biztos útunk az Atyához. Az Atya Jézusra bízta, hogy akkor fedje fel Isten országának titkait, amikor ő akarja, és annak, akiknek ő akarja. Jézus és az Atya között tökéletes egyetértés lakik. Az egyszerű halászok elfogadták Őt, ezzel szemben a nagyok
Családi tábor 2014 július 11-13 Reménység Ház család tábora Setétpatakon Örömmel, nyitottsággal, nem kis izgalommal érkeztünk meg a Reménység Háza által szervezett setétpataki családtáborba. Rövid idön belül az erdő övezte csendes, varázslatos tisztás megtelt a 33 gyerek vidám nevetésével. Tizenöt családnak nyílott lehetőség találkozni, ismerkedni, barátkozni, közelebb kerülni egymáshoz. A rendezvény fő célja a családi kapcsolatok ápolása valamint a családok közti kapcsolatok megteremtése, fejlesztése volt. Ezt szolgálta a Nemes Emil lelkész által tartott elöadás, mely során különböző családtipusokat ismerhettünk meg. Ezt követően csoportmunkán belül elemeztük azokat, majd egy rövid színpadi képpel és a csoportok által megtervezett élő szoborral fejeztünk be. Meghitt, kegyelmi pillanatokat élhettünk meg a nyolc állomású spirituális imaúton. A hétköznapok zajától visszavonultan, a természet csendjében járhattunk be egy szimbolikus utazást, mely közelebb hozott a „Ki vagyok én?" kérdés válaszához. A
Beküldve -
"Én ültettem, Apollos öntözött, de Isten adta a növekedést." (1.Kor.3,6) Táborban voltunk, csodálatos volt. Márk Gyula négyfalusi tiszteletes hírdette az Igét a Reménység Házában.
Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára; mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából és nagyobb szakadás lesz. (Mt 9,16) Lekció: Ko13,5-17 Jézus nem a régi életünket megfoltozni jött, hanem egészen újat kínál. Egyálta¬lán az, amit Ő hozott, nevezzük most így: a keresztyénség, nem folt¬nak való.A kép ez: ha egy viseltes, szakadt ruhára új posztóból varr¬nak foltot, azzal csak addig nincs baj, amíg meg nem ázik. Mihelyt az első alkalommal nedves lesz a folt, összehúzódik, körben kisza¬kítja a ruhát, amit megfoltoztunk vele - nem oldotta meg a bajt, sőt még nagyobb bajt csinált.Azt mondja Jézus ezzel - különösen, ha a megelőző verseket is figyelembe vesszük -, hogy az ő tanításaival nem lehet meg¬foltozni a korabeli, és semmilyen korbeli emberi tanítást, teológiát sem, mert egészen mások az Ő gondolatai. Foltozással, toldozással semmit nem lehet megoldani, mert arra csak rámegy a régi életünk is, és nem nyer¬jük el az újat.- háromféleképpen lehet őhozzá viszonyulni:Va
Beküldve -
„Vigyázzatok a ti lelketekre és ne hordjatok terhet..." (Jeremiás 17,21a) Lekció: ApCsel 2, 42-47 Egy nap a megnyugvás csendje – a Teremtővel való közösségben lelki erőt meríteni.Jeremiás kora: nem dolgoztak „csak éppen" a megtermelt javakat akarták szombatnapon a piacon értékesíteni. – a maguk szükségletei vagy luxuxigényei után szaladgálnak.Isten maga akarta, hogy ne legyen az embernek minden nap egyforma. Hat nap maradjon a munkára, de a hetedik legyen az Istené. Amikor a szent írók leírták a világ teremtését, hat napba sűrítették. Nem azért, mintha Isten ennyi idő alatt teremtette volna ezt a hatalmas univerzumot, hanem azért, mert ezzel akarták jelezni az isteni akaratot: hat nap az emberé, a munkáé. De a hetedik nap egyedül az Istené, amit maga is megszentelt és azt kívánja tőlünk, hogy ezen a napon elsősorban csak vele törődjünk! Érdekes, hogy csak mi, magyarok neveztük el e napot elég ferdén vasárnapnak – vásárnapnak. Hiszen megtérésünk után nem volt minden helységben templo
„Az én házam, az én váram!" szász eredetű mondás címet viselő kiránduláson vett részt a Brassói Református Ifi és a Sepsiszentgyörgyi Szemerjai Ifi szeptember 29-én. A brassóiak számára ez a kiruccanás a januári „Vártemplomok" kirándulás folytatása volt, míg a szentgyörgyi ifisek első ízben kerekedtek fel történelmi látványosságok megtekintésére.Első célpontunk a Fogarasi vár volt. Bár a hattyúk megcsodálása, fényképezgetése igencsak lekötötte a figyelmünket, egy kis időre mégiscsak bevettük a várat. Annak ellenére, hogy a történelem folyamán mindig magyar tulajdonban levő Fogarasi várban ma már egyetlen magyar felirat sem áll, s még a nevek is elrománosítva vannak kiírva, tájékozott tárlatvezetőnknek köszönhetően sok érdekes tényről és mende-mondáról hallottunk, ami magát a várat és annak egykori lakóit illeti.Második állomásunk Nagyszeben volt. Erdély egykori legnagyobb szász városában Balázs Enikő idegenvezető kalauzolt el bennünket. Megtekintettük a várfalakat, a várostoronyból fen
„Három éve történt, hogy kivittem a kávét a konyhába, és mire visszamentem a szobába, a férjem egy infarktus következményeként már nem élt. A fiaimhoz hiába költöztem volna 82 évesen, mert reggel hatkor elmennek otthonról, és csak délután hatkor kerülnek haza. Bennük merült fel az ötlet, hogy akkor irány egy öregotthon. Egyből mondtam, hogy jól van, én megyek. Egyedül maradtam, kellett ez a lehetőség. Amikor nyáron itt volt az egyik fiam, ültünk kinn a kertben, és folytak a könnyei a látványtól, hogy nevetek és tudok vidám lenni. Meg vagyok elégedve a szolgáltatásokkal. Voltak pillanatok, amikor nagyon kényelmesnek éreztem ezt az egészet, de olyan is van, hogy nekikeseredik az ember. Hogy társaság szempontjából milyen? Emma és Nelli például nagyon jó barátaim, de mi mind jól egyezünk egymással. Tornászni is szoktunk. A legutóbbi alkalmat követő napon a nyakamat alig tudtam mozgatni. De a gyógytornásznak volt igaza, hogy így kell. Ezért nem is habozik, ha valamit nem jól csinálunk, megs
„Azért költöztem be, hogy az egészségemet pontra tegyem. Kedves velem az öregotthon személyzete, de még most sem szoktam meg egészen, pedig már lassan egy éve itt lakom. Egész életemben szabadon éltem, s most kicsit olyan, mintha börtönben lennék. De ez talán már így 86 évesen egyre inkább belső vonatkozású, mintsem külső. Az öregség börtöne. Az itt dolgozókon nem múlik, ők mindent megtesznek annak érdekében, hogy mi jól érezzük magunkat. Világ életemben sokat jártam az országot és külföldet. Voltam Egyiptomban, Törökországban, Zaire-ben és Katangában is, sofőrködtem, illetve autószereléssel foglalkoztam. Amikor otthon összeestem, még nagy ember voltam, szinte száz kilós. A kórházban több mint harminc kilót fogytam. Volt egy álmom, amelyben Szent Péternél kopogtattam, ő kinyitotta az ajtót, és kérdezte, hogy ki az. Mikor bemutatkoztam, kikiabálta, hogy nincs hely, és becsapta az ajtót. Mikor elmeséltem a lányomnak, azt mondta: na hagyd el, mert ha Szent Péternél nincs is, de Szentpéter
„Én Medgyesről kerültem a Nikodémus öregotthonba, azért hogy legyek közel a fiamhoz. Annyira be akartam kerülni, hogy még a cukorbetegségemet sem ismertem be, nehogy ne vegyenek be. Már hatodik éve, hogy itt vagyok. Itt van a kedves unokám, szociális asszisztens, nagyon szeretem. Fő, hogy itt közösségben vagyok, és nem egyedül, mint otthon. Könnyen megszoktam, szép tisztaság és rend van, nem beszélve a rendszeres étkezésről. Otthon ha boldogulnék is egyedül, de egész biztosan elhanyagolnám magam. Szerettem főzni, de azért most már lehet, hogy gondban lennék a belvásárláskor. Pedig én aztán igazán nem vagyok igényes, ezt Esztike (Kovács Eszter szociális asszisztens−szerk. megj.) is megmondhatja. Így nőttem fel, nem voltam elkényeztetve soha. A személyzet nagyon igyekszik szórakozási lehetőségeket teremteni számunkra, de az is fontos, hogy mi mennyire találjuk fel magunkat. Nekem van egy barátnőm, akivel römizni szoktunk. Nagyon szeretek sétálni, azt hiszem, senki innen annyit nem sétált

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Lelkipásztor +40-745-011-632
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638