Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

Ménessy Miklós

Ménessy Miklós még nem állította be az életrajzát
"...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig." (Ap.Csel 1, 8) - nem tudunk igazán elmélyedni az ünneplésben. Nem tudunk elcsendesedni, hogy lelkünk teljességével beteljesedjünk a Lélek erejével, és életünk kiteljesedjék az Isten akarata szerint.Mi az, ami akadályoz bennünket? - nagyon sok ember világosan érti az igehirdetést, vagy akár a Bibliában leírtakat is. Sőt, még nagyon sokan helyeselnek is: a Bibliában csupa olyan dolog van leírva, ami jó az embernek. - gyermekeiket is beíratják vallásórára, konfirmációra hiszen „ott nem tanulnak semmi rosszat, aztán ha felnő a gyerek, majd eldönti, hogy akar-e ezzel foglalkozni”. De Isten Igéjét vagy a keresztyén hitet mégsem tartják fontosnak, hogy e szerint éljék az életüket.Olyan korban élünk, ahol minden felől nagyon erős ingerek érnek bennünket, ezért nagyon magas lesz az ingerküszöbünk.- hangosan szeretik hallgatni a zenét - egy-egy ko
b2ap3_thumbnail_IMG_8825.jpg
„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” (119. Zsoltár105) Még nem jártam igazi bányában, de azzal tisztában vagyok, hogy az esti sötétség az szinte világosság, vagy félhomály ahhoz a sötétséghez képest, ami egy aknajáratban van, lent a föld gyomrában.Olvastam, hogy a barlangban - a túravezetésnek van egy része, ahol lekapcsolnak minden világítást, és bemutatják a látogatók számára a sötétséget. Az a sötétség, amikor nemcsak hogy a kezét, de még az orra hegyét sem látja az ember.Azt is tudom, hogy a bányákban az ott dolgozók számára alapfelszerelés a fejlámpa. - a fejlámpa arra nem alkalmas, hogy 15 méterre előre világítson, és mutassa az utat. az előttünk levő utat megvilágítsa, és az ember lássa, hogy hova lép.- lépésről-lépésre tudunk haladni az életben, úgy hogy közben az ige világossága adja nekünk a fényt. Nyilván nincs arra lehetőség, hogy belássuk a teljes utat. - az Ő igéjének a vezetése adja a mindig következő lépéshez a fényt.- lépésről lépésre kíván veze
Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzá folyamodtam. Ezért most én is, kérésemnek megfelelően felajánlom őt az Úrnak. (1 Sámuel 1,27-28) Lekció: Jób 1, 1-5 - a családi élet hatalmas erőforrás - a boldog gyermekkor, a melegszívű, szerető otthon pótolhatatlan minden ember számára.- milyen családban kapnak ma gyermekeink pótolhatatlan erőforrást?Ma nagyon sok házaspár talán csak megmosolyogja az Istentől való megjutalmazását, hiszen sok gyermeket ma már csak kevesen tartják jutalomnak! Sokkal inkább szeretnének a házastársak minden földi gazdagságot, anyagi értéket, biztonságot.„előbb a kocsi, aztán a kicsi”: - nem az emberi szorgalom által lesz sikeres az életünk, hanem a megáldott szorgalom az, ami előrébb viszi életünket - a gyermek olyan, mint egy „kis örökség”, mely biztosítja a jövőt, s a vagyonnál is többet ér a család, melyen Isten áldása van.- Minden terrorista egykor kisgyerek volt. Ugyanígy minden misszionárius is. Kettejük közti különbség
b2ap3_thumbnail_Csoportkp-a-2018.jpg
Konfirmáció a gyülekezetünkben. Négy fiatal hölgy nyert felhatalmazást az úrvacsora vételére és teljes jogú tagjai lettek egyházközségünknek. Ök: Antal Viktória, Csiszér Csenge, Hegedűs Edina és Szőke Dóra. Az áldásunk életükre a Mózes 2. könyve 20, 3-4 verseiből szólt: "... féltőn szerető Isten vagyok és irgalmasságot cselekszem ezeriziglen ..."
... féltőn szerető Isten vagyok és irgalmasságot cselekszem ezeriziglen ... (2Móz 20,3-4) az apák és fiak egymás mellett vannak említve, közel vannak egymáshoz, elválaszthatatlanok. Manapság ez az apa-fiú kérdés ritkán kerül elő. Gyakran emlegetjük, hogy mit tesznek az anyukák a gyermekeikért mondjuk egy-egy ilyen konfirmáció alkalmával.Templomot díszítenek, ruhát vásárolnak, virágot rendelnek, sütnek-főznek, vendégséget készítenek. A lányok általában az édesanyjuk mellett vannak- a fiúk és édesapák kapcsolatát, feladatát, érzéseit viszont titokzatos köd lengi be, szemérmetesen hallgatnak- hiszen kevés az idejük, és gyakran úgy érzik- az édesanyák jobban tudják a gyerekeik körül való dolgokat,és nem minden esetben lelik a helyüket a szervezés, rendezés, irányítás ügyében.- középre állítja az apákat a fiaikkal és azt mondja róluk, hogy TI VAGYTOK A MOTORJA a családotoknak, a Ti hozzáállásotoktól függ a család jövője. Fontos, hogy mit hisztek, hogyan éltek, hogyan szeretitek a tie
Beküldve -
"Ő pedig tanítványaira nézett, és így szólt: Boldogok vagytok, ti..." (Lukács 6,20) Mindnyájan ismerjük valamelyest Jézusnak azokat a mondásait, tanításait, amelyeket röviden Hegyi beszédnek szoktunk nevezni.A Hegyi beszéddel kapcsolatban meglehetosen téves fogalmak élnek az emberek gondolatában.Két véglet között feszülnek ezek az elképzelések. Egyik véglet szerint a Hegyi beszéd egy kész szociális program, eszerint kell megjavítani az életet és reformálni az egész világot.Nem kisebb egyéniség, mint a nagy orosz író: Tolsztoj volt ennek a gondolatnak a nagy apostola, aki meg is próbálta a maga életét meg a környezetét a Hegyi beszéd mértéke szerint átformálni.A másik véglet szerint a Hegyi beszéd nem használható a mindennapi élet gyakorlatában, mert olyan magas erkölcsi ideált állít föl, amit ember elérni, betölteni úgy sem tud, de nem is érdemes, mert ilyen elvek szerint csak alulmaradni lehet a létért való kemény küzdelemben.A Hegyi beszédet akkor látjuk helyesen, ha elsősorba
"Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam: hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon az Írások szerint... (1 Korinthus 15, 1-4) Lekció János 20,1-10) Eszetekbe juttatom az evangéliumot - a Húsvét evangéliumát.- korán reggel az ember nem lát semmit - amikor elkezdett világosodni, először mindent úgy látunk, mint valami árnyjáték. - hányszor történik meg ez az életben. Mintha nem lenne tér, hanem fekete papírból lenne kivágva minden fa, és a házak kontúrja. Az ember általánosít, és egybemossa a dolgokat: „Ilyenek ezek a mai fiatalok!” vagy „Ilyen az egyház!” vagy „Ez van országban!” Azért teszünk bele mindent egy nagy masszába, mert még nem kelt fel a szívünkben a nap,
"Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és ezt kérdezgették: „Ki ez?” A sokaság ezt mondta: „Ez Jézus ...” ( Mt 21, 11) Lukács 19,29-44 A város lakói az utcára vonultak és mindenki Jézust éltette. - nagyszabású Jézus-felvonulás. - Ugye, ha ezt ma olvasnánk az újságban, a szívünk belepezsdülne és azt mondanánk, hogy „Ez igen!”, itt van az ébredés, milyen félremagyarázhatatlan, látványos bizonyság ez és mennyire csodálatos.Mindenki, aki ott volt a tömegben Jézust éltette, mindenki a „Nagy Királyról” beszél, „Dávid Fiáról”, hozsannát zeng, bizonyságát adja Isten iránti szeretetének, de a tömegben senki nem látja Jézust.A szamárháton ülő Jézus alig volt talán magasabb a gyalogos embernél. Igazából nem is látta talán őt a tömeg, csak a tantványai, akik közvetlen közelében voltak. Mindenki a hírre mozdult meg, hogy valami változás jön és mindenki azt ünnepelte, hogy változás lesz.De Isten „forgatókönyvében” másképpen szerepelt ez a nap és a következő egy hét... A Jézu
Beküldve -
'"Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!" ( Péld. 4,23)
"Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett hálóhoz is, amely mindenféle halat összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és nekiülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják." (Máté 13,47-48) Lekció: 28.Zsoltár Az egymásmellettiség jellemez bennünket.Az egyházban is mind együtt vagyunk: jók és gonoszok, tiszta szívűek és romlottak, mélyen hívők és kevésbé. Addig maradunk együtt, míg partra nem érünk. Konfirmációi órán: ki szeretne a mennyországba jutni? - mind/csak az egyik nem - kérdésemre: "ezekkel??" itt?? - soha! Repülőgépi történet: az undok fehér és a néger. A hálóban nemcsak te és én, a tieid és az enyéim, az "ezek" is ott vannak. -Kicsik-nagyok, ehetők - ehetetlenek, élvezhető - élvezhetetlen életek.Ma még együtt vagyunk, még nem érkeztünk meg a túlsó partra. Egyelőre a példázat szerint, a hangsúly az együttlétre figyelmeztet. A jókké és a rosszakké is. "Élünk, mint hal a vízben". Loyolai Ignác: Az ember arra van teremtve, hogy Istent, a mi U
Beküldve -
"Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben...” Mt. 6,9 Lekció: Máté 10,26-32 - a mai embernek szüksége van - időnként elcsendesedve befelé fordul önmagába.Olyan az ember - aki az élet sötét erdőjén át megy éjszaka, körülötte nyugtalanító jelenségek leselkednek, ismeretlen veszedelmek lappanganak. A mai ember azt "tudja, hogy ilyen valaki nincsen, tehát egyedül kell áthatolnia azon a sűrű, sötét erdőn, az életen. Ezért hangosan beszél önmagával, hogy a saját hangja megnyugtassa, mert fél egyedül.- érthetetlen tragédiák, megrendítően nehéz sorsok - váratlan szerencsétlenség, baleset, vihar sodor, szörnyű betegségek, fiatal életeket ragad ki a halál. Rosszindulat, bántás keserít néha egy-egy lelket, hogy az ember valóban ámulva kérdi: tényleg van egyáltalán Atyja ennek a világnak, vagy ki van szolgáltatva a vak sors szeszélyeinek?Goethe mondta hosszú élete alkonyán, hogy ha jól meggondolja, egész életében alig volt több, mint négy hétnyi idő, amit igazán boldognak
Beküldve -
“Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk” (1 János 5,4) Lekció: Kolossé 2  
Beküldve -
"Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: "Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá?" Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és őróla szólt. Jóllehet a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából; mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét." (János ev.12,37-43) - Jelek, csodák: ha valaki a tanúja, annak többé nem volt lehet kérdése. Mégis mégsem hitt benne mindenki, és aki hitt benne, az se mindig merte felvállalni. Mi volt, mi lehetett az oka ennek? És mi az oka ma annak, ha ma az ember felelet nélkül hagyja Isten hívását. - a hitetlenség
Beküldve -
" És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. ...Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára..." (Lukács ev. 2,25-31) A karácsonyi istentiszteletek után Jeruzsálembe zarándokolunk. Jézust, mint elsőszülött fiúgyermeket régi szokás szerint szülei a jeruzsálemi templomba viszik, hogy bemutassák az Úrnak.Olykor nálunk is megadatik, hogy két-három hetes kisbabát mutatunk be keresztelőkor, az Úrnak felemelve őt: "Az Úr ajándéka a gyermek..." - mennyivel több lenne, ha a sokak számára már idegenül hangzó egyházkelés régi szokását újra szorgalmaznánk, ami ráadásul a bibliai kor hagyomán
Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lukács ev. 2, 10-11) A karácsonyi angyali kórus szavaival köszöntelek: "Dicsősség a magasságos mennyekben az Istennek és a földön békesség és jó akarat az embereknek" - Hol szólt tegnap este csengő hang? Karácsonyhoz hozzátartozik a csengőhang. - csodát idéz - várjuk-vártuk a hangját - azt éreztük: oda kell menni -ott valami történik. Újra át akarom élni a Karácsony örömét, meglepetését. A karácsony kiváncsiságát. Az öröm izgalmát. Mi az öröm? Nehéz megfogalmazni. Amit örömnek szoktunk nevezni? Mivel lehet mérni? Sokat gondolkodtam rajta.Pénzben? - sokan próbálkoztak most karácsony táján hetekig vadásztak rá, hogy örömet szerezzenek valakinek/vaklakiknek. Aztán vagy sikerült vagy nem!Százalékban? - hogy bizonyos kémiai vegyület elér egy szintet a vérünkben, akkor van öröm, van mámor? Ez is egy
Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izráel, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. (130. Zsoltár 5-7) - Jel. 3, 14-20 Advent idejében ezzel a szóval találkozunk a templomban a legtöbbet, hogy „várni”. Idős éveinkben sem felejtjük el, mit is jelentett gyermekfejjel a karácsony előtti hetekben közeledni a varázslatos estéhez, amit a 20. század egy nagyszerű zeneműve „Megdicsőült éj”-nek nevez. (A. Schönberg) December hónap a várakozás ideje, közeledik a karácsony. De mindjárt eszünkbe juthat annak a gyermeknek története is, aki nem tudott várni a karácsonyig, titokban kutatott a szülei bőröndjei között, amíg rátalált a neki készített s elrejtett ajándékokra. Ezzel el is rontotta a maga örömét, mert nem tudott – várni.A “várni tudás” valóban olyasmi, amit érdemes tanulni. Magyar nyelvünk gazdag a szó változataiban – egy igekötő a szó elején, s már eg
"Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését." (Róma 8,18-19) Lekció: 2 Kor.4, 5-10 - merész adventi reménység.- ezzel a gondolattal vissza lehet élni, és vissza is élt nagyon sokszor a múltban a keresztyénség. - pesszimista életszemlélet, hogy az egész földi élet egy nagy siralom völgye, de majd kárpótol minket minden itteni szenvedésért a túlvilág dicsősége és öröme. - elég olcsó vigasztalás. - végső nagy adventi reménység beteljesülésének a bizonyosságában látja a földi életet. - aktivitásra biztató reménység.A világ sóvárogva vár? - kitartóan összpontosít egy célra. Mint egy szomjas szarvas, aki előre nyújtja fejét, szimatolja a levegőt, úgy várja a pillanatot, hogy mikor ihat a friss folyóvízből. Pattanásig feszül, az egész lénye egy célra figyel. Mikor érkezik el, amit kíván?Sóvárogva vár: „expectatio expectat”. Hihetetlenül erőteljes, már-má
Beküldve -
"Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." (1 Thess. 5,16-18) Lekció: 143. Zsoltár   Van valami, amit Ti tudtok rólam, és van valami, amit én tudok rólatok, és ez szorosan kapcsolódik mindahhoz, ami miatt általában aggódunk.Van valami, amit tudunk minden emberről, akivel valaha találkozunk ezen a Földön. És ez a dolog pedig nem más, mint hogy mindannyian boldogok akarunk lenni.A harvardi orvosi hírlevél szerint „a hála szorosan, szinte elválaszthatatlanul köthető ahhoz, hogy valaki boldogabbnak érezze magát. Segít, hogy még több jó érzés töltsön el minket, ezenkívül fokozza a jó élményeinket, és javítja az egészségünket. Ahhoz is hozzájárul, hogy könnyebben elviseljük a nehézségeket, és jobb kapcsolatba kerülhessünk másokkal”- miképpen kapcsolódik a boldogság és a hála egymáshoz? Sokan erre azt mondanák, hogy a válasz egyszerű: amikor boldog az ember, akkor hálás.Valóban a boldog ember
Beküldve -
„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk” (90.Zsoltár 12) - bank megkeres - nyereményjáték: minden reggel átutalnak 86400 lejt, amit a nap folyamán el kell költeni. A játéknak két szabálya van: 1./ amit napközben nem költöttél el, este visszaveszik tőled, csalni nem lehet. Amit nem költöttél el, visszaveszik. - másnap reggel új számla, rajta ismét az egy napra szóló 86400 lej. Minden reggel kapsz 86400 lejt, a számládat este lenullázzák. 2./ a bank minden előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor véget vethet ennek a játéknak, a számlát lezárják, és a játéknak nincs többé folytatása. - mire költenénk? hogyan gazdálkodnál?Ez a játék létezik az életedben is. Isten születésed pillanatában megnyitotta életed számláját, melyre, mint egy mennyei bankigazgató átutal neked naponként 86400 másodpercet, pillanatot: 24 órát. - eltékozolt pillanatokat nem viheted át a következő napra.Életünk minden pillanata ajándék. Az időnek értéke van. Sokkal nagyobb ajándék ez,

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Gyülekezet +40-268-421-244
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638